Jump to Navigation

Avantajele Medierii

Trei calitati ale unui bun mediator

Istoria medierii

Avantaje in procesul de mediere

Legea 76 din 25 mai 2012

LEGE nr. 76 din 24 mai 2012pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilãEMITENT: PARLAMENTULPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012    Parlamentul României adoptã prezenta lege.    TITLUL I    Dispoziţii generale    ART. 1    Prezenta lege cuprinde dispoziţiile pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã, denumitã în continuare Codul de procedurã civilã, având ca principal obiect punerea de acord a legislaţiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a Codului de procedurã civilã.    ART. 2    Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului de procedurã civilã fac trimitere la "Codicele de procedurã civilã" (sau "Codul de procedurã civilã"), denumit în continuare Codul de procedurã civilã din 1865, sau la dispoziţii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se considerã a fi fãcutã, atunci când este cazul, la dispoziţiile corespunzãtoare care le înlocuiesc.    TITLUL II    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare    CAP. I    Dispoziţii tranzitorii    ART. 3    (1) Dispoziţiile Codului de procedurã civilã se aplicã numai proceselor şi executãrilor silite începute dupã intrarea acestuia în vigoare.    (2) Procesele începute prin cereri depuse, în condiţiile legii, la poştã, unitãţi militare sau locuri de deţinere înainte de data intrãrii în vigoare a Codului de procedurã civilã rãmân supuse legii vechi, chiar dacã sunt înregistrate la instanţã dupã aceastã datã.    ART. 4    Dispoziţiile art. 614 din Codul de procedurã civilã se aplicã numai executãrilor silite începute dupã intrarea în vigoare a Codului de procedurã civilã.    ART. 5    Dispoziţiile Codului de procedurã civilã privitoare la titlurile executorii se aplicã şi hotãrârilor judecãtoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, dupã caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedurã civilã, care pot fi puse în executare chiar dacã nu au fost învestite cu formula executorie.    ART. 6    Termenele procedurale prevãzute de legile speciale, aflate în curs la data intrãrii în vigoare a Codului de procedurã civilã, rãmân supuse legii în vigoare la data la care au început sã curgã.    CAP. II    Dispoziţii de punere în aplicare    ART. 7    (1) Dacã prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specialã se prevede cã hotãrârea judecãtoreascã de primã instanţã este "definitivã", de la data intrãrii în vigoare a Codului de procedurã civilã, aceasta va fi supusã numai apelului la instanţa ierarhic superioarã.    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã şi în cazul în care printr-o lege specialã se prevede cã hotãrârea judecãtoreascã de primã instanţã este "supusã recursului" sau cã "poate fi atacatã cu recurs" ori, dupã caz, legea specialã foloseşte o altã expresie similarã.    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplicã în materie de contencios administrativ şi fiscal, inclusiv în materia azilului.    ART. 8    De la data intrãrii în vigoare a Codului de procedurã civilã, referirile din cuprinsul actelor normative la hotãrârea judecãtoreascã "definitivã şi irevocabilã" sau, dupã caz, "irevocabilã" se vor înţelege ca fiind fãcute la hotãrârea judecãtoreascã "definitivã".    ART. 9    Dacã legea specialã nu cuprinde dispoziţii referitoare la procedura de judecatã, felul hotãrârii instanţei ori calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, se aplicã în mod corespunzãtor prevederile Codului de procedurã civilã.    ART. 10    Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulã executorie a unei hotãrâri judecãtoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrãrii în vigoare a Codului de procedurã civilã, fãrã a fi necesarã învestirea cu formulã executorie.    ART. 11    Dacã legea specialã prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, dupã caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinitã prin altã persoanã decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedurã civilã, se vor putea aplica penalitãţi în condiţiile prevãzute la art. 894 din Codul de procedurã civilã.    ART. 12    (1) Ori de câte ori legea specialã prevede cã cererea de suspendare a executãrii silite se soluţioneazã de cãtre preşedintele instanţei, de la data intrãrii în vigoare a Codului de procedurã civilã, judecarea acestei cereri se va face de cãtre un complet al instanţei competente potrivit legii.    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã şi cererilor de suspendare a executãrii unei hotãrâri judecãtoreşti, a unei hotãrâri pronunţate de un organ cu activitate jurisdicţionalã sau, dupã caz, a altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în justiţie.    TITLUL III    Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã    ART. 13    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 2, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplicã şi în alte materii, în mãsura în care legile care le reglementeazã nu cuprind dispoziţii contrare."    2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogã.    3. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 4    Aplicarea prioritarã a dreptului Uniunii Europene    În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplicã în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul pãrţilor."    4. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 5    Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor    (1) Judecãtorii au îndatorirea sã primeascã şi sã soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecãtoreşti, potrivit legii.    (2) Niciun judecãtor nu poate refuza sã judece pe motiv cã legea nu prevede, este neclarã sau incompletã.    (3) În cazul în care o pricinã nu poate fi soluţionatã nici în baza legii, nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din urmã, nici în baza dispoziţiilor legale privitoare la situaţii asemãnãtoare, ea va trebui judecatã în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând seama de cerinţele echitãţii.    (4) Este interzis judecãtorului sã stabileascã dispoziţii general obligatorii prin hotãrârile pe care le pronunţã în cauzele ce îi sunt supuse judecãţii."    5. La articolul 18, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Cetãţenii strãini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba românã au dreptul de a lua cunoştinţã de toate actele şi lucrãrile dosarului, de a vorbi în instanţã şi de a pune concluzii, prin traducãtor autorizat, dacã legea nu prevede altfel."    6. La articolul 22, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:    "(7) Ori de câte ori legea îi rezervã judecãtorului puterea de apreciere sau îi cere sã ţinã seama de toate circumstanţele cauzei, judecãtorul va ţine seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echitãţii şi de buna-credinţã."    7. La articolul 26, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 26    (1) Legea care guverneazã condiţiile de admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, dupã caz, a sãvârşirii faptelor juridice care fac obiectul probaţiunii."    8. La articolul 28, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 28    (1) Dispoziţiile legii de procedurã se aplicã tuturor proceselor care se judecã de cãtre instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare."    9. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "a) are capacitate procesualã, în condiţiile legii;".    10. Dupã articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 35^1    Calitatea procesualã    Calitatea procesualã rezultã din identitatea dintre pãrţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecãţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond."    11. La articolul 40, alineatul (3) se abrogã.    12. La articolul 41 alineatul (1), punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "1. când şi-a exprimat anterior pãrerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat sã o judece. Punerea în discuţia pãrţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) şi (5), nu îl face pe judecãtor incompatibil;".    13. La articolul 41 alineatul (1), dupã punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmãtorul cuprins:    "1^1. când existã împrejurãri care fac justificatã temerea cã el, soţul sãu, ascendenţii ori descendenţii lor sau afinii lor, dupã caz, au un interes în legãturã cu pricina care se judecã;".    14. La articolul 42, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 42    (1) Înainte de primul termen de judecatã grefierul de şedinţã va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacã judecãtorul acesteia se aflã în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevãzute la art. 40 şi, când este cazul, va întocmi un referat corespunzãtor."    15. Articolul 44 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 44    Invocarea incompatibilitãţii absolute    În cazurile prevãzute la art. 40, judecãtorul nu poate participa la judecatã, chiar dacã nu s-a abţinut ori nu a fost recuzat. Neregularitatea poate fi invocatã în orice stare a pricinii."    16. La articolul 63, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Încheierea de respingere ca inadmisibilã a cererii de intervenţie poate fi atacatã în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentã, respectiv de la comunicare pentru partea lipsã. Calea de atac este numai apelul, dacã încheierea a fost datã în prima instanţã, respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioarã, în cazul în care încheierea a fost pronunţatã în apel. Dosarul se înainteazã, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul, instanţei competente sã soluţioneze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, dupã caz, recursul se judecã în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare. Judecarea cererii principale se suspendã pânã la soluţionarea cãii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilã a cererii de intervenţie."    17. La articolul 64, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Intervenientul va prelua procedura în starea în care se aflã în momentul admiterii intervenţiei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenţie sau cel mai târziu pânã la primul termen de judecatã ulterior admiterii cererii de intervenţie. Actele de procedurã ulterioare vor fi îndeplinite şi faţã de el."    18. La articolul 73, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 73    (1) Instanţa va comunica celui chemat în garanţie cererea şi copii de pe înscrisurile ce o însoţesc, precum şi copii de pe cererea de chemare în judecatã, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar."    19. La articolul 76, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 76    (1) Cererea, împreunã cu înscrisurile care o însoţesc şi o copie de pe cererea de chemare în judecatã, de pe întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar, va fi comunicatã celui arãtat ca titular al dreptului."    20. La articolul 78, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 78    (1) Cel introdus în proces va fi citat, odatã cu citaţia comunicându-i-se, în copie, şi încheierea prevãzutã la art. 77 alin. (3), cererea de chemare în judecatã, întâmpinarea, precum şi înscrisurile anexate acestora. Prin citaţie i se va comunica şi termenul pânã la care va putea sã arate excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apãrare de care înţelege sã se foloseascã; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecatã acordat în cauzã."    21. La articolul 89, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:    "(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilitãţi sub formã de reduceri, eşalonãri sau amânãri pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecãtoreşti, în condiţiile legii speciale."    22. Dupã articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 89^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 89^1    Dispoziţii speciale    Dispoziţiile cuprinse în legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte mãsuri luate în vederea administrãrii creanţelor fiscale rãmân aplicabile."    23. La articolul 92 punctul 1, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "a)cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelã şi de familie, în afarã de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;".    24. La articolul 92 punctul 1, literele b) şi c) se abrogã.    25. La articolul 92 punctul 1, literele g), j) şi l) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "g) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitãri ale dreptului de proprietate prevãzute de lege, stabilite de pãrţi ori instituite pe cale judecãtoreascã;    ..........................................................................    j)cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe;    ..........................................................................    l)orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de pânã la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea pãrţilor, profesionişti sau neprofesionişti;".    26. La articolul 92, dupã punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmãtorul cuprins:    "1^1. în primã şi ultimã instanţã, cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani de pânã la 2.000 lei inclusiv;".    27. La articolul 93, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "1. în primã instanţã, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;".    28. La articolul 94, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "1. în primã instanţã, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale;".    29. La articolul 96, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalitãţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţã în cursul judecãţii."    30. Articolul 106 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 106    Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut    Dacã domiciliul sau, dupã caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la instanţa în a cãrei circumscripţie se aflã reşedinţa sau reprezentanţa acestuia, iar dacã nu are nici reşedinţa ori reprezentanţa cunoscutã, la instanţa în a cãrei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, sediul, reşedinţa ori reprezentanţa, dupã caz."    31. Articolul 109 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 109    Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public    Cererile îndreptate împotriva statului, autoritãţilor şi instituţiilor centrale sau locale, precum şi a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanţa de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanţa de la sediul pârâtului."    32. La articolul 110 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:    "(2) Dacã un pârât a fost chemat în judecatã numai în scopul sesizãrii instanţei competente pentru el, oricare dintre pârâţi poate invoca necompetenţa la primul termen de judecatã la care pãrţile sunt legal citate în faţa primei instanţe."    33. La articolul 111 alineatul (1), punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "3. instanţa locului prevãzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiei, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract;".    34. Dupã articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 111^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 111^1    Cereri în materie de tutelã şi familie    (1) Dacã legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelã şi de familie se soluţioneazã de instanţa în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotitã.    (2) În cazul cererilor privind autorizarea de cãtre instanţa de tutelã şi de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cãrui autorizare se solicitã priveşte un imobil, este, de asemenea, competentã şi instanţa în a cãrei circumscripţie teritorialã este situat imobilul. În acest caz, instanţa de tutelã şi de familie care a pronunţat hotãrârea va comunica de îndatã o copie a acesteia instanţei de tutelã şi de familie în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit."    35. La articolul 112 alineatul (1), punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "1. domiciliul sau sediul asiguratului;".    36. La articolul 112, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) În materia asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã, terţul prejudiciat poate introduce acţiune directã şi la instanţa domiciliului sau, dupã caz, a sediului sãu."    37. La articolul 115 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:    "(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moşteniri deschise succesiv sunt de competenţa exclusivã a instanţei ultimului domiciliu al oricãruia dintre defuncţi."    38. Articolul 116 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 116    Cereri privitoare la societãţi    Cererile în materie de societate, pânã la sfârşitul lichidãrii sau, dupã caz, pânã la radierea societãţii, sunt de competenţa exclusivã a instanţei în circumscripţia cãreia societatea îşi are sediul principal."    39. La cartea I titlul III capitolul III, înaintea articolului 119 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 118^1    Regimul regulilor de competenţã    Reguli noi de competenţã pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod."    40. La articolul 123, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 123    (1) Dacã un judecãtor are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi desfãşoarã activitatea, va sesiza una dintre instanţele judecãtoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricãreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cãrei circumscripţie se aflã instanţa la care îşi desfãşoarã activitatea.    (2) În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecãtor care îşi desfãşoarã activitatea la instanţa competentã sã judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecãtoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricãreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cãrei circumscripţie se aflã instanţa care ar fi fost competentã, potrivit legii."    41. La articolul 126, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 126    (1) Necompetenţa generalã a instanţelor judecãtoreşti poate fi invocatã de pãrţi ori de cãtre judecãtor în orice stare a pricinii.    (2) Necompetenţa materialã şi teritorialã de ordine publicã trebuie invocatã de pãrţi ori de cãtre judecãtor la primul termen de judecatã la care pãrţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.    (3) Necompetenţa de ordine privatã poate fi invocatã doar de cãtre pârât prin întâmpinare sau, dacã întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecatã la care pãrţile sunt legal citate în faţa primei instanţe."    42. Dupã articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 126^1    Verificarea competenţei    (1) La primul termen de judecatã la care pãrţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, judecãtorul este obligat, din oficiu, sã verifice şi sã stabileascã dacã instanţa sesizatã este competentã general, material şi teritorial sã judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţã temeiurile de drept pentru care constatã competenţa instanţei sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu.    (2) În mod excepţional, în cazul în care pentru stabilirea competenţei sunt necesare lãmuriri ori probe suplimentare, judecãtorul va pune aceastã chestiune în discuţia pãrţilor şi va acorda un singur termen în acest scop."    43. La articolul 127, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 127    (1) Când în faţa instanţei de judecatã se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea pãrţilor, ea este obligatã sã stabileascã instanţa judecãtoreascã competentã ori, dacã este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţionalã competent."    44. La articolul 127, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:    "(4) Dacã instanţa se declarã necompetentã şi respinge cererea ca inadmisibilã întrucât este de competenţa unui organ fãrã activitate jurisdicţionalã sau ca nefiind de competenţa instanţelor române, hotãrârea este supusã numai recursului la instanţa ierarhic superioarã."    45. La articolul 130, alineatele (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Nu se poate crea conflict de competenţã cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hotãrârea de declinare a competenţei sau de stabilire a competenţei pronunţatã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligatorie pentru instanţa de trimitere.    ..........................................................................    (4) Instanţa competentã sã judece conflictul va hotãrî, în camera de consiliu, fãrã citarea pãrţilor, printr-o hotãrâre definitivã."    46. La articolul 131, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Conflictul dintre douã secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se soluţioneazã de Completul de 5 judecãtori."    47. La articolul 137, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 137    (1) Cererea de strãmutare întemeiatã pe motiv de bãnuialã legitimã este de competenţa curţii de apel, dacã instanţa de la care se cere strãmutarea este o judecãtorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacã strãmutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cererea de strãmutare se depune la instanţa competentã sã o soluţioneze, care va înştiinţa de îndatã instanţa de la care s-a cerut strãmutarea despre formularea cererii de strãmutare."    48. La articolul 140, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 140    (1) În caz de admitere a cererii de strãmutare, curtea de apel trimite procesul spre judecatã unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strãmuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecãtoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricãreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cãrei circumscripţie se aflã instanţa de la care se cere strãmutarea.    (2) Hotãrârea va arãta în ce mãsurã actele îndeplinite de instanţã înainte de strãmutare urmeazã sã fie pãstrate. În cazul în care instanţa de la care s-a dispus strãmutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotãrârea pronunţatã este desfiinţatã de drept prin efectul admiterii cererii de strãmutare."    49. Articolul 141 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 141    Formularea unei noi cereri de strãmutare    (1) Strãmutarea procesului nu poate fi cerutã din nou, în afarã de cazul în care noua cerere se întemeiazã pe împrejurãri necunoscute la data soluţionãrii cererii anterioare sau ivite dupã soluţionarea acesteia.    (2) Cererea de strãmutare a cauzei introdusã cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibilã dacã pricina se aflã pe rolul aceleiaşi instanţe."    50. La articolul 143, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 143    (1) Orice cerere adresatã instanţelor judecãtoreşti trebuie sã fie formulatã în scris şi sã cuprindã indicarea instanţei cãreia îi este adresatã, numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa pãrţilor ori, dupã caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacã este cazul, obiectul, valoarea pretenţiei, dacã este cazul, motivele cererii, precum şi semnãtura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacã este cazul, şi adresa electronicã sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de pãrţi, precum numãrul de telefon, numãrul de fax ori altele asemenea."    51. La articolul 143, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:    "(1^1) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanţelor judecãtoreşti pot fi formulate şi prin înscris în formã electronicã, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege.    (1^2) Dispoziţiile alin. (1^1) sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi în cazul în care prezentul cod prevede condiţia formei scrise a susţinerilor, apãrãrilor sau a concluziilor pãrţilor ori a altor acte de procedurã adresate instanţelor judecãtoreşti."    52. La articolul 144, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã obligaţia prevãzutã la alin. (1) nu este îndeplinitã, instanţa va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina oricãreia dintre pãrţi îndeplinirea acestei obligaţii, pe cheltuiala pãrţii care avea aceastã obligaţie.    (4) În cazul în care cererea a fost comunicatã, potrivit legii, prin fax sau prin poştã electronicã, grefierul de şedinţã este ţinut sã întocmeascã din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala pãrţii care avea aceastã obligaţie. Dispoziţiile art. 149 alin. (6) rãmân aplicabile."    53. La articolul 149, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibilã, aceasta se va face prin poştã, cu scrisoare recomandatã, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşeazã dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevãzute la art. 158."    54. La articolul 149, dupã alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins:    "(8) În scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare realizãrii procedurii de comunicare a citaţiilor, a altor acte de procedurã, precum şi îndeplinirii oricãrei atribuţii proprii activitãţii de judecatã, instanţele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deţinute de autoritãţi şi instituţii publice. Acestea au obligaţia de a lua mãsurile necesare în vederea asigurãrii accesului direct al instanţelor la bazele de date electronice şi sistemele de informare deţinute."    55. La articolul 152 alineatul (1), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "f) calitatea celui citat;".    56. La articolul 152 alineatul (1), dupã litera h) se introduce o nouã literã, litera h^1), cu urmãtorul cuprins:    "h^1) menţiunea cã, prin înmânarea citaţiei, sub semnãturã de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însãrcinatã cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecatã, cel citat este considerat cã are în cunoştinţã şi termenele de judecatã ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânatã;".    57. La articolul 152, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În citaţie se menţioneazã, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum şi dacã citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacã cel citat este obligat sã prezinte anumite înscrisuri ori dacã i se comunicã odatã cu citaţia alte acte de procedurã. În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citaţie se va menţiona obligaţia pârâtului de a-şi pregãti apãrarea pentru primul termen de judecatã, propunând probele de care înţelege sã se foloseascã, sub sancţiunea prevãzutã de lege, care va fi indicatã expres."    58. Articolul 157 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 157    Înmânarea fãcutã altor persoane    (1) Înmânarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedurã în cazurile prevãzute la art. 150 alin. (1) pct. 1-5 şi pct. 12 sau atunci când actul urmeazã sã fie înmânat unui avocat, notar public ori executor judecãtoresc se poate face funcţionarului sau persoanei însãrcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedurã se va face administratorului clãdirii, iar, în lipsã, paznicului sau agentului de pazã, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de cãtre agent, dupã ce acesta din urmã a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa.    (2) În cazurile prevãzute la art. 156 alin. (4)-(7), unitatea unde se aflã cel citat îi va înmâna de îndatã acestuia citaţia ori, dupã caz, actul de procedurã comunicat sub luare de dovadã, certificându-i semnãtura sau arãtând motivul pentru care nu s-a putut obţine semnãtura lui. În acest din urmã caz se va proceda potrivit alin. (1). Dovada se va preda agentului ori va fi trimisã direct instanţei, dacã înmânarea citaţiei nu s-a putut face de îndatã."    59. La articolul 158 alineatul (3), partea introductivã şi litera f) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã destinatarul refuzã sã primeascã citaţia, agentul o va depune în cutia poştalã. În lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare care trebuie sã cuprindã:    ........................................................................    f) menţiunea cã dupã o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afişarea înştiinţãrii ori, când existã urgenţã, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept sã se prezinte la sediul instanţei de judecatã pentru a i se comunica citaţia. Când domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul acestuia nu se aflã în localitatea unde instanţa de judecatã îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde menţiunea cã pentru a i se comunica citaţia destinatarul este în drept sã se prezinte la sediul primãriei în a cãrei razã teritorialã locuieşte sau îşi are sediul;".    60. Articolul 160 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 160    Data îndeplinirii procedurii    Procedura se socoteşte îndeplinitã:    1. la data semnãrii dovezii de înmânare ori, dupã caz, a încheierii procesului-verbal prevãzut la art. 159, indiferent dacã partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedurã personal;    2. în cazul citãrii ori comunicãrii altui act de procedurã efectuate prin poştã sau curierat rapid, potrivit art. 149 alin. (4) şi (5), procedura se socoteşte îndeplinitã la data semnãrii de cãtre parte a confirmãrii de primire ori a consemnãrii, potrivit art. 158, de cãtre funcţionarul poştal sau de cãtre curier a refuzului acesteia de a primi corespondenţa;    3. în cazul citãrii sau comunicãrii altui act de procedurã efectuate potrivit art. 149 alin. (6), procedura se socoteşte îndeplinitã la data arãtatã pe copia imprimatã a confirmãrii expedierii, certificatã de grefierul care a fãcut transmisiunea."    61. La articolul 174, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 174    (1) Actul de procedurã nul sau anulabil este desfiinţat, în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui."    62. Articolul 178 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 178    Actele depuse la poştã, servicii specializate de curierat, unitãţi militare sau locuri de deţinere    (1) Actul de procedurã depus înãuntrul termenului prevãzut de lege prin scrisoare recomandatã la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi fãcut în termen.    (2) Actul depus de partea interesatã înãuntrul termenului prevãzut de lege la unitatea militarã ori la administraţia locului de deţinere unde se aflã aceastã parte este, de asemenea, considerat ca fãcut în termen.    (3) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2), recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea fãcutã, dupã caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militarã sau de administraţia locului de deţinere, pe actul depus, servesc ca dovadã a datei depunerii actului de cãtre partea interesatã."    63. La articolul 182 alineatul (1) punctul 1, dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:    "f) refuzul pãrţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;".    64. La articolul 187, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:    "(1^1) Procesul începe prin înregistrarea cererii la instanţã, în condiţiile legii."    65. La articolul 188, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) La sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisã de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevãzute de Codul civil. În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile va fi invocatã de cãtre instanţã, din oficiu, sau de cãtre pârât."    66. La articolul 189, literele a), b) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa pãrţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, dupã caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscalã, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacã pãrţile posedã ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în mãsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 143 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacã reclamantul locuieşte în strãinãtate, va arãta şi domiciliul ales în România unde urmeazã sã i se facã toate comunicãrile privind procesul;    b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintã partea în proces, iar în cazul reprezentãrii prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 143 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzãtor. Dovada calitãţii de reprezentant, în forma prevãzutã la art. 146, se va alãtura cererii;    .......................................................................    e) arãtarea dovezilor pe care se sprijinã fiecare capãt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzãtor, dispoziţiile art. 145. Când reclamantul doreşte sã îşi dovedeascã cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfãţişarea în persoanã a acestuia, dacã pârâtul este o persoanã fizicã. În cazurile în care legea prevede cã pârâtul va rãspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecatã. Când se va cere dovada cu martori, se vor arãta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 143 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzãtor;".    67. Articolul 194 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 194    Înregistrarea cererii    (1) Cererea de chemare în judecatã, depusã personal sau prin reprezentant, sositã prin poştã, curier, fax sau scanatã şi transmisã prin poştã electronicã ori prin înscris în formã electronicã, se înregistreazã şi primeşte datã certã prin aplicarea ştampilei de intrare.    (2) Dupã înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise cãtre instanţã, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndatã mãsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecatã, potrivit legii."    68. La articolul 196, alineatele (1) şi (3)-(6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 196    (1) Judecãtorul, de îndatã ce constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege pentru cererea de chemare în judecatã, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia cãtre pârât, punându-i-se în vedere cã are obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevãzutã de lege, care va fi indicatã expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecatã, în condiţiile art. 160.    .......................................................................    (3) În termen de 3 zile de la data depunerii rãspunsului la întâmpinare, judecãtorul fixeazã prin rezoluţie primul termen de judecatã, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea pãrţilor.    (4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevãzut la alin. (1) sau, dupã caz, reclamantul nu a comunicat rãspuns la întâmpinare în termenul prevãzut la alin. (2), la data expirãrii termenului corespunzãtor, judecãtorul fixeazã prin rezoluţie primul termen de judecatã, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea pãrţilor.    (5) În procesele urgente, termenele prevãzute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecãtor în funcţie de circumstanţele cauzei.    (6) În cazul în care pârâtul domiciliazã în strãinãtate, judecãtorul va fixa un termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurãrile cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 151."    69. La articolul 199, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) Modificarea cererii de chemare în judecatã peste termenul prevãzut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor pãrţilor."    70. La articolul 200 alineatul (2), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, dupã caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscalã, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacã reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecatã. Dispoziţiile art. 143 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzãtor. Dacã pârâtul locuieşte în strãinãtate, va arãta şi domiciliul ales în România, unde urmeazã sã i se facã toate comunicãrile privind procesul;".    71. La articolul 201, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) La întâmpinare se va alãtura acelaşi numãr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijinã, precum şi un rând de copii pentru instanţã. Dispoziţiile art. 144 alin. (1), (3) şi (4) şi ale art. 145 sunt aplicabile."    