Jump to Navigation

Avantajele Medierii

Trei calitati ale unui bun mediator

Istoria medierii

Avantaje in procesul de mediere

Legea nr. 370/26.11.2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator

Parlamentul României - Lege nr. 370 din 26/11/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 03/12/2009

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. I. - Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor."

   2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 6. - Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele."

   3. La articolul 7, partea introductivă şi literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "Art. 7. - Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    ..................................................................................................

    c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

    ...............................................................................................

    f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;".

   4. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:

    "(7) Cetăţenii altor state ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obţinut în unul dintre aceste state sau în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(6).

    (8) Cetăţenii prevăzuţi la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfăşura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calităţi nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.

    (9) Pentru mediatorii autorizaţi în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2), documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competenţelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliul de mediere în condiţiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii."

   5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 9. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către furnizorii de formare şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.

    (2) Cursurile şi programele de formare profesională a mediatorilor vor fi autorizate de către Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta.

    (3) Structura cursului de formare profesională va fi întocmită conform prevederilor privind formarea adulţilor.

    (4) Consiliul de mediere va emite documentele care atestă competenţa profesională a mediatorilor."

   6. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 11. - (1) Consiliul de mediere are dreptul să verifice modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi de aplicare a standardelor de formare iniţială şi continuă şi poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizaţiei, potrivit standardelor de formare în domeniul medierii şi procedurilor elaborate de către Consiliul de mediere."

   7. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

    "(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.

    (5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale."

   8. La articolul 17, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

    (4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani."

   9. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

    "(41) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi."

   10. La articolul 17, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

    (7) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere."

   11. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(2) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliul de mediere."

   12. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.

   13. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun."

   14. La articolul 20, literele a), c), d), e) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;

    ..................................................................................................

    c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;

    d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;

    e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;

    ...............................................................................................

    i) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;".

   15. La articolul 20, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

    "m1) organizează alegerea următorului consiliu de mediere, în condiţiile prevăzute de lege;".

   16. La articolul 20, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege."

   17. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(3) În exercitarea profesiei, mediatorii autorizaţi pot fi angajaţi cu contract individual de muncă numai în cadrul formelor prevăzute la art. 22 alin. (1)."

   18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 24. - Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii."

   19. La articolul 27 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator."

   20. La articolul 43, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "Art. 43. - (1) Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi.

    (2) În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii. În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor semna contractul de mediere."

   21. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

    "(21) În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere."

   22. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(3) Dacă una dintre părţi refuză, în scris, în mod explicit, medierea ori nu răspunde invitaţiei menţionate la alin. (1) ori nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată."

   23. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte."

   24. La articolul 45, partea introductivă şi literele b), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "Art. 45. - Contractul de mediere trebuie să cuprindă, sub sancţiunea anulării, următoarele clauze:

    ...............................................................................................

    b) menţionarea tipului sau a obiectului conflictului;

    c) declaraţia părţilor că au fost informate de către mediator cu privire la mediere, efectele acesteia şi regulile aplicabile;

    d) obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii, după caz;".

   25. La articolul 45, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

    "h) numărul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în forma scrisă, corespunzător numărului părţilor semnatare ale contractului de mediere;

    i) obligaţia părţilor de a semna procesul-verbal întocmit de către mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea."

   26. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(2) Mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispoziţiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situaţie mediatorul este obligat să restituie onorariul, în parte, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere."

   27. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 58. - (1) Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel."

   28. La articolul 58, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:

    "(4) În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privată privind bunurile imobile, părţile vor prezenta acordul redactat de către mediator notarului public sau instanţei de judecată pentru îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă impuse de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute.

    (5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se aplică în toate situaţiile în care legea impune, sub sancţiunea nulităţii, îndeplinirea unor condiţii de fond şi de formă.

    (6) În cazul în care legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate, notarul public sau instanţa de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti în Cartea Funciară."

   29. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 59. - Înţelegerea părţilor poate fi supusă autentificării notarului public ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 63."

   30. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia."

   31. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Hotărârea de expedient pronunţată conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu."

   32. La articolul 70, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

    "(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depună la organul judiciar forma autentică a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de voinţa acestora.

    (6) Dispoziţiile art. 61 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care medierea este recomandată de către organele judiciare."

   33. La articolul 73, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în medierea conflictelor de drepturi de care părţile pot dispune din cadrul conflictelor de muncă."

   34. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 75. - Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde îşi exercită activitatea."

   Art. II. - Dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 192/2006, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, intră în vigoare la 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Art. III. - În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regăseşte pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispoziţiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

   Art. IV. - Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

   

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,                      PREŞEDINTELE SENATULUI
            DANIELA POPA                                    MIRCEA-DAN GEOANĂ
 

 

    Bucureşti, 26 noiembrie 2009.

    Nr. 370.Main menu 2

Dr. Radut Consulting