72. La articolul 210, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 210    (1) Pentru fiecare şedinţã de judecatã se va întocmi o listã cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afişatã pe portalul instanţei şi la uşa sãlii de şedinţã cu cel puţin o orã înainte de începerea acesteia. Lista va cuprinde şi intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. Dispoziţiile art. 215 sunt aplicabile."    73. Articolul 222 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 222    Prezenţa personalã a pãrţilor în vederea soluţionãrii amiabile a litigiului    (1) În tot cursul procesului, judecãtorul va încerca împãcarea pãrţilor, dându-le îndrumãrile necesare, potrivit legii. În acest scop, el va solicita înfãţişarea personalã a pãrţilor, chiar dacã acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 236 alin. (3) sunt aplicabile.    (2) În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecãtorul poate invita pãrţile sã participe la o şedinţã de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când considerã necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecãtorul va recomanda pãrţilor sã recurgã la mediere, în vederea soluţionãrii litigiului pe cale amiabilã, în orice fazã a judecãţii. Medierea nu este obligatorie pentru pãrţi.    (3) În cazul în care judecãtorul recomandã medierea, pãrţile se vor prezenta la mediator, în vederea informãrii lor cu privire la avantajele medierii. Dupã informare, pãrţile decid dacã acceptã sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Pânã la termenul fixat de instanţã, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, pãrţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.    (4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul în care pãrţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii.    (5) Dacã, în condiţiile alin. (1) sau (2), pãrţile se împacã, judecãtorul va constata învoiala lor în cuprinsul hotãrârii pe care o va da. Dispoziţiile art. 434 sunt aplicabile."    74. La articolul 224, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 224    (1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar şi a luat termenul în cunoştinţã, precum şi partea care a fost prezentã la un termen de judecatã, personal sau printr-un reprezentant legal ori convenţional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaşte termenul, nu va fi citatã în tot cursul judecãrii la acea instanţã, considerându-se cã ea cunoaşte termenele de judecatã ulterioare. Aceste dispoziţii îi sunt aplicabile şi pãrţii cãreia, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însãrcinatã cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecatã, considerându-se cã, în acest caz, ea cunoaşte şi termenele de judecatã ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânatã."    75. Articolul 225 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 225    Preschimbarea termenului    Termenul de judecatã nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricãreia dintre pãrţi. Completul de judecatã învestit cu judecarea cauzei hotãrãşte în camera de consiliu, fãrã citarea pãrţilor. Pãrţile vor fi citate de îndatã pentru noul termen fixat. Dispoziţiile art. 236 alin. (3) sunt aplicabile."    76. La articolul 229, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul în care se declarã apel sau, dupã caz, recurs împotriva unei încheieri cu privire la care existã o chestiune litigioasã asupra admisibilitãţii atacãrii pe cale separatã a încheierii, cererea de exercitare a cãii de atac se înainteazã instanţei superioare împreunã cu o copie de pe încheierea atacatã, certificatã de grefa instanţei. Dacã instanţa de control judiciar constatã admisibilitatea cãii de atac, va cere instanţei care a pronunţat încheierea atacatã sã înainteze dosarul cauzei, în condiţiile alin. (2)."    77. La articolul 236, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) Judecãtorii vor dispune verificarea efectuãrii procedurilor de citare şi comunicare dispuse pentru fiecare termen. Când este cazul, instanţa va ordona luarea mãsurilor de refacere a acestor proceduri. În afarã de aceste mãsuri, instanţa va putea dispune ca încunoştinţarea pãrţilor sã se facã şi telefonic, telegrafic, prin fax, poştã electronicã sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigurã, dupã caz, transmiterea textului actului supus comunicãrii ori înştiinţarea pentru prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii actului, respectiv a înştiinţãrii, dacã pãrţile au indicat instanţei datele corespunzãtoare în acest scop. Dacã încunoştinţarea s-a fãcut telefonic, grefierul va întocmi un referat în care va arãta modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia."    78. La articolul 236, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Când este necesar pentru îndeplinirea îndatoririlor prevãzute la alin. (3), pãrţile, experţii, traducãtorii, interpreţii, martorii şi orice alţi participanţi în proces pot fi încunoştinţaţi potrivit alin. (2^1)."    79. Dupã articolul 236 se introduce un nou articol, articolul 236^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 236^1    Suspendarea judecãţii cauzei    (1) Când constatã cã desfãşurarea normalã a procesului este împiedicatã din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în cursul judecãţii, potrivit legii, judecãtorul poate suspenda judecata, arãtând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. Dispoziţiile art. 184 sunt aplicabile.    (2) La cererea pãrţii, judecata va fi reluatã dacã obligaţiile la care se referã alin. (1) au fost îndeplinite şi, potrivit legii, aceasta poate continua."    80. Articolul 245 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 245    Lipsa îndatoririi de a proba    Nimeni nu este ţinut de a proba ceea ce instanţa este ţinutã sã ia cunoştinţã din oficiu."    81. La articolul 246, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Textele care nu sunt publicate în Monitorul Oficial al României sau într-o altã modalitate anume prevãzutã de lege, convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale aplicabile în România, care nu sunt integrate într-un text de lege, precum şi dreptul internaţional cutumiar trebuie dovedite de partea interesatã."    82. La articolul 246, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) Dispoziţiile normative cuprinse în documente clasificate pot fi dovedite şi consultate numai în condiţiile prevãzute de lege."    83. Articolul 247 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 247    Posibilitatea cunoaşterii din oficiu    Instanţa de judecatã poate lua cunoştinţã din oficiu de dreptul unui stat strãin, cu condiţia ca acesta sã fie invocat. Proba legii strãine se face conform dispoziţiilor Codului civil referitoare la conţinutul legii strãine."    84. La articolul 248, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) În cazul amânãrii, pentru motivele prevãzute la alin. (2), partea este obligatã, sub sancţiunea decãderii din dreptul de a administra proba încuviinţatã:    a) sã depunã lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviinţarea probei, când se cere proba cu martori;    b) sã depunã copii certificate de pe înscrisurile invocate cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecatã, dacã s-a încuviinţat proba cu înscrisuri;    c) sã depunã interogatoriul în termen de 5 zile de la încuviinţarea acestei probe, în cazurile în care interogatoriul trebuie comunicat, potrivit legii;    d) sã depunã dovada plãţii cheltuielilor necesare efectuãrii expertizei, în termen de 5 zile de la numirea expertului sau în termenul stabilit de instanţã potrivit dispoziţiilor art. 325 alin. (2), dacã s-a încuviinţat proba expertizei."    85. La articolul 249, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Uzanţele, regulile deontologice şi practicile statornicite între pãrţi trebuie probate, în condiţiile legii, de cãtre cel care le invocã. Regulamentele şi reglementãrile locale trebuie dovedite de cãtre cel care le invocã numai la cererea instanţei."    86. Articolul 270 se abrogã.    87. Dupã articolul 271 se introduce un nou articol, articolul 271^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 271^1    Înscrisurile întocmite de profesionişti    (1) Dispoziţiile art. 268 şi 269 nu se aplicã în raporturile dintre profesionişti.    (2) Înscrisul nesemnat, dar utilizat în mod obişnuit în exerciţiul activitãţii unei întreprinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului sãu, cu excepţia cazului în care legea impune forma scrisã pentru însãşi dovedirea actului juridic.    (3) Înscrisul sub semnãturã privatã întocmit în exerciţiul activitãţii unei întreprinderi este prezumat a fi fost fãcut la data consemnatã în cuprinsul sãu. În acest caz, data înscrisului sub semnãturã privatã poate fi combãtutã cu orice mijloc de probã.    (4) Dacã înscrisul prevãzut la alin. (3) nu conţine nicio datã, aceasta poate fi stabilitã în raporturile dintre pãrţi cu orice mijloc de probã."    88. La articolul 292, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Autoritatea sau instituţia publicã deţinãtoare este în drept sã refuze trimiterea înscrisului când acesta se referã la apãrarea naţionalã, siguranţa publicã sau relaţiile diplomatice. Extrase parţiale vor putea fi trimise dacã niciunul dintre aceste motive nu se opune. Dispoziţiile art. 246 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor."    89. La articolul 303 alineatul (4), punctul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "5. actul juridic este atacat pentru fraudã, eroare, dol, violenţã ori este lovit de nulitate absolutã pentru cauzã ilicitã sau imoralã, dupã caz;".    90. Articolul 319 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 319    Bãnuiala de mãrturie mincinoasã    Dacã, din cercetare, reies bãnuieli de mãrturie mincinoasã sau de mituire a martorului, instanţa va încheia un proces-verbal şi va sesiza organul de urmãrire penalã competent."    91. La articolul 325, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Încheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra cãrora acesta urmeazã sã se pronunţe, termenul în care trebuie sã efectueze expertiza, onorariul provizoriu al expertului şi, dacã este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. În acest scop, instanţa poate fixa o audiere în camera de consiliu, în cadrul cãreia va solicita expertului sã estimeze costul lucrãrii ce urmeazã a fi efectuatã, cât şi termenul necesar efectuãrii expertizei. Tot astfel, instanţa poate fixa un termen scurt pentru când va solicita expertului sã estimeze în scris costul lucrãrii ce urmeazã a fi efectuatã, cât şi termenul necesar efectuãrii expertizei. Poziţia pãrţilor va fi consemnatã în încheiere. În funcţie de poziţia expertului şi a pãrţilor, instanţa va fixa termenul de depunere a raportului de expertizã şi condiţiile de platã a costurilor necesare efectuãrii expertizei.    (3) Dovada plãţii onorariului se depune la grefa instanţei de partea care a fost obligatã prin încheiere, în termen de 5 zile de la numire sau în termenul stabilit de instanţã potrivit alin. (2). Onorariul poate fi majorat, în condiţiile prevãzute la art. 333 alin. (2)."    92. La articolul 329, dupã alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul în care una dintre pãrţi opune rezistenţã sau împiedicã în orice alt mod efectuarea lucrãrii, instanţa va putea socoti ca dovedite afirmaţiile fãcute de partea adversã cu privire la împrejurarea de fapt ce face obiectul lucrãrii, în contextul administrãrii tuturor celorlalte probe.    (4) Cheltuielile efectuate cu expertiza pânã la data refuzului vor fi suportate de partea care s-a opus efectuãrii expertizei.    (5) În mod excepţional, când aflarea adevãrului în cauzã este indisolubil legatã de efectuarea probei cu expertizã tehnicã, instanţa va autoriza folosirea forţei publice în scopul efectuãrii expertizei, prin încheiere executorie pronunţatã în camera de consiliu, dupã ascultarea pãrţilor."    93. La articolul 350, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 350    (1) Dacã prin tratate sau convenţii internaţionale la care România este parte ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel, partea care se aflã în strãinãtate şi este reprezentatã în proces printr-un mandatar va putea fi interogatã prin acesta."    94. La articolul 366, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu urmãtorul cuprins:    "(3^1) Data convenitã pentru administrarea probelor potrivit alin. (1) poate fi modificatã, cu acordul tuturor pãrţilor.    (3^2) În cazul în care administrarea probei nu este posibilã din motive obiective, va fi stabilit un nou termen, dispoziţiile alin. (3^1) fiind aplicabile în mod corespunzãtor. Dacã pãrţile nu se înţeleg, va fi sesizatã instanţa, potrivit art. 367."    95. La articolul 391, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) În cazurile în care instanţa poate da termen pentru executarea hotãrârii, ea va face aceasta prin chiar hotãrârea care dezleagã pricina, arãtând şi motivele pentru care a acordat termenul. Debitorul nu va putea cere termen de platã, dacã debitorului i s-a acordat un termen rezonabil de platã de cãtre creditor ori a avut posibilitatea sã execute într-un termen rezonabil, calculat de la data comunicãrii cererii de chemare în judecatã, în conformitate cu prevederile art. 1.522 din Codul civil şi nici dacã la data pronunţãrii subzistã vreunul dintre motivele prevãzute la art. 665 alin. (1)."    96. La articolul 395, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Minuta, sub sancţiunea nulitãţii hotãrârii, se va semna pe fiecare paginã de cãtre judecãtori şi, dupã caz, de magistratul-asistent, dupã care se va consemna într-un registru special, ţinut la grefa instanţei. Acest registru poate fi ţinut şi în format electronic."    97. La articolul 398, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Renunţarea se poate face şi ulterior pronunţãrii, chiar şi dupã declararea cãii de atac, prin prezentarea pãrţii înaintea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta ori, dupã caz, prin înscris autentic care se va depune la grefa instanţei, atât timp cât dosarul nu a fost înaintat la instanţa competentã, dispoziţiile alin. (1) aplicându-se în mod corespunzãtor."    98. La articolul 400, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Renunţarea la judecatã se constatã prin hotãrâre supusã recursului, care va fi judecat de instanţa ierarhic superioarã celei care a luat act de renunţare. Când renunţarea are loc în faţa unei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, hotãrârea este definitivã."    99. Articolul 404 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 404    Cãi de atac    Hotãrârea este supusã recursului, care se judecã de instanţa ierarhic superioarã celei care a luat act de renunţarea la dreptul pretins. Când renunţarea are loc în faţa unei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecã de Completul de 5 judecãtori."    100. La articolul 408, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 408    (1) Asupra suspendãrii judecãrii procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacatã cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioarã. Când suspendarea a fost dispusã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotãrârea este definitivã."    101. La articolul 415, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Hotãrârea care constatã perimarea este supusã recursului, la instanţa ierarhic superioarã, în termen de 5 zile de la pronunţare. Când perimarea se constatã de o secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecã de Completul de 5 judecãtori."    102. La articolul 418, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:    "(1^1) Hotãrârea prin care judecãtoria soluţioneazã cãile de atac împotriva hotãrârilor autoritãţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţionalã şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevãzute de lege, se numeşte sentinţã."    103. La articolul 419, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) În partea finalã a dispozitivului se vor arãta dacã hotãrârea este executorie, este supusã unei cãi de atac ori este definitivã, data pronunţãrii ei, menţiunea cã s-a pronunţat în şedinţã publicã sau într-o altã modalitate prevãzutã de lege, precum şi semnãturile membrilor completului de judecatã. Când hotãrârea este supusã apelului sau recursului se va arãta şi instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea cãii de atac."    104. La articolul 420, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 420    (1) Hotãrârea se redacteazã de judecãtorul care a soluţionat procesul. Când în compunerea completului de judecatã intrã şi asistenţi judiciari, preşedintele îl va putea desemna pe unul dintre aceştia sã redacteze hotãrârea.    (2) În cazul în care unul dintre judecãtori sau asistenţii judiciari a rãmas în minoritate la deliberare, el îşi va redacta opinia separatã, care va cuprinde expunerea considerentelor, soluţia pe care a propus-o şi semnãtura acestuia. De asemenea, judecãtorul care este de acord cu soluţia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurentã.    (3) Hotãrârea va fi semnatã de membrii completului de judecatã şi de cãtre grefier."    105. La articolul 421, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârile definitive prin care s-a dispus anularea, în tot sau în parte, a unui act notarial se comunicã din oficiu de îndatã notarului public instrumentator, direct ori prin intermediul camerei notarilor publici în circumscripţia cãreia funcţioneazã."    106. Articolul 428 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 428    Forţa probantã    Hotãrârea judecãtoreascã are forţa probantã a unui înscris autentic."    107. Articolul 435 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 435    Domeniu de aplicare    Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul în care învoiala pãrţilor este urmarea procedurii de mediere."    108. La articolul 438, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 438    (1) Dacã prin hotãrârea datã instanţa a omis sã se pronunţe asupra unui capãt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotãrârii în acelaşi termen în care se poate declara, dupã caz, apel sau recurs împotriva acelei hotãrâri, iar în cazul hotãrârilor date în cãile extraordinare de atac sau în fond dupã casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare."    109. Articolul 448 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 448    Exonerarea pârâtului de la platã    Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecatã la care pãrţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecatã, cu excepţia cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de cãtre reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispoziţiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rãmân aplicabile."    110. La articolul 451, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã instanţa respinge ca inadmisibilã calea de atac neprevãzutã de lege, exercitatã de partea interesatã în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotãrârii cu privire la calea de atac, hotãrârea pronunţatã de instanţa de control judiciar va fi comunicatã, din oficiu, tuturor pãrţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotãrârea atacatã. De la data comunicãrii începe sã curgã, dacã este cazul, termenul pentru exercitarea cãii de atac prevãzute de lege."    111. La articolul 453, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul hotãrârilor susceptibile de apel, dacã acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Cu toate acestea, o hotãrâre susceptibilã de apel şi de recurs poate fi atacatã, înãuntrul termenului de apel, direct cu recurs, la instanţa care ar fi fost competentã sã judece recursul împotriva hotãrârii date în apel, dacã pãrţile consimt expres, prin înscris autentic sau prin declaraţie verbalã, datã în faţa instanţei a cãrei hotãrâre se atacã şi consemnatã într-un proces-verbal. În acest caz, recursul poate fi exercitat numai pentru încãlcarea sau aplicarea greşitã a normelor de drept material.    (3) Cãile extraordinare de atac pot fi exercitate şi concomitent, în condiţiile legii. Recursul se judecã cu prioritate."    112. La articolul 464, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Cerinţele de la alin. (1) lit. b) şi e) şi cea de la alin. (2) sunt prevãzute sub sancţiunea nulitãţii, iar cele de la alin. (1) lit. c) şi d), sub sancţiunea decãderii. Lipsa semnãturii poate fi împlinitã în condiţiile art. 191 alin. (2), iar lipsa dovezii achitãrii taxei de timbru poate fi complinitã pânã la primul termen de judecatã la care partea a fost legal citatã în apel."    113. La articolul 465, alineatele (3) şi (7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege, preşedintele instanţei sau persoana desemnatã de acesta care primeşte cererea de apel va stabili lipsurile şi îi va cere apelantului sã completeze sau sã modifice cererea de îndatã, dacã este prezent şi este posibil, ori în scris, dacã apelul a fost trimis prin poştã, fax, poştã electronicã sau curier. Completarea sau modificarea cererii se va face înãuntrul termenului de apel. Dacã preşedintele sau persoana desemnatã de acesta apreciazã cã intervalul rãmas pânã la expirarea termenului de apel nu este suficient, va acorda un termen scurt, de cel mult 5 zile de la expirarea termenului de apel, în care sã se depunã completarea sau modificarea cererii.    ......................................................................    (7) Preşedintele sau persoana desemnatã de acesta, dupã împlinirea termenului de apel pentru toate pãrţile, precum şi a termenelor prevãzute la alin. (5) şi (6), va înainta instanţei de apel dosarul, împreunã cu apelurile fãcute, întâmpinarea, rãspunsul la întâmpinare şi dovezile de comunicare a acestor acte, potrivit alin. (5) şi (6)."    114. La articolul 469, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 469    (1) Preşedintele instanţei de apel sau persoana desemnatã de acesta, îndatã ce primeşte dosarul, va lua, prin rezoluţie, mãsuri în vederea repartizãrii aleatorii la un complet de judecatã.    (2) Preşedintele completului de judecatã stabileşte primul termen de judecatã, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei preşedintelui instanţei de apel, dispunând citarea pãrţilor. Dispoziţiile art. 196 alin. (5) şi (6) se aplicã în mod corespunzãtor."    115. La articolul 474, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Dacã instanţa de apel stabileşte cã prima instanţã a fost necompetentã, iar necompetenţa a fost invocatã în condiţiile legii, va anula hotãrârea atacatã şi va trimite cauza spre judecare instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţionalã competent ori, dupã caz, va respinge cererea ca inadmisibilã."    116. Articolul 475 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 475    Neînrãutãţirea situaţiei în propria cale de atac    Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai rea decât aceea din hotãrârea atacatã, în afarã de cazul în care el consimte expres la aceasta sau în cazurile anume prevãzute de lege."    117. La articolul 477, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Nu sunt supuse recursului hotãrârile pronunţate în cererile prevãzute la art. 92 pct. 1 lit. a)-k), în cele privind navigaţia civilã şi activitatea în porturi, conflictele de muncã şi de asigurãri sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pânã la 500.000 lei inclusiv. De asemenea, nu sunt supuse recursului hotãrârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede cã hotãrârile de primã instanţã sunt supuse numai apelului."    118. La articolul 478, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Completul se pronunţã, în cel mult 48 de ore de la judecatã, printr-o încheiere motivatã, care este definitivã."    119. La articolul 478, alineatul (6) se abrogã.    120. La articolul 478, alineatele (7) şi (8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(7) La judecata cererii de suspendare pãrţile trebuie sã fie reprezentate de avocat sau, când este cazul, de consilierul juridic.    (8) Pentru motive temeinice, instanţa de recurs poate reveni asupra suspendãrii acordate, dispoziţiile alin. (3)-(5) şi (7) aplicându-se în mod corespunzãtor."    121. La articolul 480, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Menţiunile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi c)-e), precum şi cerinţele menţionate la alin. (2) sunt prevãzute sub sancţiunea nulitãţii. Dispoziţiile art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (3) şi ale art. 86 alin. (2) rãmân aplicabile."    122. La articolul 482 alineatul (1), punctele 2 şi 3 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "2. dacã hotãrârea a fost pronunţatã de alt judecãtor decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecatã decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cãrui compunere a fost schimbatã, cu încãlcarea legii;    3. când hotãrârea a fost datã cu încãlcarea competenţei de ordine publicã a altei instanţe, invocatã în condiţiile legii;".    123. La articolul 487, alineatele (1), (4) şi (7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 487    (1) Când recursul este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele instanţei sau preşedintele de secţie ori, dupã caz, persoana desemnatã de aceştia, primind dosarul de la instanţa a cãrei hotãrâre se atacã, va lua, prin rezoluţie, mãsuri pentru stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecãtori, care va decide asupra admisibilitãţii în principiu a recursului. Dispoziţiile art. 469 alin. (3) sunt aplicabile.    .........................................................................    (4) Dupã analiza raportului în completul de filtru, acesta se comunicã de îndatã pãrţilor, care pot formula în scris un punct de vedere asupra raportului, în termen de 10 zile de la comunicare. În lipsa dovezii de comunicare a raportului şi înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la comunicare, completul nu va putea trece la examinarea recursului, potrivit alin. (5) şi (6).    .........................................................................    (7) În cazul în care recursul nu poate fi soluţionat potrivit alin. (5) sau (6), completul va pronunţa, fãrã citarea pãrţilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului şi va fixa termenul de judecatã pe fond a recursului, cu citarea pãrţilor."    124. La articolul 487, alineatul (8) se abrogã.    125. La articolul 492, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Instanţele prevãzute la alin. (1) vor casa cu trimitere, o singurã datã în cursul procesului, în cazul în care instanţa a cãrei hotãrâre este atacatã cu recurs a soluţionat procesul fãrã a intra în judecata fondului sau judecata s-a fãcut în lipsa pãrţii care a fost nelegal citatã, atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului. În vederea rejudecãrii, cauza se trimite la instanţa care a pronunţat hotãrârea casatã ori la altã instanţã de acelaşi grad cu aceasta, din aceeaşi circumscripţie. Dispoziţiile art. 491 se aplicã în mod corespunzãtor în caz de necompetenţã, de depãşire a atribuţiilor puterii judecãtoreşti şi de încãlcare a autoritãţii de lucru judecat."    126. La articolul 497 alineatul (2), punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "1. hotãrârea datã în recurs a fost pronunţatã de o instanţã necompetentã absolut sau cu încãlcarea normelor referitoare la alcãtuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzãtoare, instanţa de recurs a omis sã se pronunţe asupra acesteia;".    127. La articolul 500, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 500    (1) Contestaţia în anulare poate fi introdusã în termen de 15 zile de la data comunicãrii hotãrârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotãrârea a rãmas definitivã."    128. La articolul 505 alineatul (1), punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "1. în cazurile prevãzute la art. 503 alin. (1) pct. 1, de la comunicarea hotãrârii;".    129. La articolul 507, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Dacã revizuirea s-a cerut pentru hotãrâri potrivnice, calea de atac este recursul. În cazul în care revizuirea a fost soluţionatã de una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul este de competenţa Completului de 5 judecãtori."    130. Articolul 508 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 508    Calitate procesualã    Pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitarã a legii de cãtre toate instanţele judecãtoreşti, procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului au îndatorirea sã cearã Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sã se pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecãtoreşti."    131. La articolul 510, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 510    (1) Recursul în interesul legii se judecã de un complet format din preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii de secţii din cadrul acesteia, precum şi 20 de judecãtori, din care 14 judecãtori din secţia/secţiile în a cãrei/cãror competenţã intrã problema de drept care a fost soluţionatã diferit de instanţele judecãtoreşti şi câte 2 judecãtori din cadrul celorlalte secţii. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv unul dintre vicepreşedinţii acesteia este preşedinte al completului.    (2) În cazul în care problema de drept prezintã interes pentru douã sau mai multe secţii, preşedintele sau, dupã caz, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va stabili numãrul judecãtorilor din secţiile interesate care vor intra în compunerea completului prevãzut la alin. (1), celelalte secţii urmând a fi reprezentate potrivit dispoziţiilor aceluiaşi alineat."    132. La articolul 510, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) Atunci când problema de drept nu intrã în competenţa niciunei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele sau, dupã caz, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va desemna câte 5 judecãtori din cadrul fiecãrei secţii. Pentru întocmirea raportului, preşedintele completului va desemna câte un judecãtor din cadrul fiecãrei secţii."    133. La articolul 510, alineatele (3)-(5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dupã sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele sau, dupã caz, unul dintre vicepreşedinţii acesteia va lua mãsurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecãtorilor din cadrul secţiei în a cãrei competenţã intrã problema de drept care a fost soluţionatã diferit de instanţele judecãtoreşti, precum şi a judecãtorilor din celelalte secţii ce intrã în alcãtuirea completului prevãzut la alin. (1).    (4) Dupã alcãtuirea completului potrivit alin. (3), preşedintele acestuia va desemna dintre membrii completului 3 judecãtori pentru a întocmi un raport asupra recursului în interesul legii. Raportorii nu sunt incompatibili.    (5) În vederea întocmirii raportului, preşedintele completului va putea solicita unor specialişti recunoscuţi opinia scrisã asupra problemelor de drept soluţionate diferit."    134. Dupã articolul 511 se introduce un nou articol, articolul 511^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 511^1    Încetarea efectelor deciziei    Decizia în interesul legii îşi înceteazã aplicabilitatea la data modificãrii, abrogãrii sau constatãrii neconstituţionalitãţii dispoziţiei legale care a fãcut obiectul interpretãrii."    135. La cartea a II-a titlul III, titlul capitolului II se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "CAPITOLUL II    Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţãrii unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept"    136. Articolul 512 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 512    Obiectul sesizãrii    Dacã, în cursul judecãţii, un complet de judecatã al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimã instanţã, constatând cã o chestiune de drept, de a cãrei lãmurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouã şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sã pronunţe o hotãrâre prin care sã se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizatã."    137. Articolul 513 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 513    Procedura de judecatã    (1) Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de cãtre completul de judecatã dupã dezbateri contradictorii, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 512, prin încheiere care nu este supusã niciunei cãi de atac. Dacã prin încheiere se dispune sesizarea, aceasta va cuprinde motivele care susţin admisibilitatea sesizãrii potrivit dispoziţiilor art. 512, punctul de vedere al completului de judecatã şi al pãrţilor.    (2) Prin încheierea prevãzutã la alin. (1), cauza va fi suspendatã pânã la pronunţarea hotãrârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept.    (3) Dupã înregistrarea cauzei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, încheierea de sesizare se publicã pe pagina de internet a acestei instanţe.    (4) Cauzele similare, aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti, pot fi suspendate pânã la soluţionarea sesizãrii.    (5) Repartizarea sesizãrii este fãcutã de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori de persoana desemnatã de aceştia.    (6) Sesizarea se judecã de un complet format din preşedintele secţiei corespunzãtoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau de un judecãtor desemnat de acesta şi 12 judecãtori din cadrul secţiei respective. Preşedintele secţiei sau, în caz de imposibilitate, judecãtorul desemnat de acesta este preşedintele de complet şi va lua mãsurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecãtorilor.    (7) Dupã alcãtuirea completului potrivit alin. (6), preşedintele acestuia va desemna un judecãtor pentru a întocmi un raport asupra chestiunii de drept supuse judecãţii. Judecãtorul desemnat raportor nu devine incompatibil.    (8) Atunci când chestiunea de drept priveşte activitatea mai multor secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va transmite sesizarea preşedinţilor secţiilor interesate în soluţionarea chestiunii de drept. În acest caz, completul va fi alcãtuit din preşedintele sau, în lipsa acestuia, din vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va prezida completul, din preşedinţii secţiilor interesate în soluţionarea chestiunii de drept, precum şi câte 5 judecãtori din cadrul secţiilor respective desemnaţi aleatoriu de preşedintele completului. Dupã alcãtuirea completului, pentru întocmirea raportului preşedintele completului va desemna câte un judecãtor din cadrul fiecãrei secţii. Raportorii nu sunt incompatibili.    (9) Dacã la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu existã o secţie corespunzãtoare aceleia la care s-a constatat cã chestiunea de drept nu a fost dezlegatã unitar în practica instanţelor, se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile alin. (8).    (10) Raportul va fi comunicat pãrţilor, care, în termen de cel mult 15 zile de la comunicare, pot depune, în scris, prin avocat sau, dupã caz, prin consilier juridic, punctele lor de vedere privind chestiunea de drept supusã judecãţii.    (11) Dispoziţiile art. 510 alin. (5)-(8) se aplicã în mod corespunzãtor.    (12) Sesizarea se judecã fãrã citarea pãrţilor, în cel mult 3 luni de la data învestirii, iar soluţia se adoptã cu cel puţin douã treimi din numãrul judecãtorilor completului. Nu se admit abţineri de la vot.    (13) Procedura prevãzutã în prezentul capitol este scutitã de taxã judiciarã de timbru şi timbru judiciar."    138. La articolul 514, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 514    (1) Asupra sesizãrii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunţã prin decizie, numai cu privire la chestiunea de drept supusã dezlegãrii.    .......................................................................    (3) Dezlegarea datã chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţãrii deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicãrii deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I."    139. La articolul 514, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:    "(4) Dispoziţiile art. 511^1 se aplicã în mod corespunzãtor."    140. La articolul 517, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Când apreciazã contestaţia ca neîntemeiatã, completul de judecatã o va respinge prin încheiere. Împotriva acestei încheieri contestatorul poate face plângere în termen de 3 zile de la comunicare. Plângerea se depune la instanţa care a pronunţat încheierea, care o va înainta de îndatã pentru soluţionare, împreunã cu o copie certificatã de pe dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare. Când procesul se judecã la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plângerea se soluţioneazã de un alt complet al aceleiaşi secţii. Formularea plângerii nu suspendã judecata."    141. La articolul 517, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:    "(6) Încheierile prevãzute la alin. (4) şi (5) se motiveazã în termen de 5 zile de la pronunţare."    142. La articolul 521, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul în care competenţa teritorialã nu poate fi stabilitã potrivit dispoziţiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor îndrepta la instanţa în a cãrei circumscripţie petentul îşi are, dupã caz, domiciliul, reşedinţa, sediul ori reprezentanţa, iar, dacã niciuna dintre acestea nu se aflã pe teritoriul României, cererile se vor îndrepta, urmând regulile de competenţã materialã, la Judecãtoria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti sau, dupã caz, la Tribunalul Bucureşti."    143. Dupã articolul 532 se introduce un nou articol, articolul 532^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 532^1    Inventarierea bunurilor minorului    (1) În vederea inventarierii bunurilor minorului pus sub tutelã, instanţa de tutelã desemneazã de îndatã un delegat şi dispune citarea tutorelui şi a membrilor consiliului de familie, precum şi a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani.    (2) Inventarul va cuprinde datele de identificare a bunurilor mobile sau imobile, descrierea lor sumarã, inclusiv menţiuni privind starea bunurilor şi valoarea estimatã a acestora, precum şi indicarea înscrisurilor existente cu privire la bunuri. De asemenea, inventarul va cuprinde menţiuni privind creanţele, datoriile sau alte pretenţii declarate de tutore sau de membrii consiliului de familie."    144. La articolul 536, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Sub rezerva respectãrii ordinii publice şi a bunelor moravuri, precum şi a dispoziţiilor imperative ale legii, pãrţile pot stabili prin convenţia arbitralã sau prin act scris încheiat ulterior, cel mai târziu odatã cu constituirea tribunalului arbitral, fie direct, fie prin referire la o anumitã reglementare având ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de procedurã pe care tribunalul arbitral trebuie sã le urmeze în judecarea litigiului, inclusiv eventuale proceduri prealabile de soluţionare a litigiului, repartizarea între pãrţi a cheltuielilor arbitrale şi, în general, orice alte norme privind buna desfãşurare a arbitrajului."    145. La articolul 540, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 540    (1) Convenţia arbitralã se încheie în scris, sub sancţiunea nulitãţii. Condiţia formei scrise se considerã îndeplinitã atunci când recurgerea la arbitraj a fost convenitã prin schimb de corespondenţã, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale."    146. La articolul 541, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisã a pãrţilor fãcutã în faţa tribunalului arbitral."    147. La articolul 542, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 542    (1) Prin clauza compromisorie pãrţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este stipulatã sau în legãturã cu acesta sã fie soluţionate pe calea arbitrajului, arãtându-se, sub sancţiunea nulitãţii, modalitatea de numire a arbitrilor. În cazul arbitrajului instituţionalizat este suficientã referirea la instituţia sau regulile de procedurã ale instituţiei care organizeazã arbitrajul."    148. La articolul 543, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 543    (1) Prin compromis pãrţile convin ca un litigiu intervenit între ele sã fie soluţionat pe calea arbitrajului, arãtânduse, sub sancţiunea nulitãţii, obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de desemnare a acestora în cazul arbitrajului ad-hoc. În cazul arbitrajului instituţionalizat, dacã pãrţile nu au ales arbitrii şi nici nu au stabilit modalitatea de desemnare a acestora, aceasta se va face potrivit regulilor de procedurã ale respectivei instituţii arbitrale."    149. La articolul 546, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 546    (1) Instanţa judecãtoreascã, sesizatã cu o cauzã cu privire la care s-a încheiat o convenţie arbitralã, îşi va verifica propria competenţã şi se va declara necompetentã numai dacã pãrţile sau una dintre ele solicitã aceasta, invocând convenţia arbitralã. În acest caz, instanţa îşi va declina competenţa în favoarea organizaţiei sau instituţiei pe lângã care funcţioneazã arbitrajul instituţionalizat, care, în temeiul hotãrârii de declinare, va lua mãsurile necesare în vederea constituirii tribunalului arbitral. În cazul arbitrajului ad-hoc, instanţa va respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţei judecãtoreşti."    150. Articolul 549 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 549    Nulitatea parţialã    Este nulã clauza din convenţia arbitralã care conferã uneia dintre pãrţi un privilegiu cu privire la desemnarea arbitrilor ori care prevede dreptul uneia dintre pãrţi de a numi arbitrul în locul celeilalte pãrţi sau de a avea mai mulţi arbitri decât cealaltã parte."    151. La articolul 562, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 562    (1) Dezbaterea litigiului în faţa tribunalului arbitral se face în limba stabilitã prin convenţia arbitralã sau, dacã nu s-a prevãzut nimic în aceastã privinţã ori nu a intervenit o înţelegere ulterioarã, în limba contractului din care s-a nãscut litigiul ori, dacã pãrţile nu se înţeleg, într-o limbã de circulaţie internaţionalã stabilitã de tribunalul arbitral."    152. La articolul 568, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Când pãrţile recurg la arbitrajul instituţionalizat, se aplicã dispoziţiile art. 610 alin. (3)."    153. Dupã articolul 585 se introduce un nou articol, articolul 585^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 585^1    Atacarea separatã a încheierilor de şedinţã    (1) Pot fi atacate separat cu acţiunea în anulare prevãzutã la art. 599 încheierile tribunalului arbitral prin care s-au luat urmãtoarele mãsuri:    a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 406 şi 407;    b) au fost luate mãsuri asigurãtorii sau provizorii, potrivit art. 577;    c) a fost respinsã, ca inadmisibilã, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unei dispoziţii legale.    (2) Dispoziţiile art. 599-604 se aplicã în mod corespunzãtor, în mãsura în care prezentul articol nu prevede altfel.    (3) În afara motivelor prevãzute la art. 599, în acţiunea în anulare se poate invoca şi lipsa condiţiilor prevãzute de lege pentru luarea mãsurilor dispuse prin încheiere.    (4) Acţiunea în anulare poate fi introdusã în termen de 5 zile de la comunicare, cu excepţia cazului prevãzut la alin. (1) lit. a), când poate fi formulatã cât timp dureazã suspendarea.    (5) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c), acţiunea în anulare nu suspendã cursul arbitrajului.    (6) Soluţionând acţiunea în anulare, curtea de apel poate, dupã caz, sã menţinã, sã modifice sau sã desfiinţeze mãsurile dispuse de tribunalul arbitral prin încheiere. Hotãrârea curţii de apel este definitivã."    154. La articolul 592, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 592    (1) Tribunalul arbitral soluţioneazã litigiul în temeiul contractului principal şi al normelor de drept aplicabile, potrivit dispoziţiilor art. 5."    155. La articolul 594, alineatul (2) se abrogã.    156. La articolul 599 alineatul (1), dupã litera h) se introduce o nouã literã, litera i), cu urmãtorul cuprins:    "i) dacã, dupã pronunţarea hotãrârii arbitrale, Curtea Constituţionalã s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauzã, declarând neconstituţionalã legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã care a fãcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare."    157. Articolul 602 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 602    Termen de exercitare    (1) Acţiunea în anulare va fi introdusã la curtea de apel în termen de o lunã de la data comunicãrii hotãrârii arbitrale. Dacã s-a formulat o cerere potrivit art. 595, termenul curge de la data comunicãrii hotãrârii sau, dupã caz, a încheierii prin care a fost soluţionatã cererea.    (2) Pentru motivul prevãzut la art. 599 alin. (1) lit. i), termenul este de 3 luni de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I."    158. Articolul 603 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 603    Suspendarea executãrii    Curtea de apel va putea suspenda executarea hotãrârii arbitrale împotriva cãreia a fost introdusã acţiunea în anulare. Dispoziţiile art. 478 alin. (2)-(5) şi (8) se aplicã în mod corespunzãtor."    159. La articolul 604, alineatul (1), litera b) a alineatului (3) şi alineatul (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 604    (1) Curtea de apel va judeca acţiunea în anulare în completul prevãzut de lege pentru judecata în primã instanţã    ......................................................................    b) în celelalte cazuri prevãzute la art. 599 alin. (1), va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, dacã cel puţin una dintre pãrţi solicitã expres acest lucru. În caz contrar, dacã litigiul este în stare de judecatã, curtea de apel se va pronunţa în fond, în limitele convenţiei arbitrale. Dacã însã, pentru a hotãrî în fond, este nevoie de noi probe, curtea se va pronunţa în fond dupã administrarea lor. În acest din urmã caz, curtea va pronunţa mai întâi hotãrârea de anulare şi, dupã administrarea probelor, hotãrârea asupra fondului, iar, dacã pãrţile au convenit expres ca litigiul sã fie soluţionat de cãtre tribunalul arbitral în echitate, curtea de apel va soluţiona cauza în echitate.    ......................................................................    (4) Hotãrârile curţii de apel, pronunţate potrivit alin. (3), sunt supuse recursului."    160. Articolul 606 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 606    Executarea silitã    Hotãrârea arbitralã constituie titlu executoriu şi se executã silit întocmai ca şi o hotãrâre judecãtoreascã."    161. La articolul 608, alineatul (3) se abrogã.    162. La articolul 613, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:    "(4) Executarea unor obligaţii de a face, precum înscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizaţii, eliberarea unui certificat sau predarea unui înscris şi altele asemenea, se poate obţine la simpla cerere a persoanei îndreptãţite, fãcutã în temeiul unui titlu executoriu, fãrã a fi necesarã intervenţia executorului judecãtoresc, dacã prin lege nu se dispune altfel. În caz de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silitã în condiţiile prezentului cod.    (5) Vânzarea de cãtre creditor a bunurilor mobile ipotecate în condiţiile art. 2.445 din Codul civil se face cu încuviinţarea instanţei, fãrã intervenţia executorului judecãtoresc."    163. La articolul 615, alineatul (2) se abrogã.    164. La articolul 619, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã prin titlul executoriu nu au fost acordate dobânzi, penalitãţi sau alte asemenea sume care sã poatã fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecãtoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecãtoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculatã de la data când hotãrârea judecãtoreascã a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilã şi pânã la data plãţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri."    165. Articolul 623 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 623    Temeiul executãrii silite    (1) Executarea silitã se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.    (2) Constituie titluri executorii hotãrârile executorii, hotãrârile definitive, precum şi orice alte hotãrâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare."    166. Articolul 624 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 624    Hotãrârile executorii    Sunt hotãrâri executorii:    1. hotãrârile date în apel, dacã prin lege nu se prevede altfel;    2. hotãrârile date în primã instanţã, fãrã drept de apel, ori cele în legãturã cu care pãrţile au convenit sã exercite direct recursul, potrivit art. 453 alin. (2)."    167. Articolul 626 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 626    Hotãrârile arbitrale şi alte hotãrâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale    Pot fi puse în executare hotãrârile arbitrale, chiar dacã sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi alte hotãrâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rãmase definitive, ca urmare a neatacãrii lor în faţa instanţei judecãtoreşti competente."    168. Articolul 627 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 627    Titlurile executorii europene    Titlurile executorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoaşterea prealabilã în statul membru în care se va face executarea sunt executorii de drept, fãrã nicio altã formalitate prealabilã."    169. Articolul 628 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 628    Executarea hotãrârilor supuse controlului instanţelor judecãtoreşti    (1) Punerea în executare a unei hotãrâri judecãtoreşti care constituie titlu executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacã hotãrârea poate fi atacatã cu apel sau recurs; dacã titlul este ulterior modificat ori desfiinţat, creditorul va fi ţinut, în condiţiile legii, sã îl repunã pe debitor în drepturile sale, în tot sau în parte, dupã caz.    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor în cazul punerii în executare a unei hotãrâri arbitrale."    170. Articolul 629 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 629    Alte titluri executorii    (1) Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silitã:    1. încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecãtoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;    2. înscrisurile autentice;    3. titlurile de credit sau alte înscrisuri cãrora legea le recunoaşte putere executorie.    (2) Suspendarea executãrii titlurilor prevãzute la alin. (1) pct. 2 şi 3 poate fi cerutã şi în cadrul acţiunii de fond având ca obiect desfiinţarea lor. Dispoziţiile art. 708 se aplicã în mod corespunzãtor."    171. Articolul 630 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 630    Înscrisurile autentice notariale    (1) Actul autentificat de notarul public care constatã o creanţã certã, lichidã şi exigibilã constituie titlu executoriu. În lipsa originalului, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizatã de pe exemplarul din arhiva notarului public.    (2) În cazul anulãrii de cãtre instanţa de judecatã a înscrisului autentificat de notarul public, rãspunderea civilã a notarului public poate fi angajatã numai pentru încãlcarea de cãtre acesta cu vinovãţie a obligaţiilor sale profesionale, urmate de cauzarea unui prejudiciu, stabilite prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã."    172. Articolul 631 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 631    Titlurile de credit    Cambia, biletul la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie titluri executorii, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute în legea specialã."    173. Articolul 632 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 632    Refuzul eliberãrii titlului executoriu    Dacã se refuzã eliberarea titlului executoriu de cãtre alte organe competente potrivit legii şi dacã legea specialã nu prevede altfel, creditorul poate face plângere la judecãtoria în circumscripţia cãreia se aflã organul care trebuia sã emitã titlul executoriu, în termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţã de refuz."    174. La articolul 634, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Dispoziţiile art. 40 şi urmãtoarele se aplicã în mod corespunzãtor şi participanţilor la executarea silitã prevãzuţi la alin. (1) pct. 4-8."    175. La articolul 635, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricând în cursul executãrii silite, potrivit legii. În acest caz, actele de executare îndeplinite pânã la data transmiterii calitãţii procesuale produc efecte, în condiţiile legii, faţã de succesorii în drepturi ai creditorului sau ai debitorului, dupã caz."    176. La articolul 641, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Instanţa de executare soluţioneazã cererile de încuviinţare a executãrii silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apãrute în cursul executãrii silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe."    177. La articolul 642, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Dacã bunurile urmãribile, mobile sau imobile, se aflã în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecãtoreşti care funcţioneazã pe lângã una dintre acestea este competent sã realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmãribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.    (3) Dacã bunul mobil care face obiectul urmãririi silite ori al executãrii silite directe a fost mutat în timpul procedurii de executare, competent teritorial este executorul judecãtoresc care a început procedura de executare."    178. Articolul 643 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 643    Recuzarea şi înlocuirea executorului judecãtoresc    (1) Executorii judecãtoreşti pot fi recuzaţi numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute la art. 41 şi urmãtoarele din prezentul cod.    (2) Cererea de recuzare nu suspendã de drept executarea. Cu toate acestea, instanţa de executare poate dispune, motivat, suspendarea executãrii pânã la soluţionarea cererii de recuzare, prin încheiere care nu este supusã niciunei cãi de atac. Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicitã trebuie sã dea în prealabil o cauţiune în cuantum de 1.000 lei. În cazul în care valoarea creanţei prevãzute în titlul executoriu nu depãşeşte 1.000 lei, cauţiunea va fi de 10% din valoarea creanţei.    (3) În caz de admitere a cererii de recuzare, încheierea va arãta în ce mãsurã actele îndeplinite de executorul judecãtoresc urmeazã sã fie pãstrate.    (4) La cererea creditorului, instanţa care a încuviinţat executarea silitã poate dispune, pentru motive temeinice, înlocuirea executorului judecãtoresc cu alt executor judecãtoresc indicat de cãtre creditor şi continuarea executãrii silite de cãtre noul executor judecãtoresc. Dispoziţiile art. 644 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor."    179. La articolul 644, alineatul (2) se abrogã.    180. La articolul 644, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul în care dispune conexarea executãrilor, instanţa, prin încheiere, se va pronunţa şi asupra cheltuielilor de executare efectuate pânã în momentul conexãrii. Totodatã, instanţa va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat potrivit alin. (1)."    181. La articolul 647, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã prin lege nu se dispune altfel, încheierile se dau fãrã citarea pãrţilor, se comunicã acestora, sunt executorii de drept şi pot fi atacate numai cu contestaţie la executare."    182. Articolul 648 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 648    Ministerul Public    Ministerul Public sprijinã, în condiţiile legii, executarea hotãrârilor judecãtoreşti şi a altor titluri executorii. În cazurile anume prevãzute de lege, Ministerul Public poate sã cearã punerea în executare a hotãrârilor judecãtoreşti şi a altor titluri executorii."    183. La articolul 649, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:    "(3) Agenţii forţei publice nu pot refuza sã sprijine activitatea de executare silitã sub motiv cã existã impedimente, de orice naturã, la executare, singurul rãspunzãtor pentru nesocotirea acestora fiind executorul judecãtoresc, în condiţiile legii.    (4) În caz de refuz, dispoziţiile art. 183 alin. (2) şi ale art. 184-186 sunt aplicabile în mod corespunzãtor."    184. La articolul 650, alineatele (1), (2) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 650    (1) La cererea executorului judecãtoresc, cei care datoreazã sume de bani debitorului urmãrit ori deţin bunuri ale acestuia supuse urmãririi, potrivit legii, au datoria sã comunice în scris toate informaţiile necesare pentru efectuarea executãrii. Ei sunt ţinuţi sã declare întinderea obligaţiilor lor faţã de debitorul urmãrit, eventuale modalitãţi care le-ar putea afecta, sechestre anterioare, cesiuni de creanţã, subrogaţii, preluãri de datorie, novaţii, precum şi orice alte acte sau fapte de naturã sã modifice conţinutul ori pãrţile raportului obligaţional sau regimul juridic al bunului deţinut. La cererea executorului judecãtoresc sau a pãrţii interesate, instanţa de executare poate lua mãsurile prevãzute la art. 182 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi la art. 184.    (2) De asemenea, la cererea executorului judecãtoresc, instituţiile publice, instituţiile de credit şi orice alte persoane fizice sau juridice sunt obligate sã îi comunice, de îndatã, în scris, datele şi informaţiile apreciate de executorul judecãtoresc ca fiind necesare realizãrii executãrii silite, chiar dacã prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate sã comunice, în aceleaşi condiţii, datele şi informaţiile pe care le administreazã potrivit legii. La cererea executorului judecãtoresc sau a pãrţii interesate, instanţa de executare poate lua mãsurile prevãzute la art. 182 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi la art. 184.    ......................................................................    (5) În vederea obţinerii informaţiilor necesare executãrii, executorul judecãtoresc are acces liber la cartea funciarã, la registrul comerţului şi la alte registre publice care conţin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmãrire silitã. Totodatã, executorul judecãtoresc poate solicita instanţei de executare datele şi informaţiile la care se referã art. 149 alin. (8)."    185. La articolul 650, alineatul (6) se abrogã.    186. La articolul 651, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 651    (1) În cazurile şi în condiţiile anume prevãzute de lege, prezenţa martorilor asistenţi este obligatorie la pãtrunderea într-o locuinţã, în localuri, depozite sau alte încãperi, în vederea sechestrãrii şi ridicãrii bunurilor debitorului."    187. La articolul 654, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Cererea de executare silitã, în afara menţiunilor prevãzute la art. 143, va cuprinde:    a) numele, prenumele şi domiciliul sau, dupã caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului;    b) bunul sau, dupã caz, felul prestaţiei datorate;    c) modalitãţile de executare solicitate de creditor.    (4) La cerere se vor ataşa titlul executoriu în original sau în copie legalizatã, dupã caz, şi dovada achitãrii taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum şi, dacã este cazul, înscrisurile anume prevãzute de lege."    188. La articolul 655, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Încheierea prevãzutã la alin. (1) se comunicã de îndatã creditorului. În cazul în care executorul judecãtoresc refuzã deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicãrii încheierii prevãzute la alin. (1), la instanţa de executare."    189. Articolul 656 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 656    Încuviinţarea executãrii silite    (1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecãtoresc va solicita sã se dispunã încuviinţarea executãrii de cãtre instanţa de executare, cãreia îi va înainta, în copie certificatã de executorul judecãtoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevãzutã la art. 655 alin. (1) şi dovada taxei de timbru.    (2) Cererea de încuviinţare a executãrii silite se soluţioneazã de instanţã în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la judecãtorie, prin încheiere datã în camera de consiliu, fãrã citarea pãrţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.    (3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevãzute la art. 228 alin. (1), arãtarea titlului executoriu pe baza cãruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmãrirea, când s-a încuviinţat urmãrirea silitã a bunurilor debitorului, modalitatea concretã de executare silitã, atunci când s-a solicitat expres aceasta, şi autorizarea creditorului sã treacã la executarea silitã a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu.    (4) Încuviinţarea executãrii silite permite creditorului sã cearã executorului judecãtoresc care a solicitat încuviinţarea sã recurgã, simultan ori succesiv, la toate modalitãţile de executare prevãzute de lege în vederea realizãrii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executãrii silite produce efecte pe întreg teritoriul ţãrii. De asemenea, încuviinţarea executãrii silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecãtoresc în cadrul procedurii de executare silitã încuviinţate.    (5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executãrii silite numai dacã:    1. cererea de executare silitã este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;    2. hotãrârea sau, dupã caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;    3. înscrisul, altul decât o hotãrâre judecãtoreascã, nu întruneşte toate condiţiile de formã cerute de lege;    4. creanţa nu este certã, lichidã şi exigibilã;    5. debitorul se bucurã de imunitate de executare;    6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silitã;    7. existã alte impedimente prevãzute de lege.    (6) Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executãrii silite nu este supusã niciunei cãi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executãrii silite poate fi atacatã exclusiv cu apel numai de creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.    (7) În partea finalã a încheierii de încuviinţare a executãrii silite va fi adãugatã formula executorie, cu urmãtorul cuprins:    «Noi, Preşedintele României    Dãm împuternicire şi ordonãm executorilor judecãtoreşti sã punã în executare titlul (Aici urmeazã elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executãrii silite. Ordonãm agenţilor forţei publice sã sprijine îndeplinirea promptã şi efectivã a tuturor actelor de executare silitã, iar procurorilor sã stãruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmeazã semnãtura preşedintelui instanţei şi a grefierului.)»"    190. La articolul 657, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede cã executarea se face fãrã somaţie ori fãrã comunicarea titlului executoriu cãtre debitor, este prevãzutã sub sancţiunea nulitãţii executãrii."    191. La articolul 659, punctul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "2. în cazul ordonanţelor şi încheierilor pronunţate de instanţã şi declarate de lege executorii."    192. La articolul 660, alineatul (2), punctul 4 al alineatului (3) şi alineatul (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executãrii silite sunt în sarcina debitorului urmãrit, în afarã de cazul când creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacã prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut sã suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupã caz, efectuate dupã înregistrarea cererii de executare şi pânã la data realizãrii obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacã el a fãcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 658, a executat obligaţia de îndatã sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut sã suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecãtoresc şi, dacã este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusã de aceştia.    ......................................................................    4. onorariul expertului, al traducãtorului şi al interpretului;    ......................................................................    (4) Sumele datorate ce urmeazã sã fie plãtite se stabilesc de cãtre executorul judecãtoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesatã, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesatã şi ţinând seama de probele administrate de aceasta. Dispoziţiile art. 445 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor, iar suspendarea executãrii în privinţa acestor cheltuieli de executare nu este condiţionatã de plata unei cauţiuni."    193. Articolul 663 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 663    Trecerea la executarea silitã    În afarã de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silitã nu pot fi efectuate decât dupã expirarea termenului arãtat în somaţie sau, în lipsa acesteia, în cel prevãzut în încheierea prin care s-a încuviinţat executarea."    194. La articolul 669 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 669    (1) Dacã din lege nu rezultã contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executãrii, executorul judecãtoresc este obligat sã încheie procese-verbale care vor cuprinde urmãtoarele menţiuni:"    195. La articolul 672, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 672    (1) În cazul în care executorul judecãtoresc întâmpinã opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, fãcutã în condiţiile art. 649 alin. (2), organele de poliţie, jandarmerie şi alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi sã asigure îndeplinirea efectivã a activitãţii de executare silitã, inclusiv prin îndepãrtarea de la locul executãrii a debitorului sau a oricãrei alte persoane."    196. La articolul 682, alineatele (3) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dupã înregistrarea cererii, executorul judecãtoresc o va înainta de îndatã instanţei de executare competente, împreunã cu toate documentele justificative, dispoziţiile art. 655 şi 656 aplicându-se în mod corespunzãtor. Pânã la soluţionarea cererii de intervenţie, instanţa poate suspenda eliberarea sau distribuirea de sume obţinute din valorificarea bunurilor debitorului. Instanţa poate obliga creditorul intervenient la plata unei cauţiuni. Dispoziţiile art. 708 alin. (7) şi (8) se aplicã în mod corespunzãtor.    ..........................................................................    (6) Dacã debitorul contestã, în tot sau în parte, creanţele reclamate, creditorii intervenienţi ale cãror creanţe au fost contestate au dreptul sã solicite instanţei, cu plata prealabilã a cauţiunii prevãzute la art. 708 alin. (2), sã dispunã executorului judecãtoresc ca sumele reclamate sã fie puse deoparte, dacã, în termen de 5 zile de la data când a avut loc convocarea prevãzutã la alin. (4), aceştia vor face dovada cã au introdus acţiune în justiţie în scopul obţinerii titlului executoriu. Pânã la expirarea acestui termen, eliberarea sau, dupã caz, distribuirea acestor sume, dacã este cazul, se suspendã de drept, iar dupã împlinirea termenului instanţa va decide asupra suspendãrii, în condiţiile alin. (3), pânã la soluţionarea litigiului printr-o hotãrâre definitivã. În acest din urmã caz, aceste sume vor fi consemnate pânã la soluţionarea litigiului printr-o hotãrâre definitivã, cu excepţia situaţiei în care ar fi pretinse de alţi creditori în rang util."    197. La articolul 687, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 687    (1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lãsat sã treacã 6 luni fãrã sã îndeplineascã un act sau demers necesar executãrii silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de cãtre executorul judecãtoresc, executarea se perimã de drept."    198. La articolul 691, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Executarea se suspendã şi la cererea creditorului urmãritor de cãtre executorul judecãtoresc."    199. La articolul 691, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:    "(3^1) Actele de executare efectuate în ziua soluţionãrii cererii având ca obiect suspendarea, fie şi provizorie, a executãrii silite sunt desfiinţate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare şi a contestaţiei la executare."    200. La articolul 692, alineatul (2) se abrogã.    201. La articolul 692, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã cererea este admisã, instanţa va suspenda executarea celorlalte bunuri.    (4) Executarea suspendatã nu va putea fi reluatã decât dupã rãmânerea definitivã a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuatã."    202. Articolul 693 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 693    Cazuri de încetare a executãrii    (1) Executarea silitã înceteazã dacã:    1. s-a realizat integral obligaţia prevãzutã în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii;    2. nu mai poate fi efectuatã ori continuatã din cauza lipsei de bunuri urmãribile sau a imposibilitãţii de valorificare a unor astfel de bunuri;    3. creditorul a renunţat la executare;    4. a fost desfiinţat titlul executoriu;    5. a fost anulatã executarea.    (2) În toate cazurile, executorul judecãtoresc va întocmi o încheiere, motivatã în fapt şi în drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executãrii. Încheierea de încetare a executãrii va fi comunicatã de îndatã creditorului şi debitorului.    (3) În cazurile prevãzute la alin. (1) pct. 2, 3 şi 5 executorul judecãtoresc îi va remite personal creditorului sau reprezentantului sãu titlul executoriu."    203. Articolul 696 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 696    Termenul de prescripţie    (1) Dreptul de a obţine executarea silitã se prescrie în termen de 3 ani, dacã legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.    (2) Termenul de prescripţie începe sã curgã de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silitã. În cazul hotãrârilor judecãtoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe sã curgã de la data rãmânerii lor definitive."    204. Dupã articolul 696 se introduce un nou articol, articolul 696^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 696^1    Efectele împlinirii termenului de prescripţie    (1) Prescripţia nu opereazã de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.    (2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silitã şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotãrârilor judecãtoreşti şi arbitrale, dacã dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, dupã caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fãrã a i se putea opune excepţia autoritãţii de lucru judecat."    205. La articolul 701, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 701    (1) Împotriva executãrii silite, a încheierilor date de executorul judecãtoresc, precum şi împotriva oricãrui act de executare se poate face contestaţie de cãtre cei interesaţi sau vãtãmaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecãtoresc refuzã sã efectueze o executare silitã sau sã îndeplineascã un act de executare silitã în condiţiile legii.    .......................................................................    (3) De asemenea, dupã începerea executãrii silite, cei interesaţi sau vãtãmaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executãrii silite, dacã a fost datã fãrã îndeplinirea condiţiilor legale."    206. La articolul 702, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul în care executarea silitã se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotãrâre judecãtoreascã, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacã legea nu prevede în legãturã cu acel titlu executoriu o cale procesualã specificã pentru desfiinţarea lui.    (3) Nu se poate face o nouã contestaţie de cãtre aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţialã adãugând motive noi de contestaţie dacã, în privinţa acestora din urmã, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare."    207. Articolul 703 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 703    Instanţa competentã    (1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare.    (2) În cazul urmãririi silite prin poprire, dacã domiciliul sau sediul debitorului se aflã în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se aflã instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecãtoria în a cãrei circumscripţie îşi are domiciliul sau sediul debitorul. În cazul urmãririi silite a imobilelor, al urmãririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predãrii silite a bunurilor imobile, dacã imobilul se aflã în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se aflã instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecãtoria de la locul situãrii imobilului.    (3) Contestaţia privind lãmurirea înţelesului, întinderii sau aplicãrii titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotãrârea ce se executã. Dacã o asemenea contestaţie vizeazã un titlu executoriu ce nu emanã de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare."    208. La articolul 704, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Contestaţia privind lãmurirea înţelesului, întinderii sau aplicãrii titlului executoriu se poate face oricând înãuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silitã."    209. La articolul 709, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 709    (1) Dacã admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, dupã caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executãrii înseşi, va anula ori lãmuri titlul executoriu."    210. La articolul 710, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 710    (1) Pânã la adjudecarea bunurilor scoase la vânzare silitã, debitorul sau terţul garant poate obţine desfiinţarea mãsurilor asigurãtorii ori de executare, consemnând la unitatea prevãzutã de lege, la dispoziţia executorului judecãtoresc, întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile de executare, şi depunând dovada de consemnare la executorul judecãtoresc.    ........................................................................    (4) Dacã însã debitorul sau terţul garant va dovedi cã a fãcut contestaţie în termen şi se va opune la eliberare, aceasta este suspendatã de drept, iar executorul judecãtoresc se va pronunţa asupra eliberãrii sumei numai dupã ce instanţa a dat o hotãrâre definitivã asupra contestaţiei respective."    211. La articolul 717, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 717    (1) Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmãrite decât de cãtre creditorii ale cãror creanţe s-au nãscut în legãturã cu exercitarea profesiei respective. Dacã bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însã servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului persoanã fizicã, pot fi supuse urmãririi silite numai dacã nu existã alte bunuri urmãribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor."    212. La articolul 721, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Bunurile mobile aflate în locul care constituie domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezumã, pânã la proba contrarã, cã aparţin acestuia din urmã. În cazul în care se afirmã cã unele bunuri aparţin altei persoane, dar drepturile acesteia nu rezultã din înscrisuri cu datã certã, executorul va sechestra bunurile, însã va face menţiune în procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse."    213. Articolul 731 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 731    Publicitatea sechestrului    (1) Despre aplicarea sechestrului se va face menţiune, la cererea executorului judecãtoresc, în registrul comerţului, în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, în registrul succesoral ţinut de camera notarilor publici sau în alte registre de publicitate, dupã caz.    (2) De la data înscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, dupã înscriere, vor dobândi vreun drept asupra bunului respectiv."    214. La articolul 740 alineatul (1), punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "1. plãteşte creanţa, inclusiv accesoriile şi cheltuielile de executare, în mâinile creditorului sau reprezentantului sãu având procurã specialã. Dispoziţiile art. 693 sunt aplicabile;"    215. La articolul 743, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Dacã pânã la împlinirea termenului prevãzut la alin. (1) terţul cumpãrãtor nu consemneazã preţul oferit la dispoziţia executorului judecãtoresc, se va fixa termen pentru vânzare la licitaţie publicã, potrivit art. 748."    216. La articolul 748, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 748    (1) Dacã valorificarea bunurilor urmeazã sã se facã prin vânzare la licitaţie publicã, executorul judecãtoresc, în termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevãzute la art. 742 alin. (1) sau la art. 743, iar, în cazul bunurilor prevãzute la art. 742 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru, va fixa, prin încheiere definitivã, ziua, ora şi locul licitaţiei."    217. La articolul 750, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 750    (1) Executorul judecãtoresc îi va înştiinţa pe creditor, debitor, terţul deţinãtor al bunurilor sechestrate, precum şi pe orice persoanã care are un drept în legãturã cu aceste bunuri despre ziua, ora şi locul vânzãrii la licitaţie, potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor, cu cel puţin 48 de ore înainte de termenul fixat pentru vânzare."    218. La articolul 751 alineatul (2), dupã litera g) se introduc douã noi litere, literele g^1) şi g^2), cu urmãtorul cuprins:    "g^1) somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului sã îl anunţe executorului înainte de data stabilitã pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevãzute de lege;    g^2) invitaţia cãtre toţi cei care vor sã cumpere bunul sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare;"    219. La articolul 751, dupã alineatul (6) se introduc douã noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu urmãtorul cuprins:    "(7) Câte un exemplar din publicaţia de vânzare se va comunica persoanelor prevãzute la art. 750 alin. (1).    (8) În cazul în care se urmãresc bunurile mobile ale unui minor sau ale unei persoane puse sub interdicţie judecãtoreascã, dispoziţiile art. 829 alin. (2) sunt aplicabile."    220. La articolul 756, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 756    (1) Poate participa la licitaţie orice persoanã care are capacitate deplinã de exerciţiu, precum şi capacitatea de a dobândi bunurile scoase la licitaţie."    221. Articolul 759 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 759    Stingerea dreptului de preempţiune    Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va mai putea sã îşi exercite dreptul dupã adjudecarea bunului."    222. La articolul 771, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenţa aparţine executorului judecãtoresc al cãrui birou se aflã în circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dupã caz, de la sediul principal sau, dupã caz, de la sediile secundare ale instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul. Dacã debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor aparţine executorului judecãtoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise."    223. La articolul 772, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 772    (1) Poprirea se înfiinţeazã fãrã somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executãrii, prin adresã în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul cãruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicatã celei de-a treia persoane arãtate la art. 770 alin. (1), împreunã cu încheierea de încuviinţare a executãrii sau un certificat privind soluţia pronunţatã în dosar. Despre mãsura luatã va fi înştiinţat şi debitorul, cãruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executãrii sau de pe certificatul privind soluţia pronunţatã în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmã nu i-au fost anterior comunicate."    224. La articolul 773, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 773    (1) Din momentul comunicãrii adresei de înfiinţare a popririi cãtre terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizare şi pânã la achitarea integralã a obligaţiilor prevãzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendãrii urmãririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altã platã sau altã operaţiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacã legea nu prevede altfel."    225. La articolul 773, dupã alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins:    "(8) În cazul în care titlul executoriu cuprinde o obligaţie de platã în valutã, instituţiile de credit sunt autorizate sã efectueze convertirea în valuta indicatã în titlul executoriu a sumelor existente în conturile debitorului, fie în lei, fie într-o altã valutã decât aceea în care se face executarea, fãrã a fi necesar consimţãmântul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României pentru ziua respectivã."    226. La articolul 774, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:    "(4) În cazul popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale, dispoziţiile art. 731 se aplicã în mod corespunzãtor."    227. La articolul 789, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Urmãrirea veniturilor unui imobil nu va putea fi efectuatã dacã existã o urmãrire imobiliarã asupra aceluiaşi imobil."    228. Articolul 790 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 790    Cererea de urmãrire    (1) Cererea de urmãrire, însoţitã de titlul executoriu şi de dovada achitãrii taxelor de timbru, se va îndrepta la executorul judecãtoresc din circumscripţia curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã imobilul ale cãrui venituri se urmãresc.    (2) Cererea de urmãrire va cuprinde menţiunile prevãzute la art. 654 şi indicarea imobilului ale cãrui venituri se urmãresc."    229. Articolul 791 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 791    Administratorul-sechestru    (1) Dupã încuviinţarea urmãririi silite, la cererea creditorului sau, în lipsã, atunci când apreciazã cã este necesar, executorul judecãtoresc va numi, prin încheiere, datã cu citarea în termen scurt a pãrţilor, un administrator-sechestru, pentru administrarea veniturilor imobilului.    (2) Poate fi numit administrator-sechestru creditorul, debitorul sau o altã persoanã fizicã ori persoanã juridicã.    (3) Când administrator-sechestru este numitã o altã persoanã decât debitorul, executorul îi va fixa drept remuneraţie o sumã, ţinând seama de activitatea depusã, stabilind totodatã şi modalitatea de platã.    (4) Administratorul-sechestru acţioneazã în calitate de administrator însãrcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia, dispoziţiile Codului civil privitoare la administrarea bunurilor altuia aplicându-se în mod corespunzãtor.    (5) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina sa, administratorul-sechestru, la cererea oricãrei persoane interesate, poate fi revocat de cãtre executorul judecãtoresc şi înlocuit cu altã persoanã.    (6) De asemenea, la cererea oricãrei persoane interesate, administratorul-sechestru poate fi obligat la despãgubiri de cãtre instanţa de executare."    230. La articolul 802, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) În cazul titlurilor executorii privitoare la creanţe a cãror valoare nu depãşeşte 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi fãcutã numai dacã acesta nu are alte bunuri urmãribile sau dacã are bunuri urmãribile, dar nu pot fi valorificate. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecãtoresc informaţiile, lãmuririle şi dovezile necesare, precum şi furnizarea cu rea-credinţã de informaţii incomplete în legãturã cu existenţa şi valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de naturã a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanţei permit declanşarea urmãririi silite imobiliare chiar dacã valoarea creanţei nu depãşeşte 10.000 lei."    231. La articolul 803, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) Sunt supuse urmãririi silite, odatã cu imobilul înscris în cartea funciarã, şi orice alte lucrãri autonome sau adãugate, potrivit Codului civil, chiar dacã acestea din urmã nu sunt înscrise în cartea funciarã la data începerii urmãririi."    232. La articolul 806, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la vânzare silitã a bunurilor neipotecate ale debitorului sãu decât în cazul în care urmãrirea silitã a bunurilor imobile ipotecate nu a condus la îndestularea creditorului ipotecar în limita sumelor totale datorate."    233. La articolul 808, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 808    (1) Cererea de urmãrire, însoţitã de titlul executoriu şi de dovada achitãrii taxelor de timbru, se va îndrepta la executorul judecãtoresc din circumscripţia curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã imobilul aparţinând debitorului urmãrit sau unei alte persoane, dacã se urmãreşte un imobil ipotecat."    234. La articolul 808, alineatul (3) se abrogã.    235. La articolul 808, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Cererea de urmãrire va cuprinde menţiunile prevãzute la art. 654."    236. La articolul 810, alineatul (1) se abrogã.    237. La articolul 810, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã se urmãreşte numai cota-parte aparţinând debitorului din imobilul aflat în proprietate comunã pe cote-pãrţi, copii certificate ale încheierii de încuviinţare a executãrii vor fi comunicate şi coproprietarilor, cu invitaţia de a-şi exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art. 812."    238. La articolul 811, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 811    (1) Odatã cu comunicarea încheierii de încuviinţare, executorul va solicita biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliarã sã dispunã, în baza acesteia, notarea urmãririi imobilului în cartea funciarã, cu arãtarea creditorului urmãritor şi a sumei pentru care se face urmãrirea."    239. Articolul 815 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 815    Modalitãţi de valorificare    Imobilele urmãrite silit se valorificã prin modalitãţile de vânzare prevãzute la art. 743-745, care se aplicã în mod corespunzãtor."    240. Articolul 816 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 816    Inopozabilitatea unor drepturi    Drepturile reale, precum şi orice alte drepturi înscrise dupã notarea urmãririi imobilului în cartea funciarã nu vor putea fi opuse creditorului urmãritor şi adjudecatarului, în afarã de cazurile expres prevãzute de lege ori de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel drept ori debitorul sau terţul dobânditor a consemnat sumele necesare acoperirii creanţelor ce se urmãresc, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare."    241. Articolul 818 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 818    Procesul-verbal de situaţie    (1) Dupã comunicarea încheierii de încuviinţare a executãrii şi notarea în cartea funciarã a urmãririi silite, executorul judecãtoresc, în vederea identificãrii imobilului urmãrit şi a preţuirii lui, va încheia un proces-verbal de situaţie, care va cuprinde, pe lângã menţiunile prevãzute la art. 828 alin. (1) lit. a)-c), e) şi m), elemente privind descrierea imobilului urmãrit, precum şi, dacã este cazul, obligaţiile fiscale cu privire la imobil şi sumele datorate cu titlu de cotã de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. În cazul în care debitorul nu furnizeazã aceste elemente în condiţiile art. 618, executorul judecãtoresc va face demersurile prevãzute la art. 650 spre a obţine înscrisurile şi relaţiile care fac posibile identificarea imobilului urmãrit şi evaluarea sa. În invitaţia comunicatã debitorului potrivit art. 618, executorul judecãtoresc, sub sancţiune de nulitate a executãrii, va indica debitorului cã, în lipsa unor relaţii, însoţite de acte doveditoare, privind descrierea imobilului spre a face posibilã evaluarea, se va recurge la demersurile prevãzute la art. 650. În toate cazurile, în vederea identificãrii imobilului, executorul judecãtoresc are dreptul sã se deplaseze la locul situãrii imobilului.    (2) În cazul în care imobilul supus urmãririi nu este înscris în cartea funciarã, executorul judecãtoresc va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliarã, în numele debitorului, deschiderea cãrţii funciare, în baza unei documentaţii cadastrale întocmite de o persoanã autorizatã şi a titlurilor de proprietate obţinute, când este cazul, în condiţiile art. 650. Cheltuielile necesare vor fi avansate de creditor şi vor fi imputate debitorului cu titlu de cheltuieli de executare silitã, în condiţiile art. 660."    242. Articolul 823 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 823    Distribuirea veniturilor imobilului    Sumele încasate de administratorul-sechestru se vor distribui creditorilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 853-876, chiar înainte de distribuirea preţului rezultat din vânzarea imobilului urmãrit."    243. La articolul 824, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 824    (1) Dacã în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executãrii debitorul nu plãteşte datoria, executorul judecãtoresc va începe procedura de vânzare."    244. Articolul 825 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 825    Evaluarea imobilului urmãrit    (1) Executorul judecãtoresc va stabili de îndatã, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportatã la preţul mediu de piaţã din localitatea respectivã, şi o va comunica pãrţilor.    (2) Totodatã, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliarã sã îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care greveazã imobilul urmãrit, precum şi eventualele drepturi de preferinţã înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.    (3) La cererea pãrţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecãtoresc va numi un expert care sã stabileascã valoarea de circulaţie a imobilului.    (4) Cererea de expertizã va fi fãcutã de pãrţi, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevãzute la alin. (1), sub sancţiunea decãderii. Expertiza poate fi cerutã şi de terţul dobânditor, de coproprietari în cazul prevãzut la art. 812, precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen.    (5) La cerere se vor alãtura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.    (6) Expertul va fi numit de cãtre executor prin încheiere executorie, care va arãta şi termenul de depunere a raportului de expertizã, dispoziţiile art. 747 alin. (6)-(9) aplicându-se în mod corespunzãtor. Încheierea se comunicã pãrţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluãrii imobilului, dacã este cazul.    (7) O altã expertizã nu este admisibilã, dar pãrţile pot conveni o altã valoare.    (8) Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în vederea evaluãrii nu împiedicã evaluarea, urmând sã se ia în considerare înscrisurile depuse la dosarul de executare, precum şi orice alte date sau informaţii disponibile, inclusiv cele obţinute de executor pe baza demersurilor întreprinse în condiţiile art. 650."    245. La articolul 827, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 827    (1) În termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului, executorul va fixa, prin încheiere definitivã, termenul pentru vânzarea imobilului, ce va fi adus la cunoştinţa publicã prin publicaţii de vânzare."    246. La articolul 827, alineatul (3) se abrogã.    247. La articolul 828, litera k) a alineatului (1) şi alineatele (4) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "k) invitaţia cãtre toţi cei care vor sã cumpere imobilul sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare;    .......................................................................    (4) Publicaţii în extras, cuprinzând menţiunile prevãzute la alin. (1) lit. a), c) şi f)-m), se vor face, sub sancţiunea nulitãţii, într-un ziar de circulaţie naţionalã, dacã valoarea imobilului depãşeşte suma de 250.000 lei, sau într-un ziar local, dacã nu trece peste aceastã sumã. Publicaţia, în extras sau în întregul ei, va putea fi publicatã şi în ziare, reviste şi alte publicaţii existente care sunt destinate vânzãrii unor imobile de natura celui scos la licitaţie, inclusiv pe pagini de internet deschise în acelaşi scop.    .......................................................................    (6) Îndeplinirea formalitãţilor privind afişarea publicaţiei la sediul executorului judecãtoresc, la locul unde se aflã imobilul urmãrit, precum şi la locul unde se desfãşoarã licitaţia, dacã acesta este altul decât locul unde este situat imobilul, se va constata prin procese-verbale încheiate de executorul judecãtoresc. Afişarea la locul imobilului se poate face şi de cãtre agentul procedural al executorului judecãtoresc. În cazul afişãrii la sediul instanţei şi la sediul primãriei, procesul-verbal se întocmeşte de cãtre funcţionarul instituţiei însãrcinat cu asemenea atribuţii, la dosarul de executare trebuind sã existe, la data licitaţiei, dovada cã executorul judecãtoresc a solicitat instituţiilor respective afişarea publicaţiei."    248. La articolul 829 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "a) creditorului urmãritor şi debitorului, precum şi, dupã caz, terţului dobânditor, coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legãturã cu bunul imobil scos la vânzare;"    249. La articolul 830, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Urmãrirea silitã a imobilului se suspendã la data la care vânzãtorul imobilului urmãrit depune la executorul judecãtoresc dovada înregistrãrii în termen a contestaţiei la executare prevãzute la alin. (3) sau, dupã caz, dovada comunicãrii cãtre cumpãrãtor, în acelaşi termen, a declaraţiei unilaterale de rezoluţiune."    250. La articolul 832, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 832    (1) Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoanã care are capacitate deplinã de exerciţiu, precum şi capacitatea sã dobândeascã bunul ce se vinde."     251. La articolul 835, alineatele (8) şi (9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(8) În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouã publicaţie, în condiţiile art. 828. La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacã nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi existã cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire a primei licitaţii. Vânzarea se va putea face chiar dacã se prezintã o singurã persoanã care oferã preţul de la care începe licitaţia. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulitãţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.    (9) Dacã nici la a doua licitaţie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecãtoresc va putea stabili o nouã licitaţie, în condiţiile prevãzute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitaţia va începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacã nu se obţine acest preţ şi existã cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacã acesta din urmã este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei. Vânzarea se va putea face chiar dacã se prezintã o singurã persoanã care oferã preţul de pornire al acestei licitaţii. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulitãţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al treilea termen."    252. La articolul 836, litera e) a alineatului (1) şi alineatul (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "e) menţiunile cã ofertanţii au depus garanţie, cã aceea a adjudecatarului s-a reţinut şi cã executorul a dispus restituirea de îndatã a garanţiilor depuse de ceilalţi participanţi;    .......................................................................    (3) Procesul-verbal va fi semnat de executor, de creditor, de debitor şi de terţul dobânditor, dacã sunt prezenţi, precum şi de adjudecatar şi de alţi participanţi la licitaţie, dacã este cazul. Despre refuzul semnãrii procesului-verbal se va face menţiune de cãtre executorul judecãtoresc."    253. Articolul 837 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 837    Stingerea dreptului de preempţiune    Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va mai putea sã îşi exercite dreptul dupã adjudecarea imobilului."    254. La articolul 838, alineatul (2) se abrogã.    255. Articolul 841 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 841    Plata preţului în rate    La cererea adjudecatarului, executorul judecãtoresc, cu acordul creditorului, când acesta nu este adjudecatar, precum şi al debitorului, pentru partea din preţ care depãşeşte valoarea creanţei, poate stabili plata preţului în rate cu dobânda legalã aferentã, numãrul acestora, cuantumul şi data scadenţei lor, precum şi suma care se plãteşte de îndatã drept avans."    256. La articolul 842, literele d) şi h)-j) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "d) numele, prenumele şi domiciliul sau, dupã caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor şi ale adjudecatarului;    ........................................................................    h) menţiunea cã actul de adjudecare este titlu de proprietate şi cã poate fi înscris în cartea funciarã;    i) menţiunea cã, pentru adjudecatar, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau, dupã caz, a terţului dobânditor, ca şi împotriva oricãrei persoane care posedã ori deţine imobilul adjudecat, fãrã a putea invoca un drept opozabil în condiţiile legii;    j) menţiunea cã, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva adjudecatarului care nu plãteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a fãcut cu plata preţului în rate;"    257. La articolul 842, dupã litera j) se introduc douã noi litere, literele k) şi l), cu urmãtorul cuprins:    "k) data întocmirii actului de adjudecare, semnãtura şi ştampila executorului judecãtoresc, precum şi semnãtura adjudecatarului;    l) menţiunea cã actul de adjudecare este supus contestaţiei la executare în condiţiile art. 844."    258. La articolul 843, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 843    (1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar altul va fi comunicat din oficiu biroului de cadastru şi publicitate imobiliarã pentru înscrierea provizorie în cartea funciarã a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia."    259. La articolul 844, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 844    (1) În termen de o lunã de la data înscrierii provizorii în cartea funciarã, debitorul sau terţul dobânditor, creditorii urmãritori şi orice altã persoanã interesatã, dupã menţiunile cãrţilor funciare, vor putea ataca actul de adjudecare pe cale de contestaţie la executare. Instanţa de executare poate suspenda eliberarea sau, dupã caz, distribuirea sumelor rezultate din urmãrirea silitã a imobilului adjudecat. În cazul în care cererea de suspendare este formulatã de debitor sau terţul dobânditor, acesta este obligat la plata cauţiunii în condiţiile art. 708 alin. (2)."    260. Articolul 845 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 845    Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului    (1) Dacã nu s-a fãcut contestaţie în termenul prevãzut la art. 844 alin. (1) sau dacã aceasta a fost respinsã prin hotãrâre definitivã, executorul judecãtoresc va hotãrî din oficiu, prin încheiere definitivã, ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sã fie intabulat în cartea funciarã, chiar în cazul în care adjudecatar este însuşi terţul dobânditor care avea deja dreptul înscris în cartea funciarã. În cazul în care dreptul dobândit de adjudecatar era înscris în mod provizoriu, nu se va dispune decât înscrierea provizorie.    (2) Totodatã, la cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de cãtre executor, cu excepţia cazului în care a fost pus anterior în posesie, potrivit art. 843 alin. (2).    (3) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, executorul judecãtoresc va hotãrî, prin aceeaşi încheiere, şi înscrierea în cartea funciarã a interdicţiei de înstrãinare şi de grevare a imobilului pânã la plata integralã a preţului şi a dobânzii corespunzãtoare.    (4) Executorul judecãtoresc va preda totodatã creditorului urmãritor un exemplar al actului de adjudecare, care îi va servi drept titlu executoriu împotriva cumpãrãtorului, dacã acesta nu plãteşte diferenţa de preţ."    261. Articolul 851 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 851    Acţiunea în regres    (1) Dacã a fost evins total sau parţial, adjudecatarul îl poate acţiona pe debitorul urmãrit pentru a fi despãgubit. Dispoziţiile legale privind chemarea în judecatã a vânzãtorului se aplicã în mod corespunzãtor.    (2) În mãsura în care nu se poate îndestula de la debitor, adjudecatarul îl poate acţiona pe creditorul care a încasat preţul de adjudecare, în limita sumei încasate. Termenul de prescripţie este de un an şi curge de la data la care executarea silitã împotriva debitorului a încetat pentru motivul prevãzut la art. 693 pct. 2."    262. La articolul 854 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecatã, pentru mãsuri asigurãtorii sau de executare silitã, pentru conservarea bunurilor al cãror preţ se distribuie, orice alte cheltuieli fãcute în interesul comun al creditorilor, precum şi creanţele nãscute împotriva debitorului pentru cheltuielile efectuate cu ocazia îndeplinirii condiţiilor sau formalitãţilor prevãzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat şi înscrierea acestuia în registrul de publicitate;"    263. La articolul 854, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:    "(1^1) Dispoziţiile privind subrogaţia legalã rãmân aplicabile în folosul celui care achitã oricare dintre creanţele prevãzute la alin. (1)."    264. La articolul 859, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 859    (1) În vederea participãrii la distribuire, toţi creditorii interesaţi vor trebui sã depunã la sediul executorului judecãtoresc, în termenul prevãzut la art. 858 alin. (4), titlurile de creanţã, în original sau în copie certificatã, arãtând în mod distinct capitalul, dobânzile şi cheltuielile ce le sunt datorate, precum şi, dacã va fi cazul, drepturile de preferinţã neînscrise în cartea funciarã sau în alte registre publice."    265. La articolul 865, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Cel nemulţumit de proiectul de distribuire poate introduce contestaţie în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevãzut la alin. (2). Contestaţia suspendã de drept plata creanţei sau a pãrţii din creanţa contestatã. La primul termen la care pãrţile au fost legal citate, instanţa este obligatã sã se pronunţe asupra menţinerii sau, dupã caz, a înlãturãrii suspendãrii. Instanţa se pronunţã prin încheiere, care poate fi atacatã numai cu apel, în termen de 5 zile de la pronunţare. Apelul nu suspendã de drept executarea încheierii atacate."    266. La articolul 874, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 874    (1) Titlurile creanţelor plãtite integral vor fi eliberate creditorilor, cu menţiunea stingerii totale a datoriei."    267. La articolul 877, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 877    (1) În cazul în care obligaţia debitorului prevãzutã în titlul executoriu constã în lãsarea posesiei unui bun, în predarea unui bun sau a folosinţei acestuia ori în evacuarea debitorului dintr-o locuinţã sau dintr-o altã incintã, în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau a altei lucrãri ori în îndeplinirea oricãrei alte activitãţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executã de bunãvoie obligaţia sa în termenul prevãzut în somaţie, creditorul va solicita executarea silitã, putând, în raport cu împrejurãrile cauzei şi natura obligaţiei ce se executã, sã sesizeze instanţa de executare, în vederea aplicãrii unei penalitãţi."    268. Articolul 878 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 878    Executarea fãrã somaţie    La cererea creditorului, dacã se justificã o nevoie urgentã sau existã pericol ca debitorul sã se sustragã de la urmãrire, sã ascundã, sã distrugã ori sã deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanţa va putea sã dispunã, prin încheierea de încuviinţare a executãrii silite, ca executarea silitã sã se facã de îndatã şi fãrã somaţie."    269. La articolul 879, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Procesul-verbal va fi comunicat pãrţilor, iar un exemplar va fi pãstrat la dosarul de executare."    270. La articolul 881, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 881    (1) Dacã în titlul executoriu nu s-a stabilit ce sumã urmeazã a fi plãtitã ca echivalent al valorii lucrului în cazul imposibilitãţii predãrii acestuia, instanţa de executare, la cererea creditorului, va stabili aceastã sumã prin hotãrâre datã cu citarea pãrţilor. În toate cazurile, la cererea creditorului, instanţa va avea în vedere şi prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunãvoie a obligaţiei, înainte ca aceasta sã devinã imposibil de executat."    271. Articolul 883 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 883    Efectuarea executãrii silite    (1) În vederea executãrii silite a obligaţiei prevãzute la art. 882, executorul judecãtoresc va ridica bunul urmãrit de la debitor sau de la persoana la care se aflã, punându-l pe creditor în drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu.    (2) Executorul judecãtoresc va încheia, în condiţiile art. 879, un proces-verbal despre îndeplinirea executãrii, stabilind totodatã cheltuielile de executare pe care urmeazã sã le plãteascã debitorul."    272. Articolul 884 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 884    Imposibilitatea de predare    Dacã, în termen de 30 zile de la data deplasãrii executorului judecãtoresc la locul de unde urma sã fie ridicat bunul mobil, nu s-a efectuat predarea silitã cãtre creditor, executorul judecãtoresc, la cererea acestuia din urmã, poate întocmi o încheiere prin care sã constate imposibilitatea de predare. Dispoziţiile art. 880 şi 881 se aplicã în mod corespunzãtor chiar şi atunci când debitorul, ulterior împlinirii termenului de 30 de zile, oferã predarea bunului cãtre creditor."    273. La articolul 887, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:    "(4) Executarea în modalitatea predãrii silite imobiliare va putea continua în ziua începerii sale chiar dupã ora 20,00, precum şi în zilele urmãtoare, inclusiv în cele nelucrãtoare, dacã nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la executare din partea debitorului ori a altei persoane sau dacã operaţiunile ce trebuie efectuate pentru finalizarea executãrii silite nu s-au putut realiza pânã la ora 20,00."    274. Articolul 889 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 889    Procesul-verbal de predare silitã    Despre îndeplinirea executãrii potrivit prevederilor prezentului capitol, executorul judecãtoresc va întocmi un proces-verbal, dispoziţiile art. 879 fiind aplicabile. În cazul în care debitorul refuzã primirea procesului-verbal, lipseşte ori, dupã caz, a pãrãsit imobilul dupã începerea executãrii, iar domiciliul sãu se afla în acel imobil, executorul judecãtoresc, dacã debitorul nu i-a comunicat un domiciliu ales, va proceda la afişarea procesului-verbal de predare silitã pe uşa imobilului sau în orice altã parte a imobilului care îl face vizibil."    275. La articolul 890, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Preţul bunurilor vândute, dupã deducerea cheltuielilor de executare silitã, inclusiv a cheltuielilor de vânzare şi a remuneraţiei custodelui, va fi consemnat pe numele debitorului, care va fi înştiinţat despre aceasta potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor. Dispoziţiile art. 889 se aplicã în mod corespunzãtor.    (3) Bunurile care nu au valoare de piaţã sunt declarate abandonate. De asemenea, la cererea creditorului, executorul judecãtoresc poate declara abandonate bunurile mobile care au valoare de piaţã şi nu au fost revendicate de debitor sau de altã persoanã care ar dovedi calitatea de proprietar, în termen de 4 luni de la data încheierii procesului-verbal de predare silitã."    276. La articolul 890, alineatul (5) se abrogã.    277. Articolul 891 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 891    Reocuparea imobilului    (1) Dacã, dupã încheierea procesului-verbal de predare silitã, debitorul sau orice altã persoanã, în lipsa consimţãmântului expres prealabil ori a unei hotãrâri judecãtoreşti, pãtrunde sau se reinstaleazã în imobil, la cererea creditorului ori a altei persoane interesate, se va putea face o nouã executare silitã în baza aceluiaşi titlu executoriu, fãrã somaţie şi fãrã nicio altã formalitate prealabilã.    (2) În cazul prevãzut la alin. (1), orice bunuri mobile, indiferent de natura ori valoarea lor, care nu au fost ridicate la data predãrii silite iniţiale sau care au fost aduse în imobil dupã reocupare, se considerã de drept abandonate din momentul repunerii în posesie.    (3) Pe baza procesului-verbal pus la dispoziţia organului de urmãrire penalã, în copie certificatã, de executorul judecãtoresc, va fi declanşatã urmãrirea penalã."    278. La cartea a V-a titlul III capitolul IV secţiunea 1, înaintea articolului 892 se introduce un nou articol, articolul 891^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 891^1    Domeniu de aplicare    (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile în cazul executãrii silite în naturã a obligaţiilor de a face sau de a nu face în temeiul unui titlu executoriu. Dacã prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, sã execute el însuşi ori sã facã sã fie executatã obligaţia de a face sau, dupã caz, sã înlãture ori sã ridice ceea ce debitorul a fãcut cu încãlcarea obligaţiei de a nu face, nu mai este necesarã obţinerea unui nou titlu executoriu prin care sã se stabileascã despãgubirile datorate de debitor sau, dupã caz, contravaloarea lucrãrilor necesare restabilirii situaţiei anterioare încãlcãrii obligaţiei de a nu face. În aceste din urmã cazuri, sumele respective se determinã pe bazã de expertizã sau de alte documente justificative de cãtre executorul judecãtoresc, potrivit dispoziţiilor art. 619.    (2) Dispoziţiile art. 1.528 din Codul civil rãmân aplicabile."    279. Articolul 894 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 894    Aplicarea de penalitãţi    (1) Dacã în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executãrii debitorul nu executã obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinitã prin altã persoanã, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalitãţi, de cãtre instanţa de executare.    (2) Când obligaţia nu este evaluabilã în bani, instanţa sesizatã de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivã datã cu citarea pãrţilor, sã plãteascã în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilitã pe zi de întârziere, pânã la executarea obligaţiei prevãzute în titlul executoriu.    (3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevãzutã la alin. (2) poate fi stabilitã de instanţã între 0,1% şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.    (4) Dacã în termen de 3 luni de la data comunicãrii încheierii de aplicare a penalitãţii debitorul nu executã obligaţia prevãzutã în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivã ce i se datoreazã cu acest titlu, prin încheiere definitivã, datã cu citarea pãrţilor.    (5) Penalitatea va putea fi înlãturatã ori redusã, pe calea contestaţiei la executare, dacã debitorul executã obligaţia prevãzutã în titlul executoriu şi dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea executãrii.    (6) Încheierea datã în condiţiile alin. (4) este executorie."    280. La articolul 900, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 900    (1) Dacã debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia, penalitatea stabilitã de instanţã potrivit art. 894 va curge pânã la momentul executãrii, dar nu mai mult de 3 luni de la comunicarea încheierii prevãzute la art. 894 alin. (2)."    281. La articolul 901, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Dacã şi în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizatã din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanţa competentã de la locul unde se aflã minorul în vederea aplicãrii unei penalitãţi, dispoziţiile art. 894 alin. (2) şi (4)-(6) fiind aplicabile în mod corespunzãtor."    282. La articolul 903, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 903    (1) Cererea de divorţ este de competenţa judecãtoriei în circumscripţia cãreia se aflã cea din urmã locuinţã comunã a soţilor. Dacã soţii nu au avut locuinţã comunã sau dacã niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecãtoriei în care se aflã cea din urmã locuinţã comunã, judecãtoria competentã este aceea în circumscripţia cãreia îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţarã şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentã judecãtoria în circumscripţia cãreia îşi are locuinţa reclamantul."    283. La articolul 914, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:    "(4) În cazul în care acţiunea este continuatã de moştenitorii soţului reclamant, potrivit alin. (2), cãsãtoria se socoteşte desfãcutã la data introducerii cererii de divorţ."    284. La articolul 919, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Hotãrârea pronunţatã în condiţiile alin. (1) este definitivã, iar hotãrârea pronunţatã potrivit alin. (2) este definitivã numai în ceea ce priveşte divorţul, dacã legea nu prevede altfel."    285. La articolul 922, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã pârâtul nu a formulat cerere reconvenţionalã, iar din dovezile administrate rezultã cã numai reclamantul este culpabil de destrãmarea cãsãtoriei, cererea acestuia va fi respinsã ca neîntemeiatã, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 923 privind pronunţarea divorţului din culpa exclusivã a reclamantului."    286. La articolul 923, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 923    (1) Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divorţul, asumându-şi responsabilitatea pentru eşecul cãsãtoriei. În acest caz, instanţa va verifica existenţa şi durata despãrţirii în fapt şi va pronunţa divorţul din culpa exclusivã a reclamantului."    287. Articolul 924 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 924    Instanţa competentã    Cererea de punere sub interdicţie judecãtoreascã a unei persoane se soluţioneazã de instanţa de tutelã în a cãrei circumscripţie aceasta îşi are domiciliul."    288. La articolul 926, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã este cazul, preşedintele dispune şi numirea unui curator în condiţiile prevãzute de Codul civil. Numirea curatorului este obligatorie în vederea reprezentãrii în instanţã a celui a cãrui punere sub interdicţie judecãtoreascã este cerutã, în cazul în care starea sãnãtãţii lui împiedicã prezentarea sa personalã."    289. La articolul 929 alineatul (1), litera b) se abrogã.    290. Dupã articolul 929 se introduce un nou articol, articolul 929^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 929^1    Numirea tutorelui    Dacã hotãrârea de punere sub interdicţie judecãtoreascã a rãmas definitivã, instanţa de tutelã numeşte de îndatã un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecãtoreascã, în condiţiile prevãzute de Codul civil."    291. La cartea a VI-a, denumirea titlului IV se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Titlul IV    Mãsuri asigurãtorii şi provizorii"    292. Articolul 939 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 939    Noţiune    Sechestrul asigurãtor constã în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile urmãribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul valorificãrii lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu."    293. La articolul 940, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurãtor chiar şi atunci când creanţa nu este exigibilã, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurãrile date creditorului sau nu a dat asigurãrile promise ori atunci când este pericol ca debitorul sã se sustragã de la urmãrire sau sã îşi ascundã ori sã îşi risipeascã averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie sã dovedeascã îndeplinirea celorlalte condiţii prevãzute la alin. (1) şi sã depunã o cauţiune, al cãrei cuantum va fi fixat de cãtre instanţã."    294. La articolul 941, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 941    (1) Cererea de sechestru asigurãtor se adreseazã instanţei care este competentã sã judece procesul în primã instanţã. Creditorul nu este dator sã individualizeze bunurile asupra cãrora solicitã sã se înfiinţeze sechestrul.    (2) Instanţa va decide de urgenţã în camera de consiliu, fãrã citarea pãrţilor, prin încheiere executorie, stabilind suma pânã la care se încuviinţeazã sechestrul, fixând totodatã, dacã este cazul, cuantumul cauţiunii şi termenul înãuntrul cãruia urmeazã sã fie depusã aceasta."    295. La articolul 941, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) Încheierea prin care se soluţioneazã cererea de sechestru se comunicã creditorului de îndatã de cãtre instanţã, iar debitorului de cãtre executorul judecãtoresc, odatã cu luarea mãsurii. Încheierea este supusã numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioarã. Apelul se judecã de urgenţã şi cu precãdere, cu citarea în termen scurt a pãrţilor."    296. La articolul 942, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 942    (1) Mãsura sechestrului asigurãtor se aduce la îndeplinire de cãtre executorul judecãtoresc, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silitã, care se aplicã în mod corespunzãtor, fãrã a mai cere vreo autorizare sau încuviinţare în acest sens.    (2) În cazul bunurilor mobile, executorul se va deplasa, în cel mai scurt timp posibil, la locul unde se aflã bunurile asupra cãrora se va aplica sechestrul. Executorul judecãtoresc va aplica sechestrul asupra bunurilor urmãribile numai în mãsura necesarã realizãrii creanţei. În toate cazurile, sechestrul asigurãtor se va aplica fãrã somaţie ori înştiinţare prealabilã a debitorului.    (3) Sechestrul asigurãtor înfiinţat asupra unui bun supus unor formalitãţi de publicitate se va înscrie de îndatã în cartea funciarã, registrul comerţului, Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte registre publice, dupã caz. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupã înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv."    297. La articolul 948, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Cererea de sechestru se judecã de urgenţã în camera de consiliu, cu citarea pãrţilor. Încheierea este executorie şi este supusã numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunţare."    298. Articolul 958 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 958    Reguli aplicabile    (1) Soluţionarea cererii, executarea mãsurii, desfiinţarea şi ridicarea popririi asigurãtorii se vor efectua potrivit dispoziţiilor art. 941-946, care se aplicã în mod corespunzãtor.    (2) În cererea de poprire bancarã creditorul nu este dator sã individualizeze terţii popriţi cu privire la care solicitã sã se înfiinţeze poprirea."    299. La articolul 960, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul prevãzut la alin. (2), partea care a obţinut instituirea sechestrului judiciar este obligatã sã introducã acţiunea la instanţa competentã, sã iniţieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral sau sã solicite punerea în executare a titlului executoriu, într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţãrii mãsurii asigurãtorii.    (4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage desfiinţarea de drept a sechestrului judiciar. Aceasta se constatã prin încheiere definitivã datã fãrã citarea pãrţilor."    300. La articolul 963, alineatul (2) se modificã şi avea urmãtorul cuprins:    "(2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare şi administrare, va încasa orice venituri şi sume datorate şi va putea plãti datorii cu caracter curent, precum şi pe cele constatate prin titlu executoriu. De asemenea, cu autorizarea prealabilã a instanţei care l-a numit, administratorul-sechestru va putea sã înstrãineze bunul în cazul în care acesta nu poate fi conservat sau dacã, dintr-un alt motiv, mãsura înstrãinãrii este vãdit necesarã şi, dacã a fost în prealabil autorizat, el va putea sta în judecatã în numele pãrţilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru."    301. Dupã articolul 964 se introduce un nou capitol, capitolul IV, cuprinzând articolele 964^1 şi 964^2, cu urmãtorul cuprins:    "CAPITOLUL IV    Mãsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã    Art. 964^1    Domeniu de aplicare    (1) Dispoziţiile prezentului capitol reglementeazã mãsurile provizorii necesare pentru apãrarea drepturilor de proprietate intelectualã, indiferent de conţinutul lor, patrimonial sau nepatrimonial, şi indiferent de izvorul acestora.    (2) Mãsurile provizorii necesare pentru protecţia altor drepturi nepatrimoniale sunt prevãzute la art. 255 din Codul civil.    Art. 964^2    Mãsuri provizorii    (1) Dacã titularul dreptului de proprietate intelectualã sau orice altã persoanã care exercitã dreptul de proprietate intelectualã cu consimţãmântul titularului face dovada credibilã cã drepturile sale de proprietate intelectualã fac obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi cã aceastã acţiune riscã sã îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sã cearã instanţei judecãtoreşti luarea unor mãsuri provizorii.    (2) Instanţa judecãtoreascã poate sã dispunã în special:    a) interzicerea încãlcãrii sau încetarea ei provizorie;    b) luarea mãsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.    (3) În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanţa judecãtoreascã nu poate sã dispunã încetarea cu titlu provizoriu a acţiunii prejudiciabile decât dacã prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, dacã acţiunea nu este în mod evident justificatã, potrivit art. 75 din Codul civil, şi dacã mãsura luatã de instanţã nu apare ca fiind disproporţionatã în raport cu prejudiciile cauzate. Dispoziţiile art. 253 alin. (2) din Codul civil rãmân aplicabile.    (4) Instanţa soluţioneazã cererea potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţialã, care se aplicã în mod corespunzãtor. În cazul în care cererea este formulatã înainte de introducerea acţiunii de fond, prin hotãrârea prin care s-a dispus mãsura provizorie se va fixa şi termenul în care acţiunea de fond trebuie sã fie introdusã, sub sancţiunea încetãrii de drept a acelei mãsuri. Dispoziţiile alin. (6) sunt aplicabile.    (5) Dacã mãsurile luate sunt de naturã sã producã un prejudiciu pãrţii adverse, instanţa îl poate obliga pe reclamant sã dea o cauţiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancţiunea încetãrii de drept a mãsurii dispuse.    (6) Mãsurile luate potrivit dispoziţiilor alin. (1)-(4) anterior introducerii acţiunii în justiţie pentru apãrarea dreptului încãlcat înceteazã de drept dacã reclamantul nu a sesizat instanţa în termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora.    (7) Reclamantul este ţinut sã repare, la cererea pãrţii interesate, prejudiciul cauzat prin mãsurile provizorii luate, dacã acţiunea de fond este respinsã ca neîntemeiatã. Cu toate acestea, dacã reclamantul nu a fost în culpã ori a avut o culpã uşoarã, instanţa, în raport cu circumstanţele concrete, poate fie sã refuze obligarea sa la despãgubirile cerute de partea adversã, fie sã dispunã reducerea acestora.    (8) Dacã partea adversã nu solicitã daune-interese, instanţa va dispune eliberarea cauţiunii, la cererea reclamantului, prin hotãrâre datã cu citarea pãrţilor. Cererea se judecã potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţialã, care se aplicã în mod corespunzãtor. În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauţiunii, instanţa va fixa un termen în vederea introducerii acţiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunţãrii hotãrârii, sub sancţiunea încetãrii de drept a mãsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauţiune."    302. La articolul 968, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Dacã pãrţile ajung la o înţelegere cu privire la împãrţirea bunurilor, instanţa va hotãrî potrivit înţelegerii lor. Împãrţeala se poate face prin bunã învoialã şi dacã printre cei interesaţi se aflã minori, persoane puse sub interdicţie judecãtoreascã ori dispãruţi, însã numai cu încuviinţarea prealabilã a instanţei de tutelã, precum şi, dacã este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal."    303. La articolul 980, alineatele (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Odatã rãmasã definitivã, hotãrârea de partaj constituie titlu executoriu şi poate fi pusã în executare chiar dacã nu sa cerut predarea efectivã a bunului ori instanţa nu a dispus în mod expres aceastã predare.    .....................................................................    (4) Executarea cu privire la bunurile împãrţite poate fi cerutã în termenul de prescripţie de 10 ani prevãzut la art. 696."    304. La articolul 981, alineatul (3) se abrogã.    305. La articolul 984, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 984    (1) În vederea judecãrii cererii, pãrţile vor fi citate conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se va comunica o copie de pe cerere şi de pe actele care o însoţesc. Întâmpinarea nu este obligatorie.    ...................................................................    (3) Judecata se face de urgenţã şi cu precãdere, nefiind admisibile probe a cãror administrare necesitã un timp îndelungat. Dispoziţiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile."    306. La articolul 992, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 992    (1) În scopul prevãzut la art. 991, debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecãtoresc din circumscripţia curţii de apel în care se aflã domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o somaţie, prin care este invitat sã primeascã prestaţia datoratã."    307. La articolul 994, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1), debitorul, spre a se libera de datorie, va putea sã consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank - S.A. sau la orice altã instituţie de credit ori, dupã caz, la o unitate specializatã, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecãtoresc care a trimis somaţia. Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru unitatea la care urmeazã a se face consemnarea şi nu poate fi condiţionatã de existenţa acordului creditorului. Consemnarea bunurilor se face în condiţiile prevãzute de lege."    308. La articolul 995, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevãzute la alin. (1), creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condiţiilor de validitate, de fond şi de formã ale ofertei de platã şi consemnaţiunii, la judecãtoria în circumscripţia cãreia s-a fãcut consemnarea. Hotãrârea poate fi atacatã numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare."    309. Articolul 998 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 998    Incidenţa dispoziţiilor Codului civil    Dispoziţiile prezentului titlu se completeazã cu prevederile Codului civil privitoare la platã, precum şi cu cele referitoare la ofertele de platã şi consemnaţiuni."    310. La articolul 999, alineatele (1) şi (2) şi partea introductivã a literei b) a alineatului (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 999    (1) Prevederile prezentului titlu se aplicã creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de platã a unor sume de bani care rezultã dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantã, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de pãrţi prin semnãturã ori în alt mod admis de lege.    (2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului titlu creanţele înscrise la masa credalã în cadrul unei proceduri de insolvenţã.    ......................................................................    b) orice organism de drept public, altul decât cele prevãzute la lit. a), cu personalitate juridicã, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general, fãrã scop lucrativ, şi care se aflã în cel puţin una dintre urmãtoarele situaţii:".    311. La articolul 1.000, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Aceastã somaţie întrerupe prescripţia extinctivã potrivit dispoziţiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplicã în mod corespunzãtor."    312. La articolul 1.002, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) La cerere se anexeazã înscrisurile ce atestã cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicãrii somaţiei prevãzute la art. 1.000 alin. (1) se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilã."    313. La articolul 1.003, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Este lovitã de nulitate absolutã convenţia sau clauza prin care se fixeazã o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor în cazurile prevãzute la alin. (2) pct. 1 şi 2 sau un termen de la care creanţa produce dobânzi, mai mare decât cel prevãzut la alin. (2)."    314. La articolul 1.004, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Întâmpinarea nu se comunicã reclamantului, care va lua cunoştinţã de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei."    315. La articolul 1.005, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârea de expedient este definitivã şi constituie titlu executoriu."    316. Articolul 1.008 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1.008    Durata procedurii    (1) În cazul în care debitorul nu contestã creanţa prin întâmpinare, ordonanţa de platã va fi emisã în termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.    (2) Nu intrã în calculul termenului prevãzut la alin. (1) perioada necesarã pentru comunicarea actelor de procedurã şi întârzierea cauzatã de creditor, inclusiv ca urmare a modificãrii sau completãrii cererii."    317. La articolul 1.010, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1.010    (1) Ordonanţa de platã este executorie, chiar dacã este atacatã cu cerere în anulare şi are autoritate de lucru judecat provizorie pânã la soluţionarea cererii în anulare. Ordonanţa de platã devine definitivã ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare. Dispoziţiile art. 628 rãmân aplicabile."    318. La articolul 1.011 alineatul (3), litera i) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "i)atingeri aduse dreptului la viaţã privatã sau altor drepturi care privesc personalitatea."    319. La articolul 1.012, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1.012    (1) Reclamantul are alegerea între procedura specialã reglementatã de prezentul titlu şi procedura de drept comun."    320. La articolul 1.014, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) În cazul în care informaţiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanţa îi va acorda reclamantului posibilitatea sã completeze sau sã rectifice formularul ori sã furnizeze informaţii sau înscrisuri suplimentare. Instanţa va folosi în acest scop un formular-tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei."    321. La articolul 1.014, alineatul (5) se abrogã.    322. La articolul 1.016, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârea primei instanţe este executorie de drept."    323. Articolul 1.029 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1.029    Contestaţia la executare    Împotriva executãrii hotãrârii de evacuare cei interesaţi pot introduce contestaţie la executare, în condiţiile legii."    324. La articolul 1.037, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Dacã nu s-au fãcut opoziţii în termenul prevãzut la alin. (2) lit. e) sau dacã cel înscris în cartea funciarã este decedat ori şi-a încetat existenţa juridicã sau a renunţat la proprietate, instanţa se va pronunţa în camera de consiliu, dupã ascultarea reclamantului şi a martorilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul uzucapiunii, prin încheiere."    325. La articolul 1.049, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Instanţa se pronunţã asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea pãrţilor, printr-o încheiere supusã numai recursului la instanţa ierarhic superioarã. Recursul este suspensiv de executare. Încheierea pronunţatã de una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivã."    326. La articolul 1.052, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel, instanţa românã în faţa cãreia pârâtul este chemat rãmâne competentã de a judeca cererea, dacã pârâtul se prezintã în faţa instanţei şi formuleazã apãrãri în fond, fãrã a invoca excepţia de necompetenţã, cel mai târziu pânã la terminarea cercetãrii procesului în faţa primei instanţe."    327. Articolul 1.056 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1.056    Verificarea competenţei internaţionale    (1) Instanţa sesizatã verificã din oficiu competenţa sa internaţionalã, procedând conform regulilor interne privind competenţa, iar dacã stabileşte cã nu este competentã nici ea, nicio altã instanţã românã, respinge cererea ca nefiind de competenţa jurisdicţiei române, sub rezerva aplicãrii prevederilor art. 1.055. Hotãrârea instanţei este supusã recursului la instanţa ierarhic superioarã.    (2) Necompetenţa internaţionalã a instanţei române poate fi invocatã în orice stare a procesului, chiar şi direct în cãile de atac. Dispoziţiile art. 1.052 rãmân aplicabile."    328. La articolul 1.064, punctul 6 se abrogã.    329. La articolul 1.066 alineatul (2), dupã punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmãtorul cuprins:    "1^1. cererile de divorţ, dacã la data introducerii cererii reclamantul domiciliazã pe teritoriul României de cel puţin un an;"    330. La articolul 1.066 alineatul (2), dupã punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmãtorul cuprins:    "2^1. procese între persoane cu domiciliul în strãinãtate, referitoare la acte sau fapte de stare civilã înregistrate în România, dacã cel puţin una dintre pãrţi este cetãţean român;"    331. La articolul 1.112, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1.112    (1) Cel care se prevaleazã de o hotãrâre arbitralã strãinã poate solicita numai recunoaşterea acesteia pentru a invoca autoritatea de lucru judecat sau, când nu este adusã la îndeplinire în mod voluntar, încuviinţarea executãrii silite pe teritoriul României."    ART. 14    (1) În cuprinsul art. 111 alin. (1) pct. 8, art. 118, art. 274 alin. (1) şi (3), art. 294 alin. (1), art. 303 alin. (2), art. 916 alin. (4), art. 929 alin. (1) lit. e), art. 932 alin. (4), art. 999 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi art. 1.003 alin. (2) pct. 1 şi 2 din Codul de procedurã civilã, sintagma "întreprinzãtor/întreprinzãtori/întreprinzãtorilor sau/ori/şi ale alt/altui/alţi/altor profesionist/profesionişti" sau, dupã caz, termenul "întreprinzãtor/întreprinzãtori" se înlocuieşte cu termenul "profesionist/profesionişti/profesioniştilor".    (2) În cuprinsul art. 987 alin. (3), art. 1.081 alin. (1) şi art. 1.084 alin. (3) din Codul de procedurã civilã, precum şi în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" se înlocuieşte cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat".    (3) În cuprinsul art. 728 alin. (2), art. 732 alin. (1), art. 733 alin. (3), art. 735 alin. (3), art. 736, art. 737, art. 738, art. 739 alin. (4), art. 776 alin. (3) şi (4), art. 786 alin. (1) şi (2), art. 787, art. 788 alin. (5) şi (7), art. 858 alin. (3) şi art. 888 alin. (1) şi (2) din Codul de procedurã civilã, termenul "custode/custozi" se înlocuieşte cu sintagma "administrator-sechestru/administratori-sechestru".    (4) În cuprinsul art. 336 alin. (2), art. 532 alin. (1), art. 729 alin. (2), art. 733 alin. (1) lit. g), art. 735 alin. (1), (3)-(6) şi art. 888 alin. (3) din Codul de procedurã civilã, termenul "custodie" se înlocuieşte cu termenul "depozit".    ART. 15    Denumirea marginalã a urmãtoarelor articole din Codul de procedurã civilã se modificã dupã cum urmeazã:    - la art. 29, "Noţiune";    - la art. 30, "Cereri în justiţie";    - la art. 31, "Apãrãri";    - la art. 32, "Condiţii de exercitare a acţiunii civile";    - la art. 40, "Cazuri de incompatibilitate absolutã";    - la art. 52, "Cãi de atac";    - la art. 54, "Enumerare";    - la art. 58, "Condiţii de existenţã";    - la art. 60, "Forme";    - la art. 63, "Procedura de judecatã. Cãi de atac";    - la art. 67, "Formularea cererii. Termene";    - la art. 71, "Condiţii";    - la art. 72, "Formularea cererii. Termene";    - la art. 74, "Condiţii";    - la art. 75, "Formularea cererii. Termen";    - la art. 77, "Condiţii. Termen";    - la art. 89, "Condiţii de acordare";    - la art. 90, "Modalitãţi de participare";    - la art. 91, "Efecte faţã de titularul dreptului";    - la art. 96, "Reguli generale";    - la art. 104, "Dispoziţii speciale";    - la art. 117, "Cereri privitoare la insolvenţã sau concordatul preventiv";    - la art. 119, "Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale";    - la art. 120, "Apãrãri şi incidente procedurale";    - la art. 124, "Incidente privind arbitrajul";    - la art. 128, "Conflictul de competenţã. Cazuri";    - la art. 131, "Dispoziţii speciale";    - la art. 149, "Organe competente şi modalitãţi de comunicare";    - la art. 169, "Noţiune şi clasificare";    - la art. 180, "Nerespectarea termenului. Sancţiuni";    - la art. 182, "Încãlcarea obligaţiilor privind desfãşurarea procesului. Sancţiuni";    - la art. 184, "Despãgubiri pentru amânarea procesului";    - la art. 198, "Mãsuri pentru pregãtirea judecãţii";    - la art. 204, "Noţiune şi condiţii";    - la art. 213, "Infracţiuni de audienţã";    - la art. 214, "Verificãri privind prezentarea pãrţilor";    - la art. 224, "Termen în cunoştinţã";    - la art. 229, "Reguli aplicabile";    - la art. 230, "Încheieri preparatorii şi interlocutorii";    - la art. 231, "Domeniu de aplicare";    - la art. 237, "Împrejurãri care pun capãt procesului";    - la art. 239, "Noţiune";    - la art. 240, "Excepţii absolute şi relative";    - la art. 241, "Invocare";    - la art. 250, "Convenţii asupra probelor";    - la art. 259, "Noţiune";    - la art. 263, "Noţiune";    - la art. 264, "Putere doveditoare";    - la art. 266, "Noţiune";    - la art. 267, "Putere doveditoare";    - la art. 274, "Registrele profesioniştilor";    - la art. 276, "Noţiune";    - la art. 282, "Putere doveditoare";    - la art. 288, "Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului";    - la art. 294, "Prezentarea registrelor profesioniştilor";    - la art. 320, "Drepturi bãneşti ale martorului";    - la art. 321, "Noţiune";    - la art. 329, "Efectuarea expertizei la faţa locului";    - la art. 333, "Drepturi bãneşti ale expertului";    - la art. 334, "Comisie rogatorie";    - la art. 336, "Pãstrare";    - la art. 337, "Verificare";    - la art. 338, "Restituire. Trecerea în proprietatea unitãţii administrativ-teritoriale";    - la art. 342, "Noţiune şi feluri";    - la art. 353, "Condiţii de admisibilitate";    - la art. 359, "Dispoziţii speciale";    - la art. 360, "Domeniu de aplicare";    - la art. 364, "Mãsuri luate de instanţã";    - la art. 368, "Înscrisuri deţinute de terţi";    - la art. 376, "Incidente privind probele";    - la art. 381, "Dispoziţii aplicabile";    - la art. 400, "Condiţii";    - la art. 430, "Cazuri";    - la art. 440, "Cãi de atac";    - la art. 450, "Enumerare";    - la art. 473, "Dispoziţii speciale privind judecata";    - la art. 476, "Completare cu alte norme";    - la art. 488, "Reguli privind judecata";    - la art. 498, "Condiţii de admisibilitate";    - la art. 500, "Termen de exercitare";    - la art. 505, "Termen de exercitare";    - la art. 509, "Condiţii de admisibilitate";    - la art. 520, "Domeniu de aplicare";    - la art. 529, "Reguli aplicabile";    - la art. 530, "Mãsuri luate de preşedintele instanţei";    - la art. 532, "Încheieri pentru eliberarea unor bunuri";    - la art. 533, "Noţiune";    - la art. 567, "Dispoziţii generale";    - la art. 568, "Reguli de procedurã aplicabile";    - la art. 577, "Mãsuri asigurãtorii";    - la art. 582, "Informaţii deţinute de autoritãţile publice";    - la art. 584, "Cereri şi excepţii";    - la art. 607, "Noţiune";    - la art. 615, "Modalitãţi de executare";    - la art. 621, "Înţelegeri privind efectuarea executãrii";    - la art. 622, "Domeniu de aplicare";    - la art. 634, "Enumerare";    - la art. 659, "Excepţii de la comunicare";    - la art. 660, "Cheltuieli de executare";    - la art. 672, "Mãsuri în cazul opunerii la executare";    - la art. 676, "Sancţiune";    - la art. 688, "Constatarea perimãrii. Efecte";    - la art. 702, "Condiţii de admisibilitate";    - la art. 704, "Termene";    - la art. 705, "Condiţii de formã";    - la art. 707, "Cãi de atac";    - la art. 710, "Condiţii";    - la art. 711, "Efecte";    - la art. 714, "Cazuri speciale";    - la art. 719, "Sancţiune";    - la art. 737, "Remuneraţia administratorului-sechestru";    - la art. 738, "Rãspunderea administratorului-sechestru";    - la art. 742, "Modalitãţi de valorificare";    - la art. 750, "Înştiinţarea pãrţilor şi a altor persoane interesate";    - la art. 765, "Vicii ascunse";    - la art. 780, "Cãi de atac";    - la art. 787, "Obligaţiile administratorului-sechestru";    - la art. 865, "Încercarea de conciliere. Efecte";    - la art. 868, "Condiţii";    - la art. 885, "Termen de executare";    - la art. 888, "Depozitarea bunurilor mobile";    - la art. 890, "Vânzarea bunurilor lãsate în depozit";    - la art. 898, "Domeniu de aplicare";    - la art. 899, "Reguli speciale de executare";    - la art. 907, "Cereri accesorii şi incidentale";    - la art. 908, "Mãsuri vremelnice";    - la art. 916, "Cãi de atac. Publicitatea hotãrârii";    - la art. 917, "Domeniu de aplicare";    - la art. 921, "Condiţii";    - la art. 926, "Mãsuri prealabile";    - la art. 932, "Mãsuri prealabile";    - la art. 935, "Situaţii speciale";    - la art. 940, "Condiţii de înfiinţare";    - la art. 946, "Dispoziţii speciale";    - la art. 948, "Înfiinţarea sechestrului. Condiţii";    - la art. 955, "Mãsuri urgente";    - la art. 959, "Noţiune";    - la art. 960, "Condiţii de înfiinţare";    - la art. 965, "Reguli aplicabile";    - la art. 969, "Partajul judiciar";    - la art. 982, "Condiţii de admisibilitate";    - la art. 988, "Condiţii de admisibilitate";    - la art. 991, "Domeniu de aplicare";    - la art. 995, "Anularea ofertei reale, urmatã de consemnaţiune";    - la art. 999, "Domeniu de aplicare";    - la art. 1.011, "Domeniu de aplicare";    - la art. 1.017, "Cheltuieli de judecatã";    - la art. 1.018, "Cãi de atac";    - la art. 1.019, "Domeniu de aplicare";    - la art. 1.034, "Cereri ale asociaţiilor de proprietari";    - la art. 1.035, "Domeniu de aplicare";    - la art. 1.037, "Procedura de judecatã. Cãi de atac";    - la art. 1.055, "For de necesitate";    - la art. 1.058, "Chestiuni preliminare";    - la art. 1.059, "Cereri incidentale";    - la art. 1.060, "Mãsuri provizorii, conservatorii şi de executare";    - la art. 1.063, "Termene";    - la art. 1.067, "Convenţii inoperante";    - la art. 1.071, "Curator special";    - la art. 1.072, "Reguli aplicabile apatrizilor";    - la art. 1.074, "Calificare";    - la art. 1.077, "Formalitãţi de publicitate";    - la art. 1.078, "Acte oficiale publice";    - la art. 1.079, "Noţiune";    - la art. 1.084, "Instanţa competentã";    - la art. 1.085, "Documente ataşate la cerere";    - la art. 1.088, "Instanţa competentã";    - la art. 1.094, "Hotãrâri stabilind obligaţii fiscale prevãzute de legi strãine";    - la art. 1.095, "Tranzacţii judiciare";    - la art. 1.096, "Calificare şi domeniu de aplicare";    - la art. 1.100, "Procedura arbitralã";    - la art. 1.102, "Mãsuri provizorii şi conservatorii";    - la art. 1.105, "Drept aplicabil";    - la art. 1.107, "Cheltuieli arbitrale";    - la art. 1.108, "Reguli de aplicare subsidiarã";    - la art. 1.109, "Calificare";    - la art. 1.110, "Eficacitate";    - la art. 1.111, "Instanţa competentã";    - la art. 1.113, "Documente ataşate la cerere";    - la art. 1.119, "Intrare în vigoare".    TITLUL IV    Modificarea şi completarea unor legi speciale    ART. 16    Articolul 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 62    În termen de 5 zile de la comunicarea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare.    Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedurã civilã, de urgenţã şi cu precãdere, înaintea oricãrei alte pricini.    Hotãrârea pronunţatã asupra contestaţiei va putea fi atacatã numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare.    Instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaşte semnãtura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura.    În caz de suspendare a executãrii, creditorul va putea obţine mãsuri de asigurare."    ART. 17    Articolul 54 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 54    În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare.    Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedurã civilã, de urgenţã şi cu precãdere, înaintea oricãrei alte pricini.    Hotãrârea pronunţatã asupra contestaţiei va putea fi atacatã numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare.    Instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaşte semnãtura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura.    În caz de suspendare a executãrii, creditorul va putea obţine mãsuri de asigurare"    ART. 18    Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. Titlul se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Legea societãţilor"    2. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1    (1) În vederea desfãşurãrii de activitãţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societãţi cu personalitate juridicã, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.    (2) Societãţile prevãzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române."    3. La articolul 2, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 2    Dacã prin lege nu se prevede altfel, societãţile cu personalitate juridicã se constituie în una dintre urmãtoarele forme:"    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 4    Societatea cu personalitate juridicã va avea cel puţin 2 asociaţi, în afarã de cazul în care legea prevede altfel."    5. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Cu excepţia cazului în care societatea este transformatã într-o societate de altã formã, capitalul social al societãţilor prevãzute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât dacã valoarea sa este adusã la un nivel cel puţin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotãrâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotãrârea de reducere a capitalului. În cazul încãlcãrii acestor dispoziţii, orice persoanã interesatã se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societãţii. Societatea nu va fi dizolvatã dacã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevãzut de prezenta lege.    (3) Numãrul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadã mai lungã de 9 luni, orice persoanã interesatã poate solicita instanţei dizolvarea societãţii. Societatea nu va fi dizolvatã dacã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti de dizolvare, numãrul minim de acţionari prevãzut de prezenta lege este reconstituit."    6. La articolul 48, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Dacã societatea nu se conformeazã, orice persoanã interesatã poate cere tribunalului sã oblige organele societãţii sã le regularizeze, sub sancţiunea plãţii de daune-interese potrivit dreptului comun."    7. La articolul 58, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 58    (1) La data la care hotãrârea judecãtoreascã de constatare sau declarare a nulitãţii a devenit definitivã, societatea înceteazã fãrã efect retroactiv şi intrã în lichidare. Dispoziţiile legale privind lichidarea societãţilor ca urmare a dizolvãrii se aplicã în mod corespunzãtor."    8. Articolul 60 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 60    (1) Încheierile judecãtorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrãri în registrul comerţului sunt executorii şi sunt supuse numai apelului.    (2) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la data pronunţãrii încheierii pentru pãrţi şi de la data publicãrii încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.    (3) Apelul se depune şi se menţioneazã în registrul comerţului unde s-a fãcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înainteazã apelul curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul societãţii, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul sucursalei.    (4) Dispoziţiile Codului de procedurã civilã cu privire la procedura scrisã prealabilã judecãrii apelului se aplicã în mod corespunzãtor.    (5) În cazul admiterii apelului, decizia instanţei de apel va fi menţionatã în registrul comerţului, fiind aplicabile dispoziţiile art. 48, 49 şi 56-59."    9. La articolul 62, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârea pronunţatã asupra opoziţiei este supusã numai apelului."    10. La articolul 132, alineatele (9) şi (10) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hotãrârea judecãtoreascã pronunţatã este supusã numai apelului.    (10) Hotãrârea definitivã de anulare va fi menţionatã în registrul comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicãrii ea este opozabilã tuturor acţionarilor."    11. La articolul 133, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Instanţa, încuviinţând suspendarea, îl poate obliga pe reclamant la o cauţiune."    12. La articolul 133, alineatul (3) se abrogã.    13. La articolul 153^24, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) În cazul neîntrunirii adunãrii generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacã adunarea generalã extraordinarã nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoanã interesatã se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societãţii. Dizolvarea poate fi cerutã şi în cazul în care obligaţia impusã societãţii potrivit alin. (4) nu este respectatã. În oricare dintre aceste cazuri instanţa poate acorda societãţii un termen ce nu poate depãşi 6 luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvatã dacã reconstituirea activului net pânã la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumãtate din capitalul social are loc pânã în momentul rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de dizolvare."    14. La articolul 155, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Dacã acţiunea se porneşte împotriva directorilor, aceştia sunt suspendaţi de drept din funcţie pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii."    15. La articolul 155^1, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii instanţei de admitere a acţiunii prevãzute la alin. (1), adunarea generalã a acţionarilor, respectiv consiliul de supraveghere va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor şi membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, şi înlocuirea acestora."    16. La articolul 204, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Dupã fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificãrile, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecãtorului-delegat, cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuatã pe baza hotãrârii definitive de excludere sau de retragere."    17. La articolul 206, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Când opoziţia a fost admisã, asociaţii trebuie sã decidã, în termen de o lunã de la data la care hotãrârea a rãmas definitivã, dacã înţeleg sã renunţe la prelungire sau sã îl excludã din societate pe asociatul debitor al oponentului."    18. La articolul 208, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plãţi în beneficiul acţionarilor pânã când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau pânã la data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilã ori, apreciind cã societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau cã, luându-se în considerare activul societãţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiatã, iar hotãrârea judecãtoreascã a rãmas definitivã."    19. La articolul 223, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:    "(3^1) Hotãrârea prin care instanţa se pronunţã asupra cererii de excludere este supusã numai apelului."    20. La articolul 223, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Hotãrârea definitivã de excludere se depune, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscrisã în registru, iar dispozitivul hotãrârii se publicã, la cererea societãţii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."    21. La articolul 226 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizeazã acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotãrâri a tribunalului, supusã numai apelului."    22. La articolul 232, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Înscrierea şi publicarea se vor face conform art. 204, când dizolvarea are loc în baza unei hotãrâri a adunãrii generale, şi în termen de 15 zile de la data la care hotãrârea judecãtoreascã a rãmas definitivã, când dizolvarea a fost pronunţatã de justiţie."    23. La articolul 237 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera c^1), cu urmãtorul cuprins:    "c^1) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani în inactivitate temporarã, anunţatã organelor fiscale şi înscrisã în registrul comerţului; termenul de 3 ani curge de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind starea de inactivitate temporarã a societãţii;"    24. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(5) Orice persoanã interesatã poate face numai apel împotriva hotãrârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicitãţii potrivit prevederilor alin. (3) şi (4). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului la care este înregistratã societatea a cãrei dizolvare a fost pronunţatã.    (6) La data la care hotãrârea judecãtoreascã de dizolvare rãmâne definitivã, persoana juridicã intrã în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.    (7) Dacã în termen de 3 luni de la data la care hotãrârea judecãtoreascã de dizolvare a rãmas definitivã nu se procedeazã la numirea lichidatorului, judecãtorul delegat, la cererea oricãrei persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi fãcutã din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."    25. La articolul 243, alineatele (2) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicãrii proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecãtoreşti competente. Hotãrârea pronunţatã asupra opoziţiei este supusã numai apelului.    ........................................................................    (5) Dacã societatea debitoare sau, dupã caz, societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societãţii debitoare a fãcut în cursul procesului o ofertã pentru constituirea unor garanţii sau privilegii apreciate de instanţã ca fiind necesare şi adecvate pentru satisfacerea creanţei creditorului, instanţa va pronunţa o încheiere prin care va acorda pãrţilor un termen pentru constituirea acelor garanţii. Încheierea pronunţatã de instanţã este supusã apelului odatã cu fondul."    26. La articolul 260, alineatele (8) şi (10) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(8) În termen de 15 zile de la terminarea lichidãrii, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societãţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicatã de tribunalul în circumscripţia cãruia îşi are sediul societatea, în urma sesizãrii oricãrei pãrţi interesate. Încheierea judecãtorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie şi poate fi atacatã numai cu apel.    .....................................................................    (10) Dacã în termen de 3 luni de la expirarea termenului menţionat la alin. (1), prelungit de tribunal dupã caz, oficiul registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiatã din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţã a tribunalului în a cãrui circumscripţie se aflã sediul societãţii, pronunţatã la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea societãţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, dupã caz."    27. La articolul 262, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Împotriva sentinţei se poate declara numai apel de cãtre asociaţi sau administratori, în termen de 15 zile de la pronunţare."    28. La articolul 263, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (2) sau dupã ce hotãrârea asupra opoziţiei a rãmas definitivã, situaţia financiarã de lichidare şi repartizare se considerã aprobatã şi lichidatorii sunt liberaţi."    29. La articolul 264, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul în care majoritatea nu a fost obţinutã, numirea se face de tribunal, la cererea oricãruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociaţi, cu citarea societãţii şi a celor care au cerut-o. Hotãrârea este supusã numai apelului."    30. La articolul 270^2d), alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Opoziţia prevãzutã la alin. (1) suspendã executarea operaţiunii pânã la data la care hotãrârea judecãtoreascã rãmâne definitivã, în afarã de cazul în care societatea debitoare face dovada plãţii datoriilor sau oferã garanţii acceptate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru plata datoriilor."    31. În tot cuprinsul legii, sintagma "societate comercialã" sau, dupã caz, "societãţi comerciale" se înlocuieşte cu termenul "societate" sau, dupã caz, "societãţi".    ART. 19    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 9, alineatul (9) va avea urmãtorul cuprins:    "(9) Nerespectarea obligaţiilor prevãzute la alin. (6) de cãtre primar sau secretar atrage atât rãspunderea administrativã şi disciplinarã a acestuia, potrivit legii, cât şi plata de penalitãţi în condiţiile prevãzute la art. 894 din Codul de procedurã civilã sau, dupã caz, şi de daune-interese potrivit Codului civil."    2. La articolul 64, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Dacã instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat sã execute de îndatã înmânarea titlului de proprietate sau, dupã caz, punerea efectivã în posesie, sub sancţiunea plãţii de penalitãţi în condiţiile prevãzute la art. 894 din Codul de procedurã civilã."    ART. 20    Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 49, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Hotãrârile Tribunalului Bucureşti privind autorizarea utilizãrii unei licenţe obligatorii, precum şi cele privind remuneraţia prevãzutã în raport cu utilizarea acesteia sunt supuse numai apelului la Curtea de Apel Bucureşti."    2. La articolul 57, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 57    (1) Hotãrârea Comisiei de reexaminare, motivatã, se comunicã pãrţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi poate fi atacatã cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.    (2) Hotãrârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti."    3. Articolul 64 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 64    (1) Dacã titularul unui brevet de invenţie sau persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrialã protejat printr-un brevet de invenţie acordat de statul român şi succesorii lor în drept, deţinut în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cãrora le-au fost încãlcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenţiei în mod abuziv, fãrã consimţãmântul titularului sau prin orice fapte de încãlcare a drepturilor acestuia, sau orice altã persoanã care exercitã dreptul de proprietate industrialã cu consimţãmântul titularului face dovada credibilã cã dreptul sãu de proprietate industrialã protejat printr-un brevet de invenţie face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi cã aceastã acţiune riscã sã îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sã cearã instanţei judecãtoreşti luarea unor mãsuri provizorii.    (2) Instanţa judecãtoreascã poate sã dispunã în special:    a) interzicerea încãlcãrii sau încetarea ei provizorie;    b) luarea mãsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 280/2005, cu completãrile ulterioare.    (3) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziţiile Codului de procedurã civilã privitoare la mãsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã.    (4) Mãsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cãrui servicii sunt utilizate de cãtre un terţ pentru a încãlca un drept protejat prin prezenta lege."    ART. 21    Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 20 decembrie 2007, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 25, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 25    (1) Hotãrârea Comisiei de contestaţii se comunicã pãrţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi poate fi atacatã cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotãrârea este supusã numai apelului.    (2) Hotãrârile Comisiei de contestaţii rãmase definitive se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunţarea hotãrârii."    2. Articolul 53 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 53    (1) Dacã titularul unui desen ori model înregistrat sau orice altã persoanã care exercitã dreptul de proprietate industrialã cu consimţãmântul titularului face dovada credibilã cã dreptul de proprietate industrialã asupra desenului sau modelului face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi cã aceastã acţiune riscã sã îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sã cearã instanţei judecãtoreşti luarea unor mãsuri provizorii.    (2) Instanţa judecãtoreascã poate sã dispunã în special:    a) interzicerea încãlcãrii sau încetarea ei provizorie;    b) luarea mãsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 280/2005, cu completãrile ulterioare.    (3) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziţiile Codului de procedurã civilã privitoare la mãsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã.    (4) Mãsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cãrui servicii sunt utilizate de cãtre un terţ pentru a încãlca un drept protejat prin prezenta lege."    ART. 22    La articolul 16 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârea motivatã a Comisiei de reexaminare se comunicã pãrţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacatã cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.    (4) Hotãrârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacatã numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti."    ART. 23    Dupã articolul 75 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011, cu modificãrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 75^1    (1) Succesibilul sau altã persoanã interesatã poate sesiza direct instanţa judecãtoreascã în vederea dezbaterii unei succesiuni.    (2) Dispoziţiile art. 188 alin. (3) din Codul de procedurã civilã sunt aplicabile."    ART. 24    La articolul 88 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificãrile ulterioare, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Împotriva hotãrârilor pronunţate potrivit alin. (2) şi (3) partea interesatã poate formula contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti."    ART. 25    Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 106/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 1, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1    Se instituie timbrul judiciar, care, în condiţiile prezentei ordonanţe, se aplicã acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenţa tuturor instanţelor judecãtoreşti, Ministerului Justiţiei, Parchetului General de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi actelor ce se îndeplinesc de cãtre notarii publici şi executorii judecãtoreşti."    2. La articolul 4, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 4    Cererilor adresate instanţelor judecãtoreşti pentru eliberarea de copii şi certificate, celor adresate executorilor judecãtoreşti pentru comunicarea notificãrilor, precum şi oricãror alte cereri care nu fac obiectul activitãţii de judecatã, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplicã timbre judiciare de 0,15 lei."    ART. 26    La articolul 50 din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatele (3), (4) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârea pronunţatã de judecãtorie poate fi atacatã numai cu apel.    (4) Hotãrârea judecãtoreascã definitivã se comunicã, din oficiu, biroului teritorial de cãtre instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.    .......................................................................    (6) În cazul respingerii plângerii prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, notãrile fãcute se radiazã din oficiu."    ART. 27    Articolul 139 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicatã în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 139    (1) Titularii drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege pot solicita instanţelor de judecatã sau altor organisme competente, dupã caz, recunoaşterea drepturilor lor şi constatarea încãlcãrii acestora şi pot pretinde acordarea de despãgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleaşi solicitãri pot fi formulate în numele şi pentru titularii de drepturi de cãtre organismele de gestiune, de cãtre asociaţiile de combatere a pirateriei sau de cãtre persoanele autorizate sã utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când o acţiune a fost pornitã de titular, persoanele autorizate sã utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sã intervinã în proces, solicitând repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.    (2) La stabilirea despãgubirilor instanţa de judecatã ia în considerare:    a) fie criterii, cum ar fi consecinţele economice negative, în special câştigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de fãptuitor şi, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;    b) fie acordarea de despãgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a fãcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile prevãzute la lit. a).    (3) Dacã titularul dreptului de autor sau una dintre persoanele prevãzute la alin. (1) face dovada credibilã cã dreptul de autor face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi cã aceastã acţiune riscã sã îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sã cearã instanţei judecãtoreşti luarea unor mãsuri provizorii. Instanţa judecãtoreascã poate sã dispunã în special:    a) interzicerea încãlcãrii sau încetarea ei provizorie;    b) luarea mãsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor;    c) luarea mãsurilor necesare pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop, instanţa poate dispune luarea de mãsuri asigurãtorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanei presupuse a fi încãlcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare şi a altor bunuri. În acest scop, autoritãţile competente pot sã dispunã comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzãtor la informaţiile pertinente;    d) ridicarea sau predarea cãtre autoritãţile competente a mãrfurilor cu privire la care existã suspiciuni privind încãlcarea unui drept prevãzut de prezenta lege, pentru a împiedica introducerea acestora în circuitul comercial.    (4) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în prevederile Codului de procedurã civilã referitoare la mãsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã.    (5) Aceleaşi mãsuri pot fi cerute, în aceleaşi condiţii, împotriva unui intermediar ale cãrui servicii sunt utilizate de cãtre un terţ pentru a încãlca un drept protejat prin prezenta lege.    (6) Mãsurile prevãzute la alin. (3) şi (5) pot sã includã descrierea detaliatã, cu ori fãrã prelevare de eşantioane, sau sechestrarea realã a mãrfurilor în litigiu şi, în cazurile corespunzãtoare, a materialelor şi instrumentelor utilizate pentru a produce şi/sau a distribui aceste mãrfuri, precum şi documentele care se referã la ele. Aceste mãsuri vor fi avute în vedere şi în aplicarea dispoziţiilor art. 96-99 din Codul de procedurã penalã.    (7) Instanţa poate sã autorizeze ridicarea de obiecte şi înscrisuri care constituie dovezi ale încãlcãrii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în copie, chiar şi atunci când acestea se aflã în posesia pãrţii adverse. În cazul încãlcãrilor comise la scarã comercialã, autoritãţile competente pot sã dispunã, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzãtor la informaţiile pertinente.    (8) Pentru adoptarea mãsurilor prevãzute la alin. (3) şi (7), sub rezerva asigurãrii protecţiei informaţiilor confidenţiale, instanţele judecãtoreşti vor pretinde reclamantului sã furnizeze orice element de probã, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficientã certitudine cã s-a adus atingere dreptului sãu ori cã o astfel de atingere este iminentã. Se considerã ca reprezentând element de probã suficient numãrul de copii ale unei opere sau ale oricãrui alt obiect protejat, la aprecierea instanţei de judecatã. În acest caz, instanţele judecãtoreşti pot sã cearã reclamantului sã depunã o cauţiune suficientã pentru a asigura compensarea oricãrui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.    (9) Mãsurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stãri de fapt dispuse de instanţã vor fi duse la îndeplinire prin executor judecãtoresc. Titularii drepturilor ce se presupune cã au fost încãlcate ori cu privire la care existã pericolul de a fi încãlcate sau reprezentanţii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a mãsurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stãri de fapt.    (10) Titularii drepturilor încãlcate pot cere instanţei de judecatã sã dispunã aplicarea oricãreia dintre urmãtoarele mãsuri:    a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasãrilor realizate prin actul ilicit;    b) distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea fãptuitorului, a cãror destinaţie unicã sau principalã a fost aceea de producere a actului ilicit;    c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare şi distrugere, a copiilor efectuate ilegal;    d) rãspândirea informaţiilor cu privire la hotãrârea instanţei de judecatã, inclusiv afişarea hotãrârii, precum şi publicarea sa integralã sau parţialã în mijloacele de comunicare în masã, pe cheltuiala celui care a sãvârşit fapta; în aceleaşi condiţii instanţele pot dispune mãsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanţelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.    (11) Instanţa de judecatã dispune aplicarea mãsurilor prevãzute la alin. (10) pe cheltuiala fãptuitorului, cu excepţia cazului în care existã motive temeinice pentru ca acesta sã nu suporte cheltuielile.    (12) Mãsurile prevãzute la alin. (10) lit. b) şi c) pot fi dispuse şi de procuror cu ocazia rezolvãrii cauzei în faza de urmãrire penalã. Dispoziţiile alin. (10) lit. c) nu se aplicã pentru construcţiile realizate cu încãlcarea drepturilor privind opera de arhitecturã, protejate prin prezenta lege, dacã distrugerea clãdirii nu este impusã de circumstanţele cazului respectiv.    (13) În dispunerea mãsurilor prevãzute la alin. (10), instanţa de judecatã va respecta principiul proporţionalitãţii cu gravitatea încãlcãrii drepturilor protejate de prezenta lege şi va lua în considerare interesele terţilor susceptibili de a fi afectaţi de aceste mãsuri.    (14) Autoritãţile judiciare sunt obligate sã comunice pãrţilor soluţiile adoptate în cauzele de încãlcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.    (15) Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijinã elaborarea, de cãtre asociaţiile şi organizaţiile profesionale, a codurilor de conduitã la nivel comunitar, destinate sã contribuie la asigurarea respectãrii drepturilor prevãzute de prezenta lege, în special în ceea ce priveşte utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României sprijinã transmiterea cãtre Comisia Europeanã a proiectelor codurilor de conduitã la nivel naţional sau comunitar şi a evaluãrilor referitoare la aplicarea acestora."    ART. 28    Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 2, alineatul (1^1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi cererilor în constatarea nulitãţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum şi cererilor privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea pãrţilor în situaţia anterioarã este scutitã de taxã de timbru dacã este accesorie cererii în constatarea nulitãţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."    2. La articolul 2, dupã alineatul (1^1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu urmãtorul cuprins:    "(1^2) Cererile de valoare redusã, soluţionate potrivit procedurii speciale prevãzute de titlul X al cãrţii a VI-a din Codul de procedurã civilã, se timbreazã cu 50 lei, dacã valoarea cererii nu depãşeşte 2.000 lei, şi cu 150 lei, pentru cereri a cãror valoare depãşeşte 2.000 lei.    (1^3) Cererile privind ordonanţa de platã se timbreazã cu 150 lei."    3. La articolul 3, litera a^1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "a^1) cereri în anularea sau în constatarea nulitãţii unui act juridic nepatrimonial - 50 lei;"    4. La articolul 3, literele o^1) şi s) se abrogã.    5. La articolul 3, literele ţ^1) şi x) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "ţ^1) cereri pentru eliberarea oricãror alte certificate prin care se atestã fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecatã ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/paginã;    ...........................................................................    x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducãtorilor şi interpreţilor - 300 lei;"    6. La articolul 3, dupã litera x) se introduc douã noi litere, literele y) şi z), cu urmãtorul cuprins:    "y) cereri adresate Ministerului Justiţiei: în vederea atestãrii titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei dobândite în România, în vederea admiterii şi practicãrii acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European; pentru atestarea calificãrii de traducãtor şi interpret autorizat, în vederea exercitãrii acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţianã; pentru atestarea calificãrii de expert tehnic judiciar în vederea exercitãrii acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţianã - 100 lei;    z) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificãrii profesionale de traducãtor şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare - 100 lei."    7. La articolul 8^2, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "b) plângeri împotriva refuzului executorului judecãtoresc de a-şi îndeplini atribuţiile prevãzute de lege - 8 lei;"    8. La articolul 11 alineatul (2), liniuţa a 3-a se abrogã.    9. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 19    (1) Taxele judiciare de timbru se plãtesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unitãţii administrativ-teritoriale în care îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul fiscal debitorul taxei. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxã judiciarã de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.    (2) Dacã cel care datoreazã taxa judiciarã de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, dupã caz, sediul în România, taxa judiciarã de timbru se plãteşte în contul bugetului local al unitãţii administrativ-teritoriale în care se aflã sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea."    10. La articolul 23 alineatul (1), dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera g), cu urmãtorul cuprins:    "g) când probele au fost administrate prin avocat sau consilier juridic."    11. La articolul 23, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. d), se restituie jumãtate din taxa plãtitã, iar în cazul prevãzut la alin. (1) lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. În cazul prevãzut la alin. (1) lit. g), se restituie jumãtate din taxa plãtitã, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti."    12. La articolul 26, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Începând cu 1 ianuarie 2013, o cotã de 30% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetul de stat, se cuprinde distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi va fi folositã exclusiv pentru finanţarea instanţelor judecãtoreşti şi a sistemului de ajutor public judiciar. O cotã de 70% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale."    ART. 29    Legea nr. 84/1998 privind mãrcile şi indicaţiile geografice, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2010, se modificã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 88 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 88    (1) Hotãrârea comisiei de contestaţii, motivatã, se comunicã pãrţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi poate fi atacatã cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotãrârea Tribunalului Bucureşti este supusã numai apelului la Curtea de Apel Bucureşti.    (2) Hotãrârile pronunţate în cazurile prevãzute la art. 36, 46, 47, 53, 54, 60 şi 85 pot fi atacate cu apel."    2. Articolul 91 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 91    (1) Dacã titularul dreptului de proprietate industrialã asupra unei mãrci ori unei indicaţii geografice sau orice altã persoanã care exercitã dreptul de proprietate industrialã cu consimţãmântul titularului face dovada credibilã cã dreptul de proprietate industrialã asupra mãrcii ori indicaţiei geografice face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi cã aceastã acţiune riscã sã îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sã cearã instanţei judecãtoreşti luarea unor mãsuri provizorii.    (2) Instanţa judecãtoreascã poate sã dispunã în special:    a) interzicerea încãlcãrii sau încetarea ei provizorie;    b) luarea mãsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 280/2005, cu completãrile ulterioare.    (3) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziţiile Codului de procedurã civilã privitoare la mãsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã.    (4) Mãsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cãrui servicii sunt utilizate de cãtre un terţ pentru a încãlca un drept protejat prin prezenta lege."    ART. 30    Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 40, alineatul (11) va avea urmãtorul cuprins:    "(11) Hotãrârile privind acordarea utilizãrii unei licenţe obligatorii, precum şi cele privind remuneraţia prevãzutã în raport cu utilizarea acesteia pot fi atacate la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotãrârea tribunalului este supusã numai apelului la Curtea de Apel Bucureşti."    2. La articolul 41, alineatele (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârile comisiei se comunicã pãrţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi pot fi atacate cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.    (4) Hotãrârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacatã numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti."    ART. 31    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. Articolele 45-48 se abrogã.    2. Articolul 50 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 50    Procedurile de executare silitã pentru valorificarea activelor la care se referã prezenta ordonanţã de urgenţã sunt supuse dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, efectuarea actelor de executare silitã revenind organelor de executare fiscalã."    3. Articolele 51-75 se abrogã.    4. Articolul 83 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 83    Debitorii pot ataca în justiţie mãsurile dispuse de A.V.A.S. potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã, pe calea contestaţiei la executare, de competenţa instanţei de executare."    ART. 32    Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotãrârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 87/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 7, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Încheierea prevãzutã la alin. (2) poate fi atacatã numai cu apel, în termen de 5 zile de la pronunţare. Apelul nu este suspensiv de executare."    2. La articolul 7, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu urmãtorul cuprins:    "(3^1) Intimatul va depune întâmpinare în termen de cel mult 5 zile de la comunicarea cererii de apel. Apelantul va depune rãspuns la întâmpinare în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea întâmpinãrii depuse de intimat.    (3^2) Apelul se judecã în termen de 20 de zile de la înregistrarea dosarului la instanţa de apel."    ART. 33    La articolul 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Împotriva hotãrârii, persoana interesatã poate face contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Hotãrârea tribunalului este definitivã. Contestaţiile sunt scutite de taxa judiciarã de timbru."    ART. 34    La articolul 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) Ordinul sau dispoziţia de imputare rãmasã definitivã ca urmare a neintroducerii ori respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu."    ART. 35    Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 11, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 11    (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului    ..........................................................................    (3) Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţãrii, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicãrii, pentru cei care au lipsit.    (4) Apelul se soluţioneazã cu citarea pãrţilor, în camera de consiliu, de urgenţã şi cu precãdere. Dispoziţiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotãrârii se aplicã în mod corespunzãtor."    2. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 12    (1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectueazã în ziua rãmânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numãrul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor."    3. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Cererea de anulare se soluţioneazã în camera de consiliu de cãtre judecãtoria în circumscripţia cãreia asociaţia îşi are sediul. Hotãrârea instanţei este supusã numai apelului."    4. Titlul capitolului IV va avea urmãtorul cuprins:    "CAPITOLUL IV    Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea"    5. Articolul 34^3 se abrogã.    6. La articolul 70, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Toate contestaţiile se soluţioneazã printr-o singurã hotãrâre. Sentinţa pronunţatã de judecãtorie este executorie şi este supusã numai apelului."    7. La articolul 77, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul dizolvãrii şi lichidãrii asociaţiilor şi fundaţiilor prevãzute la alin. (1), lichidatorii au obligaţia înstrãinãrii terenurilor, în termen de cel mult un an, numai cãtre persoane care au capacitatea juridicã de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeazã de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti prin care se constatã ori se dispune dizolvarea sau, dupã caz, de la data hotãrârii de dizolvare voluntarã."    8. Articolul 80 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 80    Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completeazã cu dispoziţiile Codului civil."    9. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma "circumscripţie teritorialã" se înlocuieşte cu termenul "circumscripţie".    ART. 36    La articolul 19 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Contestaţiile îndreptate împotriva dispoziţiilor luate de autoritãţile publice prevãzute la alin. (1) se soluţioneazã în cel mult 48 de ore de judecãtoria în a cãrei razã teritorialã domiciliazã participantul la referendum sau, în cazul celor înscrişi în listele suplimentare, de cãtre judecãtoria în a cãrei razã teritorialã se aflã biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista. Hotãrârea judecãtoreascã este definitivã; ea se comunicã persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunţare."    ART. 37    Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 1    (1) Executarea silitã a oricãrui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunitãţii Europene a Energiei Atomice, se realizeazã numai de cãtre executorul judecãtoresc, chiar dacã prin legi speciale se dispune altfel."    2. Articolul 3 se abrogã.    3. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 9    (1) În cazul prevãzut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecãtoresc din circumscripţia curţii de apel în a cãrei razã teritorialã urmeazã sã se facã executarea, în condiţiile prevãzute de Codul de procedurã civilã.    (2) În cazul prevãzut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecãtoresc din circumscripţia curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se va face constatarea.    (3) În celelalte cazuri prevãzute la art. 7 este competent orice executor judecãtoresc învestit de partea interesatã, în condiţiile legii."    4. La articolul 10, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 10    (1) Executorii judecãtoreşti pot fi recuzaţi în cazurile şi în condiţiile prevãzute de Codul de procedurã civilã    .........................................................................    (3) Partea interesatã poate cere instanţei de executare recuzarea executorului judecãtoresc imediat ce a aflat despre una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), dar numai pânã la încetarea executãrii silite. Încheierea instanţei prin care s-a încuviinţat ori s-a respins abţinerea, precum şi cea prin care sa încuviinţat recuzarea nu sunt supuse niciunei cãi de atac.    (4) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacatã numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare."    5. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 11    (1) Conflictele de competenţã între birourile executorilor judecãtoreşti situate în aceeaşi circumscripţie a unei curţi de apel se soluţioneazã de acea curte de apel, la sesizarea pãrţii interesate.    (2) Când conflictul intervine între birouri de executori judecãtoreşti situate în circumscripţii diferite, competenţa aparţine curţii de apel în a cãrei circumscripţie se aflã biroul executorului judecãtoresc cel dintâi sesizat.    (3) Conflictele de competenţã se soluţioneazã de urgenţã şi cu precãdere.    (4) Instanţa se pronunţã în toate cazurile, motivat, prin încheiere definitivã."    6. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 17    (1) În termen de 90 de zile de la comunicarea ordinului ministrului justiţiei prin care a fost numit în funcţie, executorul judecãtoresc este obligat sã îşi înregistreze numirea la curtea de apel în a cãrei circumscripţie îşi are biroul individual sau constituit în asociere. Pentru aceastã înregistrare, executorul judecãtoresc va prezenta ştampila şi specimenul de semnãturã personale.    (2) Ministrul justiţiei poate, în cazuri temeinic justificate, sã prelungeascã acest termen pe perioade ce nu pot depãşi 90 de zile fiecare.    (3) Neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (1) privind înregistrarea la curtea de apel atrage de drept suspendarea executorului judecãtoresc din exerciţiul funcţiei.    (4) Înregistrarea unei cereri de emitere a ordinului ministrului justiţiei de aprobare a asocierii executorului judecãtoresc, urmatã de emiterea ordinului ministrului justiţiei de aprobare a asocierii, întrerupe curgerea termenului.    (5) Înregistrarea unei cereri de suspendare înainte de expirarea termenului prevãzut la alin. (1) sau (2), urmatã de emiterea ordinului ministrului justiţiei de suspendare a executorului judecãtoresc din exerciţiul funcţiei, întrerupe curgerea termenului."    7. La articolul 39, alineatele (4) şi (5) se abrogã.    8. La articolul 48, alineatul (5) va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Împotriva hotãrârii Consiliului de disciplinã al Camerei executorilor judecãtoreşti pãrţile pot face contestaţie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioarã de disciplinã a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti, care judecã în complet de 5 membri. Hotãrârea Comisiei superioare de disciplinã este definitivã şi poate fi atacatã cu contestaţie la curtea de apel."    9. La articolul 53, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 53    (1) În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor sale, executorul judecãtoresc va întocmi încheieri, procese-verbale şi alte acte de procedurã, cu formele şi în termenele prevãzute de lege."    10. La articolul 53, alineatul (2) se abrogã.    11. La articolul 56, alineatele (1)-(5) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 56    (1) Refuzul executorului judecãtoresc de a îndeplini atribuţiile prevãzute la art. 7 lit. b)-i) se motiveazã, dacã pãrţile stãruie în cererea de îndeplinire a acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.    (2) În cazul refuzului nejustificat de îndeplinire a atribuţiilor prevãzute la alin. (1), partea interesatã poate introduce plângere, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţã de acest refuz, la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul biroul executorului judecãtoresc.    (3) Judecarea plângerii se face cu citarea pãrţilor.    (4) Hotãrârea judecãtoriei este supusã numai apelului.    (5) Executorul judecãtoresc este obligat sã se conformeze hotãrârii judecãtoreşti rãmase definitivã."    ART. 38    Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 12    (1) În cazul în care constatã utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevãzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, dupã caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia sã modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.    (2) La cererea de chemare în judecatã va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art. 11.    (3) Asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 30 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îl pot chema în judecatã pe profesionistul care utilizeazã contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, la instanţa prevãzutã la alin. (1), pentru ca aceasta sã dispunã încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi (4) sunt aplicabile.    (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului cãruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii."    2. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 13    (1) Instanţa, în cazul în care constatã existenţa clauzelor abuzive în contract, obligã profesionistul sã modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi sã elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activitãţii profesionale.    (2) În cazul prevãzut la alin. (1), instanţa va aplica şi amenda contravenţionalã prevãzutã la art. 16.    (3) Dacã instanţa constatã cã nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal întocmit.    (4) Hotãrârea este supusã numai apelului."    3. În tot cuprinsul legii, termenul "comerciant" se înlocuieşte cu termenul "profesionist".    ART. 39    La articolul 38 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Împotriva hotãrârii Comisiei naţionale de disciplinã, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinarã prevãzutã la alin. (2), se poate formula contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel competente, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii."    ART. 40    Dupã articolul 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 77^1    (1) Primarul desemneazã funcţionarii anume împuterniciţi sã ducã la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedurã, în condiţiile Codului de procedurã civilã.    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzãtor în cazul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti."    ART. 41    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 9, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Hotãrârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestãrii unei activitãţi în folosul comunitãţii este supusã numai apelului."    2. La articolul 13, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul contravenţiilor continue, termenul prevãzut la alin. (1) curge de la data încetãrii sãvârşirii faptei. Contravenţia este continuã în situaţia în care încãlcarea obligaţiei legale dureazã în timp."    3. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 14    (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacã procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lunã de la data aplicãrii sancţiunii.    (2) Prescripţia executãrii sancţiunilor contravenţionale poate fi constatatã chiar şi de instanţa învestitã cu soluţionarea plângerii contravenţionale."    4. La articolul 32, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 32    (1) Plângerea se depune la judecãtoria în a cãrei circumscripţie a fost sãvârşitã contravenţia.    (2) Controlul aplicãrii şi executãrii sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivã a instanţei prevãzute la alin. (1)."    5. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 34    (1) Instanţa competentã sã soluţioneze plângerea, dupã ce verificã dacã aceasta a fost introdusã în termen, ascultã pe cel care a fãcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacã aceştia s-au prezentat, administreazã orice alte probe prevãzute de lege, necesare în vederea verificãrii legalitãţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotãrãşte asupra sancţiunii, despãgubirii stabilite, precum şi asupra mãsurii confiscãrii. Dispoziţiile art. 236^1 şi ale art. 405 din Codul de procedurã civilã nu sunt aplicabile.    (2) Dacã prin lege nu se prevede altfel, hotãrârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacatã numai cu apel. Apelul se soluţioneazã de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendã executarea hotãrârii."    6. La articolul 36 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul în care plângerea a fost respinsã, petentul va fi obligat la cheltuieli judiciare cãtre stat."    7. Articolul 47 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 47    Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completeazã cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedurã civilã, dupã caz."    ART. 42    La articolul 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecã în instanţã, în procedurã de urgenţã, şi sunt scutite de taxã de timbru."    ART. 43    La articolul 7 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(7) C.N.V.M. este singura autoritate în mãsurã sã se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluãrilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevãzute la alin. (1) şi (2). În caz de litigiu, actele individuale emise de cãtre C.N.V.M. cu privire la interpretãrile prevãzute la alin. (6) pot fi atacate cu contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. Hotãrârea pronunţatã este definitivã. Pânã la pronunţarea hotãrârii judecãtoreşti, executarea actelor C.N.V.M. nu se suspendã."    ART. 44    La articolul 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Împotriva hotãrârii persoana interesatã poate face contestaţie la tribunal în termen de 30 de zile de la comunicarea hotãrârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Hotãrârea tribunalului poate fi atacatã cu recurs la curtea de apel. Contestaţiile formulate împotriva hotãrârilor comisiei sunt scutite de taxã judiciarã de timbru."    ART. 45    Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, cu completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 21, alineatele (2)-(4) vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti pot face apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevãzute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevãzute la art. 20 alin. (2).    (3) Curtea de Apel Bucureşti va examina apelul în şedinţã publicã, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea acestuia.    (4) Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivã."    2. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 22    Partidul politic dobândeşte personalitate juridicã de la data rãmânerii definitive a hotãrârii instanţei privind admiterea cererii de înregistrare."    3. La articolul 26, alineatele (3)-(5) vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Împotriva hotãrârii Tribunalului Bucureşti, partea interesatã poate face apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5 zile de la data comunicãrii hotãrârii.    (4) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţã prin hotãrâre definitivã în termen de 15 zile de la înregistrarea apelului.    (5) Hotãrârea definitivã de admitere a modificãrii statutului se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."    4. La articolul 37, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Reorganizarea poate consta în fuziune, prin absorbţie sau contopire, ori în divizare, totalã sau parţialã."    5. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 38    (1) Fuziunea a douã sau mai multe partide legal constituite se realizeazã prin aprobarea protocolului de fuziune de cãtre organele supreme de decizie ale fiecãrui partid, prevãzute la art. 14, în cadrul şedinţei comune a acestora.    (2) În protocolul de fuziune se vor menţiona, în mod expres, modalitãţile de transfer ale sumelor, bunurilor şi contractelor deţinute de partidele care fuzioneazã, precum şi procedura de garantare a continuitãţii vechimii în partid a membrilor partidelor politice care fuzioneazã.    (3) În protocolul de fuziune se stabileşte caracterul acesteia: prin absorbţie sau prin contopire."    6. La articolul 39, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 39    (1) În situaţia fuziunii prin absorbţie, unul dintre partidele politice îşi pãstreazã personalitatea juridicã, subrogându-se în drepturile şi obligaţiile partidelor absorbite care îşi înceteazã activitatea, inclusiv prin cumularea subvenţiilor acestora. În protocolul de fuziune se va preciza care partid îşi pãstreazã personalitatea juridicã, având drept consecinţã pãstrarea denumirii integrale, a denumirii prescurtate, a semnului permanent şi electoral, precum şi a programului politic.    (2) Protocolul de fuziune şi, dacã este cazul, modificãrile la statutul partidului care îşi pãstreazã personalitatea juridicã se comunicã, în termen de 10 zile de la adoptarea acestora, Tribunalului Bucureşti, urmându-se procedura prevãzutã la art. 25 şi 26."    7. La articolul 40, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 40    (1) În urma fuziunii prin contopire a unor partide politice rezultã un partid politic nou, care se subrogã în drepturile şi obligaţiile partidelor politice care au fuzionat şi care, în termen de 10 zile, trebuie sã se conformeze prevederilor art. 18, cu excepţia depunerii listei semnãturilor de susţinere    ........................................................................    (3) Tribunalul Bucureşti va examina documentele depuse de partidul politic nou-format din fuziunea prin contopire, potrivit prevederilor art. 20-22.    (4) Ca urmare a hotãrârii definitive a instanţei de înregistrare a noului partid rezultat din fuziunea prin contopire, acesta va fi înscris în Registrul partidelor politice, iar partidele care au procedat la comasare vor fi radiate."    ART. 46    La articolul 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) Dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de Codul de procedurã civilã pentru coparticiparea procesualã activã, cererea poate fi formulatã la instanţa competentã pentru oricare dintre reclamanţi."    ART. 47    Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 278/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 3, alineatele (2) şi (5) vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Procedurile prevãzute de prezenta ordonanţã, cu excepţia apelului, sunt de competenţa exclusivã a tribunalului în circumscripţia cãruia se aflã sediul social al instituţiei de credit debitoare, astfel cum acesta figureazã în registrul comerţului, şi sunt îndeplinite de un judecãtor-sindic    ....................................................................    (5) Hotãrârile judecãtorului-sindic sunt executorii. Ele pot fi atacate separat, numai cu apel."    2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 4    (1) Pentru hotãrârile date de judecãtorul-sindic în baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanţa de apel. Hotãrârile curţii de apel sunt definitive.    (2) Apelul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea pãrţilor urmând sã fie fãcutã în condiţiile Codului de procedurã civilã, în cazul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi al lichidatorului, şi în condiţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazul celorlalte pãrţi. Atunci când Banca Naţionalã a României a fãcut cererea pentru declanşarea procedurii, aceasta va fi citatã în condiţiile Codului de procedurã civilã.    (3) Prin derogare de la prevederile Codului de procedurã civilã cu privire la suspendarea executãrii provizorii, hotãrârile judecãtorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de apel. Instanţa de apel va putea suspenda urmãtoarele hotãrâri:    a) hotãrârea de respingere a contestaţiei instituţiei de credit debitoare, fãcutã în condiţiile art. 16 alin. (2);    b) hotãrârea prin care se soluţioneazã obiecţiunile la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare, în condiţiile art. 26 alin. (2).    (4) Apelul împotriva hotãrârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declarã în termen de 5 zile de la comunicarea hotãrârii. Apelul se judecã în 48 de ore de la înregistrarea acestuia. Hotãrârea atacatã nu poate fi suspendatã de instanţa de apel."    3. La articolul 57, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 57    (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completeazã cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedurã civilã."    ART. 48    Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 16, alineatul (5) va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se soluţioneazã în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de cãtre judecãtoria în a cãrei razã teritorialã se aflã localitatea. Hotãrârea judecãtoreascã este definitivã şi se comunicã persoanei interesate şi primarului în termen de 24 de ore de la pronunţare."    2. La articolul 31, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:    "(4) În judeţele în care se organizeazã alegeri parţiale într-o singurã circumscripţie electoralã nu se mai constituie un birou electoral judeţean, soluţionarea sesizãrilor prevãzute la art. 37 alin. (1) lit. h) fãcându-se de judecãtoria în a cãrei razã teritorialã se aflã circumscripţia electoralã respectivã. Judecãtoria se pronunţã în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizãrilor şi contestaţiilor. Hotãrârea este definitivã."    3. La articolul 39, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârea pronunţatã este definitivã şi se comunicã, în cazul preşedintelui biroului electoral şi al locţiitorului acestuia, în termen de 24 de ore, preşedintelui tribunalului care, în cazul admiterii contestaţiei, procedeazã la o nouã desemnare."    4. La articolul 52, alineatele (4), (6) şi (7) vor avea urmãtorul cuprins:    "(4) Contestaţia şi, dacã este cazul, cererea de apel se depun la instanţa competentã sã le soluţioneze, sub sancţiunea nulitãţii    ......................................................................    (6) Împotriva hotãrârii date în contestaţie se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioarã. Apelul se soluţioneazã în termen de 24 de ore de la înregistrare.    (7) Hotãrârea pronunţatã în apel este definitivã."    5. La articolul 121, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Împotriva hotãrârilor definitive, pronunţate de instanţele judecãtoreşti potrivit prezentei legi, nu existã cale de atac."    ART. 49    La articolul 31 din Legea nr. 211/2004 privind unele mãsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Hotãrârea poate fi atacatã cu contestaţie la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicare."    ART. 50    Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. Titlul legii se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "LEGE    privind procedura adopţiei"    2. La articolul 74, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Hotãrârile prin care se soluţioneazã cererile prevãzute de prezenta lege sunt supuse numai apelului."    3. La articolul 80, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. a)-d) se transmit în termen de 5 zile de la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti, cele prevãzute la lit. e) şi f), în termen de 5 zile de la data emiterii dispoziţiei, iar raportul final prevãzut la lit. g), în termen de 5 zile de la întocmire."    4. Dupã articolul 98 se introduce un nou articol, articolul 98^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 98^1    Dispoziţiile prezentei legi se completeazã cu prevederile Codului civil şi, dupã caz, ale Codului de procedurã civilã."    ART. 51    Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 19    (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se compune din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 4 preşedinţi de secţii şi judecãtori.    (2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizatã în 4 secţii - Secţia I civilã, Secţia a II-a civilã, Secţia penalã, Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Secţiile Unite, cu competenţã proprie."    2. La articolul 19, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţioneazã Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi 4 complete de 5 judecãtori."    3. La articolul 19, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:    "(4) Desemnarea judecãtorilor în compunerea completelor competente sã judece recursul în interesul legii, precum şi a completelor competente sã soluţioneze sesizarea în vederea pronunţãrii unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se va realiza în funcţie de specializarea completelor de judecatã din care aceştia fac parte."    4. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 21    Secţia I civilã, Secţia a II-a civilã şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecã recursurile împotriva hotãrârilor pronunţate de curţile de apel şi a altor hotãrâri, în cazurile prevãzute de lege, precum şi recursurile declarate împotriva hotãrârilor nedefinitive sau a actelor judecãtoreşti, de orice naturã, care nu pot fi atacate pe nicio altã cale, iar cursul judecãţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel."    5. La articolul 33, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 33    (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi prezideazã Secţiile Unite, Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, precum şi Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Completul de 5 judecãtori şi orice complet în cadrul secţiilor, când participã la judecatã."    6. La articolul 35, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cadrul curţilor de apel funcţioneazã secţii sau, dupã caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea pãrţilor, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale, societãţi, registrul comerţului, insolvenţã, concurenţã neloialã sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numãrul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale."    7. La articolul 36, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) În cadrul tribunalelor funcţioneazã secţii sau, dupã caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea pãrţilor, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale, societãţi, registrul comerţului, insolvenţã, concurenţã neloialã sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numãrul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale."    8. La articolul 41, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 41    (1) Secţiile curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţeazã, la propunerea colegiului de conducere al fiecãrei instanţe, prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Completele specializate ale secţiilor curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţeazã de preşedintele instanţei, la propunerea colegiului de conducere al fiecãrei instanţe."    9. Dupã articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 42^1    În cauzele maritime şi fluviale, circumscripţiile tribunalelor Constanţa şi Galaţi sunt urmãtoarele:    a) Tribunalul Constanţa: judeţele Constanţa şi Tulcea, marea teritorialã, Dunãrea pânã la mila marinã 64 inclusiv;    b) Tribunalul Galaţi: celelalte judeţe, Dunãrea de la mila marinã 64 în amonte pânã la km 1.075."    10. La articolul 55, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 55    (1) Completul pentru soluţionarea în primã instanţã a cauzelor privind conflictele de muncã şi asigurãri sociale se constituie dintr-un judecãtor şi 2 asistenţi judiciari. Dispoziţiile art. 11 şi ale art. 52 alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor."    11. La articolul 113, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Împotriva sancţiunilor aplicate potrivit alin. (2) se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel în circumscripţia cãreia funcţioneazã cel sancţionat."    ART. 52    La articolul 29 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, alineatele (7)-(9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(7) Hotãrârile prevãzute la alin. (5) pot fi atacate cu contestaţie de orice persoanã interesatã, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Contestaţia se judecã în complet format din 3 judecãtori.    (8) Contestaţia suspendã executarea hotãrârii Consiliului Superior al Magistraturii.    (9) Hotãrârea prin care se soluţioneazã contestaţia prevãzutã la alin. (7) este definitivã."    ART. 53    Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 6, alineatul (6) va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţã asupra contestaţiilor prevãzute la alin. (4) şi (5) în termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, prin hotãrâri definitive, care se comunicã Biroului Electoral Central."    2. La articolul 25, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Contestaţiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, în cazul în care contestaţia se referã la Biroul Electoral Central, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se soluţioneazã de acestea în termen de cel mult douã zile de la înregistrare. Decizia biroului electoral ierarhic superior sau, dupã caz, hotãrârea pronunţatã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este definitivã."    3. La articolul 47, alineatele (11) şi (12) vor avea urmãtorul cuprins:    "(11) Contestaţiile privind acreditarea sau respingerea solicitãrii de acreditare de cãtre biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau de cãtre biroul electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate se depun, în cel mult douã zile de la afişarea deciziei, la tribunalul în a cãrui razã teritorialã funcţioneazã biroul electoral şi se soluţioneazã de acesta în cel mult douã zile de la înregistrare. Hotãrârea este definitivã.    (12) Contestaţiile privind respingerea de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã a solicitãrii de eliberare a adeverinţelor prevãzute la alin. (7) şi (8) se depun în cel mult douã zile de la comunicarea rãspunsului la Curtea de Apel Bucureşti şi se soluţioneazã de aceasta în termen de douã zile de la înregistrare. Hotãrârea este definitivã."    4. La articolul 68, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Împotriva hotãrârilor definitive pronunţate de instanţele judecãtoreşti potrivit prezentei legi nu existã cale de atac.    (3) Hotãrârile definitive ale instanţelor judecãtoreşti pronunţate ca urmare a cererilor prevãzute de prezenta lege se comunicã de îndatã Autoritãţii Electorale Permanente şi birourilor electorale interesate."    ART. 54    Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 4    Excepţia de nelegalitate    (1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetatã oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea pãrţii interesate.    (2) Instanţa învestitã cu fondul litigiului şi în faţa cãreia a fost invocatã excepţia de nelegalitate, constatând cã de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea litigiului pe fond, este competentã sã se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o încheiere interlocutorie, fie prin hotãrârea pe care o va pronunţa în cauzã. În situaţia în care instanţa se pronunţã asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, aceasta poate fi atacatã odatã cu fondul.    (3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual, instanţa în faţa cãreia a fost invocatã excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, fãrã a ţine seama de actul a cãrui nelegalitate a fost constatatã.    (4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de nelegalitate. Controlul judecãtoresc al actelor administrative cu caracter normativ se exercitã de cãtre instanţa de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în condiţiile prevãzute de prezenta lege."    2. La articolul 10, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 10    (1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritãţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de pânã la 1.000.000 de lei se soluţioneazã în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritãţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se soluţioneazã în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacã prin lege organicã specialã nu se prevede altfel."    3. La articolul 10, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:    "(1^1) Toate cererile privind actele administrative emise de autoritãţile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilã din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluţioneazã în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel."    4. La articolul 20, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond. Când hotãrârea primei instanţe a fost pronunţatã fãrã a se judeca fondul ori dacã judecata s-a fãcut în lipsa pãrţii care a fost nelegal citatã atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, cauza se va trimite, o singurã datã, la aceastã instanţã. În cazul în care judecata în primã instanţã s-a fãcut în lipsa pãrţii care a fost nelegal citatã la administrarea probelor, dar a fost legal citatã la dezbaterea fondului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond."    5. La articolul 21, alineatul (1) se abrogã.    6. Articolul 22 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 22    Titlul executoriu    Hotãrârile judecãtoreşti definitive pronunţate potrivit prezentei legi sunt titluri executorii."    7. La articolul 24, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplicã conducãtorului autoritãţii publice sau, dupã caz, persoanei obligate o amendã de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la penalitãţi, în condiţiile art. 894 din Codul de procedurã civilã."    8. La articolul 24, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:    "(2^1) Dispoziţiile Codului de procedurã civilã privind executarea silitã rãmân aplicabile."    9. La articolul 28, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 28    (1) Dispoziţiile prezentei legi se completeazã cu prevederile Codului civil şi cu cele ale Codului de procedurã civilã, în mãsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritãţile publice, pe de o parte, şi persoanele vãtãmate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altã parte."    ART. 55    La articolul 2 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplinã Sportivã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(6) În situaţia în care nu se opteazã pentru procedura de soluţionare a cãilor de atac de cãtre Comisie, pãrţile interesate se pot adresa judecãtoriei, potrivit normelor de drept comun."    ART. 56    Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Împotriva deciziei, societatea de asigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii.    (3) Contestaţia se judecã cu celeritate şi cu precãdere; contestaţia nu suspendã executarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor. Hotãrârea instanţei poate fi atacatã cu recurs, în condiţiile legii."    2. La articolul 24, alineatele (5) şi (6) vor avea urmãtorul cuprins:    "(5) Dupã primirea fiecãrei cereri în condiţiile alin. (1)-(4), comisia special constituitã, desemnatã conform art. 23 alin. (2), înregistreazã şi analizeazã întreaga documentaţie aferentã cererii. Pe baza propunerilor comisiei, administratorul Fondului de garantare va emite o decizie de aprobare sau, dupã caz, de respingere a cuantumului sumelor pretinse de la Fondul de garantare. Împotriva deciziei se poate formula contestaţie, în condiţiile prevãzute la art. 19.    (6) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), comisia va publica lista creditorilor de asigurãri acceptaţi la plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Pentru creditorii acceptaţi la platã prin hotãrâre judecãtoreascã, publicarea se va face, pentru fiecare caz, dupã ce aceastã hotãrâre a rãmas definitivã."    3. La articolul 33, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Contestaţia societãţii de asigurare împotriva cererii prevãzute la art. 30 şi 32 poate fi introdusã în cel mult 5 zile de la data primirii notificãrii cu privire la înregistrarea unei astfel de solicitãri. Contestaţia se judecã cu celeritate şi cu precãdere; împotriva hotãrârii tribunalului se poate exercita numai apel."    4. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 36    Procedura falimentului prevãzutã în prezentul capitol, cu excepţia apelului prevãzut la art. 38 alin. (2), este de competenţa exclusivã a tribunalului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul central al societãţii de asigurare debitoare, care figureazã în evidenţele oficiului registrului comerţului, şi este exercitatã de un judecãtor-sindic desemnat în condiţiile legii."    5. La articolul 38, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Hotãrârile tribunalului sunt executorii şi pot fi atacate numai cu apel.    (3) Apelul se judecã de cãtre Curtea de Apel Bucureşti, cu celeritate şi cu precãdere. Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor."    6. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 42    Pentru motive temeinice, tribunalul poate sã îl înlocuiascã pe judecãtorul-sindic, în orice stadiu al procedurii, prin încheiere definitivã datã în şedinţa camerei de consiliu. Lichidatorul poate fi înlocuit de judecãtorul-sindic, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor."    7. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 48    (1) De la data rãmânerii definitive a hotãrârii de deschidere a procedurii falimentului, în condiţiile prezentei legi, administratorul Fondului de garantare este în drept sã efectueze plãţi din disponibilitãţile acestui fond, în vederea achitãrii sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, potrivit legii."    ART. 57    Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 44, alineatul (7) va avea urmãtorul cuprins:    "(7) Hotãrârea definitivã de anulare va fi menţionatã în registrul comerţului şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. De la data publicãrii, hotãrârea este opozabilã tuturor membrilor cooperatori."    2. La articolul 78, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Oricare creditor al societãţii cooperative care fuzioneazã, respectiv se divide, având o creanţã anterioarã publicãrii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziţie la judecãtorul-delegat, în termen de 30 de zile de la data publicãrii proiectului de fuziune, respectiv de divizare. Opoziţia suspendã executarea fuziunii sau a divizãrii pânã la data la care hotãrârea judecãtoreascã a devenit definitivã, în afarã de cazul în care societatea cooperativã debitoare face dovada plãţii datoriilor sau oferã garanţii acceptate de creditori ori convine cu aceştia un aranjament pentru plata datoriilor."    3. La articolul 91, alineatele (11), (13) şi (15) vor avea urmãtorul cuprins:    "(11) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului    ...................................................................................................    (13) Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţãrii, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicãrii, pentru cei care au lipsit    ..................................................................................................    (15) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor se efectueazã în ziua rãmânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, împuternicitului respectiv un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociaţiei/uniunii, sediul acesteia, durata de funcţionare, numãrul şi data înscrierii în registrul respectiv."    ART. 58    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 280/2005, cu completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Mãsurile de conservare a probelor sunt dispuse de instanţele judecãtoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã privitoare la mãsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã."    2. La articolul 6, alineatele (4) şi (5) se abrogã.    3. Articolul 7 se abrogã.    4. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 10    Mãsurile provizorii prevãzute la art. 9 alin. (1)-(4) sunt dispuse de instanţele judecãtoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã privitoare la mãsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã."    ART. 59    Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 6    (1) Toate procedurile prevãzute de prezenta lege, cu excepţia apelului prevãzut la art. 8, sunt de competenţa tribunalului în a cãrui circumscripţie îşi are sediul debitorul. Dacã în cadrul tribunalului a fost creatã o secţie specialã de insolvenţã sau un complet specializat de insolvenţã, acesteia/acestuia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevãzute de prezenta lege."    2. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 8    (1) Curtea de apel va fi instanţa de apel pentru hotãrârile pronunţate de judecãtorul-sindic în temeiul art. 11. Hotãrârile curţii de apel sunt definitive.    (2) Apelul va fi judecat de complete specializate, de urgenţã. Citarea pãrţilor în apel şi comunicarea deciziilor pronunţate se fac potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã. Instanţele judecãtoreşti vor transmite actele de procedurã în cauzã, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţã. În vederea soluţionãrii apelului, se trimit la curtea de apel, în copie certificatã, de grefierul-şef al tribunalului, numai actele care intereseazã soluţionarea cãii de atac, selectate de judecãtorul-sindic. În cazul în care instanţa de apel considerã necesare şi alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere pãrţilor interesate sã le depunã în copie certificatã.    (3) Prin derogare de la prevederile Codului de procedurã civilã, hotãrârile judecãtorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de apel.    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplicã în cazul judecãrii apelului împotriva urmãtoarelor hotãrâri ale judecãtorului-sindic:    a) sentinţa de respingere a contestaţiei debitorului, introdusã în temeiul art. 33 alin. (4);    b) sentinţa prin care se decide intrarea în procedura simplificatã;    c) sentinţa prin care se decide intrarea în faliment, pronunţatã în condiţiile art. 107;    d) sentinţa de soluţionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, introdusã în temeiul art. 122 alin. (3).    (5) Pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotãrârilor pronunţate de judecãtorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel cãruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile urmãtoare privind aceeaşi procedurã, exercitate împotriva aceleiaşi hotãrâri sau a hotãrârilor succesive pronunţate de judecãtorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţã.    (6) Curtea de apel învestitã cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotãrârii judecãtorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula hotãrârea şi va trimite cauza judecãtorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei."    3. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 12    (1) Hotãrârile judecãtorului-sindic sunt executorii şi pot fi atacate, separat, numai cu apel.    (2) Dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul de procedurã civilã privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecãtorului-sindic care pronunţã succesiv hotãrâri în acelaşi dosar, cu excepţia situaţiei rejudecãrii, dupã anularea hotãrârii în apel."    4. La articolul 138, alineatul (6) va avea urmãtorul cuprins:    "(6) În cazul în care s-a pronunţat o hotãrâre de respingere a acţiunii introduse în temeiul alin. (1) sau, dupã caz, alin. (3), administratorul judiciar/lichidatorul care nu intenţioneazã sã formuleze apel împotriva acesteia va notifica creditorii asupra intenţiei sale. În cazul în care adunarea generalã sau creditorul care deţine mai mult de jumãtate din valoarea tuturor creanţelor decide cã se impune introducerea apelului, administratorul judiciar trebuie sã formuleze calea de atac, potrivit legii."    ART. 60    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 451 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 451    Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei superioare de disciplinã, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat poate formula contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel."    2. La articolul 532, alineatul (7) va avea urmãtorul cuprins:    "(7) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplinã, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul dentist sancţionat poate formula contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel."    3. Articolul 622 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 622    Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplinã, în termen de 15 zile de la comunicare, farmacistul sancţionat poate formula contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel."    ART. 61    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 283, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Prevederile secţiunii a 9-a se aplicã în mod corespunzãtor."    2. La articolul 285, alineatul (5) va avea urmãtorul cuprins:    "(5) Hotãrârea prin care instanţa soluţioneazã plângerea este definitivã."    3. La articolul 286, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În faţa instanţei de judecatã, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de atribuire care intrã în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţã se soluţioneazã de urgenţã şi cu precãdere."    4. Articolul 287^16 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 287^16    (1) Hotãrârea pronunţatã în primã instanţã poate fi atacatã numai cu apel, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecã de curtea de apel.    (2) Apelul nu suspendã executarea şi se judecã de urgenţã şi cu precãdere.    (3) În cazul admiterii apelului, instanţa de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond."    5. La articolul 296^1, partea introductivã a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 296^1    (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în mãsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita instanţei de judecatã, în condiţiile legii, constatarea nulitãţii absolute a contractelor, pentru urmãtoarele motive:    ...........................................................................    (2) Litigiile la care face referire alin. (1) se soluţioneazã, de urgenţã şi cu precãdere, de cãtre Tribunalul Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal.    (3) Sentinţa Tribunalului Bucureşti poate fi atacatã numai cu apel, în termen de 15 zile de la data comunicãrii, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal."    ART. 62    Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 59 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 59    (1) Pãrţile pot solicita notarului public autentificarea înţelegerii lor.    (2) Pãrţile se pot înfãţişa la instanţa judecãtoreascã pentru a cere sã se dea o hotãrâre care sã consfinţeascã înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecãtoriei în a cãrei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul oricare dintre pãrţi, fie judecãtoriei în a cãrei circumscripţie se aflã locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotãrârea prin care instanţa încuviinţeazã înţelegerea pãrţilor se dã în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedurã civilã se aplicã în mod corespunzãtor."    2. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 63    (1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea pãrţilor, o hotãrâre, dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedurã civilã fiind aplicabile în mod corespunzãtor.    (2) Odatã cu pronunţarea hotãrârii, instanţa va dispune, la cererea pãrţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plãtitã pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil."    ART. 63    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2006 privind unele mãsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 191/2007, cu completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. La articolul I^1 articolul 3, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Încheierea prin care cererea a fost respinsã este supusã apelului, în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru creditorul prezent, şi de la comunicare, pentru cel care a lipsit."    2. La articolul I^1 articolul 3, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:    "(4^1) Dispoziţiile alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul recursului."    3. La articolul I^1 articolul 7, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Încheierea poate fi atacatã cu apel în termen de 15 zile de la comunicare."    4. La articolul I^1 articolul 7, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:    "(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul recursului."    5. La articolul I^2 articolul 1, alineatul (2) se abrogã.    6. La articolul I^3 articolul 1, alineatul (2) se abrogã.    ART. 64    La articolul 48 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Încheierile sau hotãrârile pronunţate de cãtre instanţã în cauzele privitoare la asociaţiile religioase pot fi atacate numai cu apel, în termen de 15 zile de la pronunţare, la tribunal."    ART. 65    Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 5^2, alineatul (6) va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţã asupra contestaţiilor prevãzute la alin. (4) şi (5) în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, prin hotãrâre definitivã."    2. La articolul 13, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Împotriva hotãrârii se poate face apel, în termen de 24 de ore de la pronunţare, la Curtea de Apel Bucureşti. Apelul se soluţioneazã în termen de douã zile de la înregistrare. Hotãrârea este definitivã."    3. La articolul 14^8, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Contestaţiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, în cazul în care contestaţia se referã la Biroul Electoral Central, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se soluţioneazã de acestea în termen de cel mult douã zile de la înregistrare. Decizia biroului electoral ierarhic superior sau, dupã caz, hotãrârea pronunţatã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este definitivã."    4. La articolul 19^1, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(7) Contestaţiile privind admiterea sau respingerea semnelor electorale se depun, în scris, la Tribunalul Bucureşti, în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevãzut la alin. (6), şi se soluţioneazã de cãtre acesta în cel mult douã zile de la înregistrarea contestaţiei. Hotãrârea este definitivã şi se comunicã contestatorilor şi Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore."    5. La articolul 23^4, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:    "(2) Împotriva hotãrârilor definitive pronunţate de instanţele judecãtoreşti potrivit prezentei legi nu existã cale de atac.    (3) Hotãrârile definitive ale instanţelor judecãtoreşti, pronunţate ca urmare a întâmpinãrilor, a contestaţiilor sau a oricãror altor cereri privind procesul electoral, se comunicã de îndatã birourilor electorale interesate."    6. La articolul 25, alineatele (12) şi (13) vor avea urmãtorul cuprins:    "(12) Contestaţiile privind acreditarea ori respingerea solicitãrii de acreditare de cãtre biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau de cãtre biroul electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate se depun, în cel mult douã zile de la afişarea deciziei, la tribunalul în a cãrui razã teritorialã funcţioneazã biroul electoral şi se soluţioneazã de acesta în cel mult douã zile de la înregistrare. Hotãrârea este definitivã.    (13) Contestaţiile privind respingerea de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã a solicitãrii de eliberare a adeverinţei prevãzute la alin. (7) sau (8) se depun în cel mult douã zile de la comunicarea rãspunsului la Curtea de Apel Bucureşti şi se soluţioneazã de aceasta în termen de douã zile de la înregistrare. Hotãrârea este definitivã."    ART. 66    La articolul 6 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificãrile ulterioare, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Încheierea este supusã numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecã cu citarea pãrţilor."    ART. 67    La articolul 23 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, alineatele (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:    "(4) Hotãrârea comisiei de reexaminare, motivatã, se comunicã pãrţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacatã cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.    (5) Hotãrârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti."    ART. 68    Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 9^1, alineatul (6) va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţã asupra contestaţiilor prevãzute la alin. (4) şi (5) în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, prin hotãrâre definitivã."    2. La articolul 21, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Contestaţiile se depun la şi se soluţioneazã de cãtre organismul electoral constituit la nivelul imediat superior celui la care funcţioneazã biroul la care se referã contestaţia sau de cãtre Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul în care contestaţia se referã la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult douã zile de la înregistrare. Decizia organismului electoral sau, dupã caz, hotãrârea datã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este definitivã."    3. La articolul 32, alineatele (4), (6) şi (7) vor avea urmãtorul cuprins:    "(4) Contestaţia şi cererea de apel se depun la instanţa competentã, sub sancţiunea nulitãţii    ..........................................................................    (6) Împotriva hotãrârii date în contestaţie se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioarã. Apelul se soluţioneazã în termen de 24 de ore de la înregistrare.    (7) Hotãrârea pronunţatã în apel este definitivã."    4. La articolul 35, alineatul (6) va avea urmãtorul cuprins:    "(6) Contestaţiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termnbsp;en de 24 de ore de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1) şi se soluţioneazã de cãtre Tribunalul Bucureşti în cel mult douã zile de la înregistrarea contestaţiei. Hotãrârea Tribunalului Bucureşti este definitivã şi se comunicã în cel mult 24 de ore pãrţilor şi Biroului Electoral Central."    5. La articolul 43, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Acreditarea reprezentanţilor presei scrise, radioului şi televiziunilor din România se face de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã. Contestaţia privind acreditarea sau respingerea solicitãrii de acreditare se soluţioneazã de Curtea de Apel Bucureşti în termen de douã zile de la înregistrare. Hotãrârea datã este definitivã."    6. La articolul 70, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:    "(3) Hotãrârile definitive ale instanţelor judecãtoreşti, pronunţate ca urmare a întâmpinãrilor, a contestaţiilor sau a oricãror altor cereri privind procesul electoral, se comunicã de îndatã birourilor electorale interesate."    ART. 69    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 193/2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 13    (1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei cãi de atac se poate acorda în urma unei noi cereri.    (2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în vederea exercitãrii unei cãi de atac se adreseazã instanţei a cãrei hotãrâre se atacã, în mod obligatoriu, înãuntrul termenului pentru exercitarea cãii de atac şi se soluţioneazã de urgenţã de un alt complet decât cel care a soluţionat cauza pe fond.    (3) Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea cãii de atac se întrerupe o singurã datã, dacã solicitantul depune în termen de cel mult 10 zile înscrisurile doveditoare prevãzute la art. 14. De la data comunicãrii încheierii prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, dupã caz, cererea de reexaminare, în sensul admiterii, respectiv al respingerii, începe sã curgã un nou termen pentru exercitarea cãii de atac.    (4) În cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar în condiţiile art. 6 lit. a), instanţa comunicã de îndatã încheierea solicitantului şi baroului de avocaţi. Baroul este obligat sã desemneze în 48 de ore un avocat cu drept de a pleda în faţa instanţei de apel sau, dupã caz, de recurs. Data desemnãrii avocatului şi datele de identificare a acestuia se comunicã instanţei şi solicitantului în cel mult 48 de ore.    (5) De la data desemnãrii avocatului potrivit alin. (4) începe sã curgã un nou termen pentru exercitarea cãii de atac."    2. Dupã articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmãtorul cuprins:    "Art. 13^1    (1) Dacã hotãrârea pronunţatã în cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este supusã recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesualã imediat anterioarã în forma prevãzutã la art. 6 lit. a) se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea acestuia.    (2) Hotãrârea pronunţatã cu drept de recurs, însoţitã de copia încheierii de încuviinţare a ajutorului public judiciar se comunicã de îndatã baroului de avocaţi, în vederea verificãrii şi confirmãrii sau, dacã este cazul, desemnãrii unui avocat cu drept de a pleda în faţa instanţei de recurs. Pentru recurs avocatul are dreptul la onorariu distinct, stabilit, potrivit legii, de instanţa de recurs.    (3) Dacã partea nu a beneficiat de ajutor public judiciar în etapa procesualã anterioarã recursului, solicitarea ajutorului public judiciar se face potrivit art. 13.    (4) De la data desemnãrii sau confirmãrii avocatului potrivit alin. (2) începe sã curgã un nou termen pentru exercitarea cãii de atac a recursului. Dispoziţiile art. 13 alin. (4) teza finalã sunt aplicabile în mod corespunzãtor.    (5) Instanţa de recurs verificã dacã se menţin condiţiile pentru ajutorul public judiciar acordat conform alin. (1). Dacã instanţa constatã cã nu mai sunt îndeplinite condiţiile, dispune, prin încheiere, încetarea acestuia şi obligarea pãrţii la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor avansate de stat sub formã de onorariu de avocat, potrivit alin. (2). Dispoziţiile art. 21 sunt aplicabile."    ART. 70    Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 14 decembrie 2009, se modificã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 6    Curtea de apel este instanţa de apel pentru hotãrârile pronunţate de judecãtorul-sindic. Hotãrârile curţii de apel sunt definitive."    2. La articolul 15, alineatele (4) şi (5) vor avea urmãtorul cuprins:    "(4) Hotãrârile judecãtorului-sindic pot fi atacate de pãrţi numai cu apel, în termen de 10 zile, care se calculeazã de la comunicare, pentru absenţi, şi de la pronunţare, pentru cei prezenţi.    (5) Apelul nu este suspensiv de executare."    ART. 71    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:    1. La articolul 28^20, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Prevederile art. 28^23-art. 28^35 se aplicã în mod corespunzãtor."    2. La articolul 28^23, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) În faţa instanţei de judecatã, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de selecţie care intrã în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se soluţioneazã de urgenţã şi cu precãdere."    3. Articolul 28^34 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 28^34    (1) Hotãrârea se pronunţã în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunicã pãrţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.    (2) Hotãrârea pronunţatã în primã instanţã poate fi atacatã numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecã de curtea de apel.    (3) Apelul nu suspendã executarea şi se judecã de urgenţã şi cu precãdere.    (4) În cazul admiterii apelului, instanţa de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond."    ART. 72    Articolul 155 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 155    (1) Împotriva hotãrârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentã.    (2) Hotãrârile curţilor de apel, precum şi hotãrârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive."    ART. 73    Legea dialogului social nr. 62/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, se modificã dupã cum urmeazã:    1. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 16    (1) Hotãrârea judecãtoriei este supusã numai apelului.    (2) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotãrârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedurã civilã.    (3) Apelul se judecã cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale, în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redacteazã decizia şi restituie dosarul judecãtoriei în termen de 5 zile de la pronunţare."    2. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 17    (1) Judecãtoria este obligatã sã ţinã un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului, numele şi prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum şi numãrul şi data hotãrârii judecãtoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere.    (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevãzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii pronunţate de judecãtorie."    3. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 18    Sindicatul dobândeşte personalitate juridicã de la data înscrierii în registrul special al sindicatelor, prevãzut la art. 17 alin. (1), a hotãrârii judecãtoreşti definitive."    4. La articolul 42 alineatul (2), litera c) va avea urmãtorul cuprins:    "c) copii legalizate ale hotãrârilor judecãtoreşti de dobândire a personalitãţii juridice, rãmase definitive, de cãtre organizaţiile sindicale care se asociazã;"    5. La articolul 43, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 43    (1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc personalitate juridicã la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor sindicale care au hotãrât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federaţiei sau al confederaţiei sindicale va depune o cerere de dobândire a personalitãţii juridice la tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul uniunea sindicalã teritorialã, însoţitã de hotãrârea federaţiei ori a confederaţiei sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificatã a statutului federaţiei sau confederaţiei sindicale şi de copia legalizatã a hotãrârii judecãtoreşti de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre aceasta, rãmasã definitivã."    6. Articolul 45 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 45    (1) Hotãrârea tribunalului este supusã numai apelului.    (2) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotãrârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedurã civilã.    (3) Apelul se judecã cu celeritate, în cel mult 45 de zile, cu citarea împuternicitului special. Instanţa de apel redacteazã decizia în termen de 5 zile de la pronunţare."    7. La articolul 46, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:    "Art. 46    (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat sã ţinã un registru special al federaţiilor, confederaţiilor sindicale şi uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, în care consemneazã: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere, numele şi prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum şi numãrul şi data hotãrârii judecãtoreşti definitive de dobândire a personalitãţii juridice.    (2) Înscrierea în registrul special prevãzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii pronunţate de tribunal."    8. Articolul 47 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 47    Organizaţia sindicalã constituitã prin asociere dobândeşte personalitate juridicã de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de admitere a cererii de înscriere în registrul special."    9. La articolul 51, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Hotãrârea judecãtoreascã poate fi atacatã numai cu apel."    10. La articolul 52, literele A.a), B.a) şi C.a) vor avea urmãtorul cuprins:    "A. la nivel naţional:    a) copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive de dobândire a personalitãţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotãrâri judecãtoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;    ...........................................................................    B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitãţi:    a) copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive de dobândire a personalitãţii juridice de federaţie şi a ultimei hotãrâri judecãtoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;    ...........................................................................    C. la nivel de unitate:    a) copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre sindicat şi a ultimei hotãrâri judecãtoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;"    11. La articolul 55, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Uniunile patronale teritoriale dobândesc personalitate juridicã la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor patronale care au hotãrât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei patronale va depune o cerere de dobândire a personalitãţii juridice la tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul uniunea patronalã teritorialã, însoţitã de hotãrârea federaţiei sau a confederaţiei patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federaţiilor şi/sau confederaţiilor patronale şi de copiile legalizate ale hotãrârilor judecãtoreşti de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre acestea, rãmase definitive."    12. La articolul 58, alineatele (10)-(12) vor avea urmãtorul cuprins:    "(10) Hotãrârea judecãtoriei este supusã numai apelului.    (11) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotãrârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedurã civilã.    (12) Apelul se judecã cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale, în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redacteazã decizia şi restituie dosarul judecãtoriei în termen de 5 zile de la pronunţare."    13. La articolul 59, alineatele (3) şi (8) vor avea urmãtorul cuprins:    "(3) Organizaţia patronalã dobândeşte personalitate juridicã de la data înscrierii în registrul special prevãzut la alin. (1) a hotãrârii judecãtoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere    ..........................................................................    (8) Organizaţia patronalã are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de înfiinţare, sã transmitã Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum şi hotãrârea judecãtoreascã definitivã."    14. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 60    Organizaţia patronalã dobândeşte personalitate juridicã de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti."    15. La articolul 72, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:    "(4) Hotãrârea judecãtoreascã poate fi atacatã numai cu apel."    16. La articolul 73, literele A.a) şi B.a) vor avea urmãtorul cuprins:    "A. la nivel naţional:    a) copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive de dobândire a personalitãţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotãrâri judecãtoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;    ...........................................................................    B. la nivel de sector de activitate:    a) copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive de dobândire a personalitãţii juridice de federaţie de cãtre organizaţia patronalã şi a ultimei hotãrâri judecãtoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;"    17. La articolul 179, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Hotãrârile arbitrale pronunţate de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncã de pe lângã Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt obligatorii pentru pãrţi, completeazã contractele colective de muncã şi constituie titluri executorii."    18. La articolul 200, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:    "(2) Hotãrârile pronunţate de tribunal sunt supuse numai apelului."    19. La articolul 201, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 201    (1) Tribunalul şi curtea de apel soluţioneazã cererea sau, dupã caz, apelul, potrivit procedurii prevãzute pentru soluţionarea conflictelor colective de muncã."    20. Articolul 214 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 214    Hotãrârile instanţei de fond sunt supuse numai apelului."    21. Articolul 215 va avea urmãtorul cuprins:    "Art. 215    Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicãrii hotãrârii."    TITLUL V    Dispoziţii finale    ART. 74    Dreptul la acţiunea ipotecarã prevãzut de art. 2.504 din Codul civil nu se stinge prin prescripţie, ci doar ca efect al stingerii ipotecii în condiţiile art. 2.428 din Codul civil. Dispoziţiile art. 696^1 alin. (2) din Codul de procedurã civilã rãmân aplicabile.    ART. 75    În sensul art. 375 din Codul civil, în cazul cãsãtoriilor încheiate în strãinãtate, prin locul încheierii cãsãtoriei se înţelege localitatea în al cãrei registru de stare civilã s-a transcris certificatul de cãsãtorie.    ART. 76    Pânã la organizarea instanţelor de tutelã şi familie, judecãtoriile sau, dupã caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori şi familie vor îndeplini rolul de instanţe de tutelã şi familie, având competenţa stabilitã potrivit Codului civil, Codului de procedurã civilã, prezentei legi, precum şi reglementãrilor speciale în vigoare.    ART. 77    Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale ori la "societatea comercialã/societãţile comerciale", dupã caz, trimiterea se considerã a fi fãcutã la Legea societãţilor nr. 31/1990 ori, dupã caz, la "societatea/societãţile reglementatã/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare".    ART. 78    Dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 188/2000, republicatã, precum şi cu modificãrile aduse prin prezenta lege, se aplicã şi cazurilor de neîndeplinire a obligaţiei prevãzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, pentru care nu s-a emis, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, ordinul ministrului justiţiei de revocare din funcţie a executorului judecãtoresc.    ART. 79    În termen de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, societãţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma "societate comercialã" sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Pânã la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisã în registrul comerţului la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbãrii denumirii societãţii este scutitã de taxã de înregistrare.    ART. 80    În termen de 3 luni de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã şi actele normative prevãzute la art. 23, 25, 28, 31-36, 38, 40, 41, 43, 45, 47-49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 69 şi 73 vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.    ART. 81    (1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intrã în vigoare la 1 septembrie 2012.    (2) Dispoziţiile art. 512-514 din Codul de procedurã civilã, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta lege, se aplicã de la data de 1 ianuarie 2013.    ART. 82    Prezenta lege intrã în vigoare la data prevãzutã la art. 81 alin. (1), cu excepţia dispoziţiilor art. 80, care intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.    ART. 83    La data intrãrii în vigoare a Codului de procedurã civilã se abrogã:    a) "Codicele de procedurã civilã" (sau "Codul de procedurã civilã"), republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;    b) Codul de procedurã civilã Carol al II-lea (Decretul-Lege nr. 2.899/1940), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 31 august 1940;    c) Legea nr. 18/1948 pentru modificarea Codului de procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 12 februarie 1948;    d) Decretul Consiliului de Stat nr. 203/1974 pentru înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecãtoreşti şi unitãţi de procuraturã, publicat în Buletinul Oficial, nr. 131 din 31 octombrie 1974, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;    e) Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;    f) art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificãrile ulterioare;    g) Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 295/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;    h) art. 12 din Legea nr. 240/2004 privind rãspunderea producãtorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2008;    i) Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte între profesionişti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 118/2008, cu modificãrile ulterioare;    j) art. 229^1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;    k) orice alte dispoziţii contrare, chiar dacã sunt cuprinse în legi speciale.    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                             ROBERTA ALMA ANASTASE                             PREŞEDINTELE SENATULUI                                  VASILE BLAGA    Bucureşti, 24 mai 2012.    Nr. 76.                                      -------Main menu 2

Dr. Radut Consulting